Agendacommissie

Geplande bijeenkomst van de agendacommissie van de gemeenteraad van Houten waarin de agenda voor de komende periode wordt vastgesteld.

De agendacommissie

De raad heeft een agendacommissie die de voorlopige agenda vaststelt van de vergaderingen van de raad, de rondetafelgesprekken en andere activiteiten van de raad, met uitzondering van de agenda van de bijpraatavonden van het college.

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de griffier, een rondetafelvoorzitter van een collegepartij en een rondetafelvoorzitter van een niet-collegepartij.

De plaatsvervangend voorzitter fungeert tevens als voorzitter van de agendacommissie. In de verordening is echter voorzien in de mogelijkheid om hiervan af te wijken en dat is in deze periode ook het geval: de plaatsvervangend voorzitter is geen voorzitter van de Agendacommissie. De griffier fungeert als secretaris en adviseur van de agendacommissie.

De raad benoemt de leden van de agendacommissie. De raad benoemt voor deze leden tevens plaatsvervangend leden. Deze zijn eveneens rondetafelvoorzitter van een collegepartij respectievelijk niet-collegepartij.

De voorzitter van de raad en de griffier hebben geen stemrecht in de agendacommissie. De andere leden hebben elk één stem in de agendacommissie.

Een besluit van de agendacommissie wordt bij voorkeur in eenstemmigheid genomen.

De vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar.

In Houten bestaat de agendacommissie uit: de heer E. Stiekema (voorzitter); mevrouw A. Dubbink (lid), de heer T. Corporaal (lid).

De plaatsvervangende leden zijn de heer G. Zandbergen, De heer W. Wilson en mevrouw W. Boersma-Zandbergen.