Agenda rondetafelgesprekken 19 juni a.s.

Dinsdag 19 juni staan de volgende rondetafelgesprekken op het programma. In dit artikel kunt u lezen wat er op het programma staat, waar het over gaat en welk lid van de VVD fractie het onderwerp behandelt.

Deze cyclus heeft een erg volle agenda. In onderstaand overzicht staan de onderwerpen, locatie en wie het onderwerp voor de VVD behandelt. Onder het overzicht staat meer informatie over de inhoud van de onderwerpen.

Rondetafelgesprek
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG9 om 20:00u in  kamer 046+047

Jaarverslag 2017, Begrotingswijziging 2018, Ontwerp begroting 2019 WIL

Jan Rinkel

RTG9 om 20:00u in  kamer 046+047

Jaarstukken 2017, (1e wijziging 2018) programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Jan Rinkel

RTG9 om 20:00u in  kamer 046+047

Jaarstukken 2017 - resultaatbepaling

Jan Rinkel

RTG9 om 20:00u in  kamer 046+047

Jaarstukken 2017 - resultaatbestemming

Jan Rinkel

RTG9 om 20:00u in  kamer 046+047

Eerste bestuursrapportage (BERAP) 2018

Jan Rinkel

RTG10 om 20:00u in de raadzaal

Verklaring van geen bedenkingen permanent zonnepark nabij Groenedijkje 7a te 't Goy

Ruud Vis

RTG10 om 20:00u in de raadzaal

Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen bouw twee woningen Odijkseweg 60

Ruud Vis

RTG10 om 20:00u in de raadzaal

Bestemmingsplan partiële herziening Sport- en Werklandschap Meerpaal

Ruud Vis

RTG10 om 20:00u in de raadzaal

Kokermolen 10-16 Houten, transformatie kantoorpand t.b.v. sloop en nieuwbouw 36 appartementen

Robert Paling


Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact opnemen via: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier. 

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 10 juli in de raad besproken.

Waar gaan de rondetafelgesprekken over?

Jaarverslag 2017, Begrotingswijziging 2018, Ontwerp begroting 2019 WIL

Dit voorstel behandelt het door WIL vastgestelde jaarverslag 2017, een begrotingswijziging voor 2018 en de begroting en beleidsplan voor 2019 (inclusief het meerjarenperspectief 2020-2022). 

Uitgangspunten hiervoor blijven de Kaderbrief 2019 en de eerdere beleidsnotities als “Lekstroom werkt 2020”, “Programma Sociale kracht Houten 2017-2020”, “Herijking Armoedebeleid 2017-2020” en “Houtense werktafel 2018-2019”.

In de zienswijze bij deze stukken worden de volgende zaken benoemd:

  • Meegeven van een zienswijze aan WIL zodat er rekening wordt gehouden met visie en wensen van de gemeente Houten
  • De beweging naar meer lokale dienstverlening op maat is ingezet, maar doorvertaling naar participatiebudget en begroting 2019 ontbreekt, als mede een voorbehoud vanwege de herijking van de opdracht aan WIL.
  • Overschrijding van budgetten vindt nog steeds plaats. Wij worden hierin graag meer vooraf meegenomen, in plaats van dat wij willen vragen om meer toelichting achteraf waarom bepaalde inschattingen en begrotingen anders zijn uitgepakt
  • Zorgen en risico’s voor de gemeente Houten met de invlechting van SW -taken in DVO Pauw en het praktisch uitvoeringsarrangement voor Vianen (5Heerenlanden).Dit kan ten koste gaan van de dienstverlening van de Houtense klanten van WIL.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Jan Rinkel, in de raad zal fractievoorzitter Eef Stiekema dit onderwerp voor zijn rekening nemen. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Jaarstukken 2017, (1e wijziging 2018) programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De Veiligheidsregio biedt de raad, conform de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de ontwerp jaarstukken 2017, de 1e wijziging programmabegroting 2018 en de ontwerp programmabegroting 2019 aan om hierop een zienswijze te geven.  

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Jan Rinkel, in de raad zal VVD raadslid Ruud Vis dit onderwerp voor zijn rekening nemen. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Jaarstukken 2017 - resultaatbepaling

Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de bijlage Grondexploitatie Houten 2018. Op dit moment is de accountantscontrole bij de regionale backoffice(RBL) nog niet klaar. Hierdoor is de onzekerheid rondom Jeugd nog niet bekend. Ook moet nog een Assurance verklaring van de WIL komen over de waardering van de bijstand debiteuren. Daarom is er nog geen controleverklaring en is het accountantsverslag 2017 nog een concept.

De onzekerheden vermeld in dit concept verslag rondom de PGB’s € 0,5 miljoen en WMO € 0,3 miljoen zijn wel al reële onzekerheden. Dit collegevoorstel betreft de bepaling van het resultaat 2017. Voor de bestemming van het resultaat wordt u een apart voorstel voorgelegd. .  

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Jan Rinkel. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Jaarstukken 2017 - resultaatbestemming

Met een afzonderlijk voorstel zijn de jaarstukken 2017 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2018 aan de raad aangeboden en is het resultaat van de jaarrekening 2017 bepaald. Met dit voorstel wordt dit eerder bepaalde resultaat bestemd. Daarnaast wordt, in lijn met eerder gemaakte afspraken met de raad, voorgesteld de bestemmingsreserve economische crisis op te heffen en het resterende positieve saldo te bestemmen. 

