Seniorenconvent

Het seniorenconvent is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen.

Het seniorenconvent

  1. De raad heeft een seniorenconvent dat als klankbord dient voor de voorzitter van de raad dan wel het college en daarnaast tot taak heeft om huishoudelijke zaken die de raad betreffen te regelen, waaronder de vaststelling van de procedures als bedoeld in hoofdstuk 5 van dit reglement.
  2. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter van de raad, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de griffier of diens plaatsvervanger en de fractievoorzitters. Het seniorenconvent wordt voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de raad. De verordening voorziet erin dat hiervan afgeweken mag worden. 
  3. Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan dat hem bij zijn afwezigheid in het seniorenconvent vervangt.
  4. In het seniorenconvent hebben de voorzitter van de raad en de griffier geen stemrecht. Elke fractievoorzitter heeft één stem. De voorzitter van het seniorenconvent heeft geen stemrecht, tenzij deze ook de functie van fractievoorzitter bekleedt.
  5. Een besluit wordt bij meerderheid van stemmen genomen.
  6. De voorzitter roept het seniorenconvent minimaal eenmaal per jaar bijeen. Daarnaast komt het seniorenconvent bijeen wanneer minimaal drie leden daarom verzoeken.
  7. De vergaderingen van het seniorenconvent zijn niet openbaar.