VVD Statement bij begroting 2019 en meerjarenperspectief WIL

In de raad van 28 juni werd gedebatteerd over de begroting en meerjaren perspectief van Werk en Inkomen Lekstroom. Lees hier het statement dat fractievoorzitter Eef Stiekema uitsprak bij dit onderwerp.

Voorzitter, college, collega raads- en commissieleden en overige belangstellenden,

De fractie van de Houtense VVD kan zich goed vinden in het raadsvoorstel. We hebben wel zorgen: uit het raadsvoorstel en de zienswijze blijkt dat er onvoldoende grip is op Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Een mooi voorbeeld (al is het woord ‘mooi’ hier misplaatst) kan gevonden worden in de aanbiedingsbrief begroting 2018. Er wordt gevraagd ‘kennis te nemen van extra kosten’: eenrichtingsverkeer dus. 

Zo wordt er meer geld uitgegeven voor het proactief hanteren van de Beslag Vrije Voet (BVV). Dit volgt op een besluit van het Dagelijks Bestuur (DB) op 1 februari j.l. Dit besluit is, zeer vroeg in het lopende begrotingsjaar, genomen door het DB met de consequentie dat er meer geld nodig is. Geld dat niet in de begroting zit en waarvan nu dus wordt medegedeeld dat er meer nodig is. Wat ons betreft een verkeerde conclusie: of je regelt het binnen je begroting, of je stelt het uit tot je er wel geld voor begroot hebt. Eventueel vráág je om meer geld. Nog beter was het geweest als het DB eerder had bedacht dat dit onderwerp speelde en er vooruitlopend op had begroot. Dezelfde voorbeelden kunnen genoemd worden bij de extra kosten voor het Jongerteam, de innovatie-agenda van WIL en de doorontwikkeling naar WIL2.0.

De fractie van de Houtense VVD wil graag van de wethouder weten wat hij hier aan gaat doen. In het raadsvoorstel wordt al aangegeven dat hij zal aandringen op transparantie en vooroverleg. Dit is eerder gedaan, wat als hier geen of onvoldoende gehoor aan gegeven wordt? Wat kan de wethouder dan nog meer? Hoe kunnen wij als raad meer grip krijgen op de WIL?

Ten aanzien van de doorontwikkeling naar WIL2.0, wil ik benadrukken dat dit wat ons betreft niet snel genoeg kan gaan. Wij verwachten veel van het beter aansluiten van de lokale dienstverlening op onze lokale transformatieagenda. Op deze manier kunnen Houtense werkzoekenden en Houtense bedrijven beter aan elkaar gekoppeld worden zodat meer mensen aan het werk geholpen kunnen worden. Precies waar wij in ons verkiezingsprogramma voor gepleit hebben en in lijn met wat Ondernemend Houten aangegeven heeft behoefte aan te hebben. 

Naschrift:
De fractie vond de toelichting van de wethouder om de situatie stevig te bespreken binnen het Dagelijks Bestuur van de WIL voldoende en stemde in met het raadsvoorstel.