Agenda rondetafelgesprekken 17 april a.s.

Dinsdag 17 april staan het volgende rondetafelgesprek op het programma. In dit artikel kun je lezen wat er op het programma staat, waar het over gaat en welk lid van de VVD fractie het onderwerp behandelt.

Rondetafelgesprek
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG07 om 20:00u in  kamer 046+047

Keuze voor scenario A (reparatie dak) SCC Schoneveld

Ruud Vis

In dit RTG staat ook het spreekrecht voor inwoners op de agenda. Daarnaast krijgt Dhr. Staal van de bibliotheek de gelegenheid om zijn plannen voor de komende periode toe te lichten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact opnemen via: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier. 

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 15 mei in de raad besproken.

Waar gaan de rondetafelgesprekken over?

Keuze voor scenario A (reparatie dak) SCC Schoneveld

Het dak van Schoneveld is in dusdanige staat dat het vóór de komende winter gerepareerd moet worden. Anders kan de veiligheid voor de gebruikers niet meer gegarandeerd worden.

Er zijn twee scenario’s in beeld gebracht:

  • Reparatie van het dak (scenario A)
  • Sloop, herontwikkeling van het perceel naar woningbouw en herhuisvesting van de gebruikers (scenario B)

Op 23 januari heeft het college besloten om de keuze tussen reparatie van het dak of sloop van het gebouw Schoneveld voor te leggen aan de raad direct na de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee wordt voorkomen dat de raad vanwege tijdsverloop in haar keuzemogelijkheden wordt beperkt. In de tussenliggende periode zijn voorbereidende werkzaamheden te (laten) verrichten ter uitvoering van beide scenario’s.

Deze voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. Voor scenario A heeft de architect opdracht gekregen en is de aanbesteding opgestart. Naar aanleiding van de motie vreemd aan de orde van de dag waarin gevraagd wordt een second opinion uit te laten voeren naar de wijze van herstel en de daarbij behorende investeringskosten heeft het college de raad reeds laten weten middels een collegebrief dat de wijze van herstel en de bijbehoren de investeringsraming correct zijn.

Voor scenario B is een verdiepingsslag gemaakt. De uitkomst hiervan heeft niet geleid tot wijzigingen in de aannames gedaan in de quickscan. Er zijn zeker twee zeer goede alternatieve voor een aantal van de gebruikers van Schoneveld. Een alternatief is een gebouw in eigendom van Viveste. De (financiële) uitkomst hiervan is onzekerder dan De Vuurtoren omdat er nog geen definitief huurcontract is en er meer verbouwd moet worden.

Naar aanleiding van de verstuurde collegebrief (18GR0034) is een motie (015-2018) ingediend en aangenomen in de raadsvergadering van 13 februari 2018. Hierin wordt aangegeven dat er een breed gedragen voorkeur is voor scenario A (reparatie) maar dat er meer zekerheid verkregen moet worden over de technische maatregelen en de daarvoor benodigde investering. Recent heeft het college de raad op de hoogte gebracht van de uitkomst van de second opinion (18GR0192). Deze second opinion bevestigt de voorgestelde herstelmethodiek en bijbehorende investeringsraming. De breedgedragen voorkeur voor het herstellen van het dak in de gemeenteraad en de uitkomst van de second opinion vormen de aanleiding om een voorstel tot reparatie (scenario A) aan de raad voor te leggen.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Ruud Vis, klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.