Statement VVD bij coalitieakkoord 2018-2022

In dit artikel kun je het statement teruglezen dat VVD fractievoorzitter Eef Stiekema uitsprak in de raad van 12 juni bij de behandeling van het coalitieakkoord 2018-2022.

Voorzitter, college, collega raads- en commissieleden en andere belangstellenden,

De afgelopen periode sinds de verkiezingen was intensief maar gaf ook veel energie. Eenmaal aan de onderhandelingstafel werd lang en veel gesproken over de ambities die de verschillende partijen willen verwezenlijken. Door vooral te kijken naar de eigen en elkaars belangen (welk doel wil je bereiken en waarom) dan naar eigen standpunten (dit willen wij) werd voor alle onderwerpen een akkoord bereikt. 

Dat we vervolgens ook met inwoners en experts uit de Houtense gemeenschap en de overige raadsfracties over het concept coalitieakkoord gingen praten gaf ook bijzonder veel energie. We kregen veel, zeer bruikbare adviezen. Het akkoord is er beter door geworden: het is een mooi begin van de samenlevingsagenda die we de komende jaren willen gaan opstellen en uitbouwen! 

We willen daarom ook alle inwoners (waaronder ook de raads- en commissieleden) die een bijdrage hebben geleverd aan het aanscherpen van het akkoord enorm bedanken. Daarnaast is ook een woord van dank op zijn plaats voor de ambtelijke ondersteuning gedurende het onderhandelingsproces. Hierdoor kwamen er goede teksten, werd uitleg gegeven over de financiële consequenties van plannen en konden de Expertmeetings gehouden worden. 

Voorzitter,

In dit coalitieakkoord zijn veel belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma verwerkt. Zonder alles op te noemen zijn we meer dan tevreden dat hiermee ons doel om het mooie Houten te behouden en verder te versterken mogelijk gemaakt kan worden:

  • Er komen meer betaalbare woningen, een nettere leefomgeving en het verbeteren van de  bereikbaarheid en veiligheid. 
  • We laten de lokale lasten dalen
  • We gaan het aanbestedingsbeleid verbeteren zodat Houtense bedrijven en producten altijd een reële kans krijgen op een opdracht.
  • Er komt meer ruimte voor eigen initiatief, zo wordt onder meer het evenementenbeleid vereenvoudigd.
  • Er komt een onderzoek naar het vrijgeven van de openings- en sluitingstijden van de horeca.
  • Duurzaamheidsplannen worden concreter en gaan nog meer in het teken van energiebesparing en ondernemen staan. Daarnaast zal de gemeente particuliere initiatieven helpen als dat nodig is met expertise of ruimte. Voor een tweede windpark moet voldoende aantoonbaar draagvlak zijn.
  • De Houtense Werktafel wordt voortgezet waarbij ondernemers meer betrokken zullen worden zodat meer mensen aan werk kunnen worden geholpen.
  • Zorg en hulp voor degene die dat nodig heeft, betere afstemming tussen verschillende zorgaanbieders en meer dan voorheen oog voor preventie.

Wij zien in het coalitieakkoord plannen en ambities die tegemoet komen aan de uitdagingen van de komende jaren en daarna. Wij zien ook dat de oplossingsrichtingen in lijn liggen met onze vijf liberale kernwaarden: Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we met dit akkoord ons mooie Houten niet alleen kunnen behouden, maar ook verder kunnen versterken!”