Rondetafelgesprekken dinsdag 20 februari a.s.

Dinsdag 20 februari staan de volgende rondetafelgesprekken op het programma. In dit artikel kun je lezen wat er op het programma staat, waar het over gaat en welk lid van de VVD fractie het onderwerp behandelt.

Rondetafelgesprek
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG6 om 20:00u in  kamer 046+047

Terugkoppeling Rekenkamer, gesprekken met de fracties

Marcel Dagniaux

RTG6 om 20:00u in de Raadzaal

Instemming met verklaring in het kader van de Vangnetuitkering 2017

Marcel Dagniaux

RTG6 om  20:00u in de Raadzaal

Zienswijze Kaderbrief WIL 2019

Marcel DagniauxIndien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact opnemen via: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier. 

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 6 maart in de raad besproken.

Waar gaan de rondetafelgesprekken over?

Terugkoppeling Rekenkamer, gesprekken met de fracties

In de afgelopen periode heeft de nieuwe directeur van de Rekenkamer, de heer Hans Slooijer, gesprekken gevoerd met de Houtense fracties. Hij heeft zich hier voorgesteld en gevraagd welke onderwerpen de politieke partijen onderzocht zouden willen zien. In dit rondetafelgesprek wordt een terugkoppeling gegeven van de gesprekken.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Marcel Dagniaux, er zijn geen stukken voor dit onderwerp.

Instemming met verklaring in het kader van de vangnetuitkering 2017

In 2015 is een nieuw verdeelmodel voor het macrobudget Participatiewet in werking getreden. Dit verdeelmodel beoogt tot een betere verdeling van middelen over gemeenten te komen; de verdeling wordt gebaseerd op de kans dat een bepaald type huishouden gegeven de omstandigheden in de bijstand terecht komt. Het nieuwe verdeelmodel wordt gefaseerd ingevoerd, maar omdat toch wel verdeeleffecten verwacht worden is een zogeheten vangnetregeling vastgesteld, waar gemeenten bij een tekort een beroep op kunnen doen.

Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voor de uitkering over 2017 gelden enkele nieuwe voorwaarden, waaronder de voorwaarden:

  • dat het college met instemming van de gemeenteraad moet verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen en
  • dat, indien over 2015 en/of 2016 een vangnetuitkering is toegekend, maatregelen worden getroffen om te komen tot verdere tekortreductie.

In een memo van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) staan de genomen maatregelen. Het college heeft bij besluit van 30 januari 2018 verklaard deze te hebben genomen. Met dit voorstel wordt de raad om instemming met de juistheid van de desbetreffende verklaring gevraagd. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Marcel Dagniaux, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Zienswijze kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom 2019

Het doel van dit voorstel is een zienswijze te geven op de kaderbrief 2019 van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL betrekt de zienswijzen van de 5 Lekstroomgemeenten bij het definitief vaststellen van de kaderbrief en begroting WIL 2019.

 In de kaderbrief geeft WIL aan dat de dynamiek binnen het Sociaal Domein steeds meer van invloed is op haar positie en interne organisatie. Uitgangspunten met betrekking tot de transformatie in het Sociale Domein zoals verwoord in de kaderbrief van WIL, sluiten aan op de Houtense uitgangspunten uit het programma Sociale Kracht 2017 - 2020.

Bij de ontwikkelingen in het Sociale domein is het van belang dat WIL lokaal aansluiting vindt. Het college ziet als uitdaging lokale uitvoering te combineren met behoud van de meerwaarde van regionale samenwerking.

Veranderingen van de financiële stromen vanuit het rijk noodzaken tot nieuwe afspraken. In het kader van de decentralisatie binnen het Sociaal Domein is vanuit het rijk overgegaan tot het verstrekken van één integraal budget ten behoeve van de uitvoering van werk, jeugd en langdurige zorg (Wmo, Jeugd en de Participatiewet). De gemeenten wenst deze ontschotting verder vorm te geven. Dit vraagt om een fundamenteel nieuwe manier van kijken naar het P-budget en instrumenten die hier uit bekostigd worden. Dit is meer dan alleen een financiële exercitie maar vraagt ook om nieuwe beleidsmatige kaders en uitgangspunten.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Marcel Dagniaux, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.