Maidenspeech van VVD Raadslid Jan Rinkel

Vanavond hield VVD Raadslid Jan Rinkel zijn maidenspeech bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 van de gemeente Houten. Hier is zijn speech terug te lezen.

Voorzitter, college, raadleden en andere aanwezigen,

Een statement ten aanzien de jaarstukken 2017. Om twee redenen bijzonder. Ten eerste omdat dit in deze raad mijn maidenspeech is en ten tweede omdat het over een resultaatbepaling gaat waarvoor een vorig college verantwoordelijk was en we nu met het nieuwe college hierover in gesprek gaan.

De geconsolideerde jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van bijna € 600.000, weliswaar met een onttrekking van de bestemmingsreserve economische crisis maar daar tegenover staat de reeds getroffen voorziening t.b.v. de problematiek rondom cultuurhuis Schoneveld. Hieraan ten grondslag ligt een, door de VVD gestimuleerde, solide financieel beleid, zeker met de geleerde lessen in ons achterhoofd uit de economische crisisjaren.

Kunnen we hiermee tevreden achterover leunen? Nee. Naast meevallers hebben we bij enkele domeinen te maken gehad met negatieve effecten als gevolg van hogere kosten dan geraamd. (voorbeeld: zo zijn in het sociaal domein de kosten voor Zorg in Nature Jeugd ruim 8 ton hoger uitgevallen dan geraamd). Weliswaar zijn deze tegenvallers goed te verklaren maar de VVD ziet graag dat in de komende bestuursperiode 2018-2022 de ramingen betrouwbaarder worden. Het resultaat wordt daardoor meer beheersbaar en dus minder afhankelijk van mee- en tegenvallers. Dit komt o.a. ook tot uitdrukking in het verschil tussen het jaarrekeningresultaat 2017 ten opzichte van de 2e bestuursrapportage (gesaldeerd ongeveer € 450.000). Ik ben mij daarbij overigens heel goed bewust van het feit dat deze raad zelf heeft besloten een voorziening te treffen voor het eerder genoemde Schoneveld. Maar buiten dit zijn er natuurlijk veel posten waar wijzigingen in zijn opgetreden. Ik wil de wethouder dan ook vragen hier bijzondere aandacht aan te schenken.

Uit het accountantsverslag 2017 blijkt verder dat het niet mogelijk is te steunen op de IT-omgeving van de gemeente Houten. In 2017 zijn reeds aanbevelingen gedaan om de IT-omgeving te versterken. Kan de wethouder aangeven of deze aanbevelingen dit jaar tijdig worden opgepakt zodat de accountant bij zijn controle daarop wel kan steunen.

Dan ren aanzien van de bestemming van het resultaat.

In het nu voorliggende raadsvoorstel worden voorstellen gedaan voor de 6 ton plus het saldo van de op te heffen bestemmingsreserve economische crisis ter grootte van bijna 1.8 miljoen euro. Zoals u weet is de VVD een groot voorstander van het verlagen van de lokale lasten. Ik ben dan ook blij dat in dit raadsvoorstel tot uitdrukking komt dat 1 miljoen euro wordt aangemerkt voor teruggaaf aan de burger.

In het raadsvoorstel wordt niet aangegeven hoe en wanneer deze 1 miljoen euro aan de inwoners van Houten wordt teruggegeven. We moeten voorkomen dat er allerlei zinnige en maar vooral onzinnige proefballonnen worden opgelaten en waardoor de Houtenaren niet meer weten waar ze aan toe zijn. Om die reden wordt dan ook een amendement voorgesteld om de teruggaaf aan de inwoners van €1.000.000, gelijk te verdelen over 2019 en 2020 en dat de teruggave per huishouden wordt verrekend via de jaarlijkse aanslag van de gemeentelijke belastingen. Een voor de hand liggende, eenvoudige en goedkope aanpak. Iedereen kan op die manier voor zichzelf bepalen hoe en waar het aan besteed kan worden.

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord zal gedurende deze twee jaren worden geëvalueerd of de lasten vervolgens aansluitend structureel omlaag kunnen. Dit amendement is ondertekend door de coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.

Naschrift: het amendement werd ongewijzigd aangenomen.