In de resultaatbestemming wordt onder meer het door de VVD fractie bepleitte voorstel om € 1 miljoen euro terug te geven aan de inwoners van Houten besproken. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Jan Rinkel. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Eerste bestuursrapportage 2018

In maart is een extra rijkscirculaire (maartcirculaire 2018) verschenen waarin de (financiële) gevolgen van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. De gevolgen hebben vooral betrekking op 2019 en zijn onderdeel van het collegeprogramma 2018-2022. Op onderdelen heeft de maartcirculaire echter ook al betrekking op 2018. Dit betreft met name het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein. In de najaarsnota 2017 van het Rijk was, mede door de lange landelijke coalitievorming, sprake van lagere uitgaven dan begroot. Naar verwachting heeft dit een incidenteel (2018) en structureel (2018 en verder) financieel effect in de voorjaarsnota 2018 van het Rijk. De voorjaarsnota 2018 van het Rijk wordt uitgewerkt in de meicirculaire 2018.

De eerste bestuursrapportage 2018 is opgesteld door het ‘oude’ college.Dit betekent dat deze bestuursrapportage uitsluitend betrekking heeft op lopende zaken. De meicirculaire 2018 was bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2018 nog niet beschikbaar. Het financieel effect wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2018. Tot en met 2017 mochten de jaarrekeningresultaten / begrotingssaldi 2013 -2017 met elkaar worden verrekend via de bestemmingsreserve economische crisis.

Bij de besluitvorming over de jaarstukken 2017 wordt deze bestemmingsreserve afgewikkeld en het positieve saldo door de raad bestemd. De prognose van het begrotingssaldo 2018 is op basis van de 1e bestuursrapportage 2018 € 167.000 positief.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Jan Rinkel. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Verklaring van geen bedenkingen permanent zonnepark nabij Groenedijkje 7a te 't Goy

In oktober 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijk zonnepark nabij Groenedijkje 7a te ’t Goy voor de duur van 10 jaar. Destijds is ook de intentie uitgesproken voor de permanente vergunning een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure te volgen. Op basis van de tijdelijke vergunning is een aanvraag om Stimulering Duurzame Energievoorziening- subsidie (SDE+) ingediend, maar dit heeft nog niet geleid tot een toekenning. Inmiddels zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een SDE+-subsidie aangepast en is voor een nieuwe subsidieaanvraag een permanente vergunning nodig. Gelet hierop heeft aanvrager nu een aanvraag om omgevingsvergunning met uitgebreide procedure aangevraagd voor een permanent zonnepark.

Aangezien de bouwkosten van dit bouwplan hoger zijn dan € 500.000, - is in deze procedure een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Er loopt nog een bezwarenprocedure tegen de afwijzing van de SDE+, en de gemeente zal daarbij het pleidooi van de aanvrager ondersteunen, maar het is voor de realisatie van het zonnepark in elk geval gewenst om ook een permanente vergunning te verlenen.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Ruud Vis. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen bouw twee woningen Odijkseweg 60

Begin 2018 heeft CZP Investments de gemeente benaderd met de vraag of zij medewerking zou willen verlenen aan de ontwikkeling van het perceel aan de Odijkseweg 60 in Houten. Het plan houdt in het slopen van de verouderde vrijstaande woning en daarna het bouwen van twee vrijstaande gasloze eengezinswoningen. De ontwikkeling past niet binnen de geldende beheersverordening. Voor het nieuwbouwgedeelte is een uitgebreide procedure met een VVGB van de gemeenteraad noodzakelijk. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Ruud Vis. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Bestemmingsplan partiële herziening Sport- en Werklandschap Meerpaal

In 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Sport- en Werklandschap Meerpaal vastgesteld, met daarin onder meer de vestigingsmogelijkheid voor perifere detailhandel zoals meubelzaken, tuincentra en dergelijke. Daarna is met de vaststelling van de Retailvisie 2015-2025 het beleid ten aanzien van dergelijke vestigingen gewijzigd. Daardoor komt deze bedrijfslocatie hiervoor niet langer in aanmerking, met uitzondering van de zogenaamde ABC-branches (auto’s/motoren, boten en caravans). Met deze partiële herziening wordt het bestemmingsplan op dit punt aangepast.

Bij deze aanpassing worden ook twee andere wijzigingen meegenomen te weten:

  • de maximale hoeveelheid kantoormeters bij grotere bedrijfsgebouwen; deze blijkt in sommige gevallen onvoldoende te zijn;
  • de minimale afstand van gebouwen tot de achtergrens van een bedrijfskavel; deze afstand is nu niet expliciet geregeld, terwijl dat wel wenselijk is.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD raadslid Ruud Vis. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.

Kokermolen 10-16 Houten, transformatie kantoorpand t.b.v. sloop en nieuwbouw 36 appartementen

Op 15 maart 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de transformatie van een kantoorpand op het perceel Kokermolen 10-16 in Houten.

De transformatie heeft betrekking op sloop/nieuwbouw ten behoeve van de realisatie van 36 appartementen op deze locatie. De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Molenzoom”. Om die reden is voor het nieuw te bouwen complex een uitgebreide procedure met een VVGB van de gemeenteraad noodzakelijk. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Robert Paling, in de raadsvergadering zal VVD raadslid Ruud Vis het onderwerp voor zijn rekening nemen. Klik hier voor de stukken op de gemeentelijke website.