VVD Statement bij behandeling van Financieel kader 2019-2022

Onderstaand kun je het statement lezen zoals VVD raadslid Jan Rinkel dat uitsprak in de raadsvergadering bij de behandeling van het raadsvoorstel Financieel kader 2019-2022.

Voorzitter, college, raadsleden en andere aanwezigen,

Voor ons ligt een raadsvoorstel met betrekking tot het financiële kader voor de periode 2019-2022. Er moet over dit raadsvoorstel een besluit genomen worden zonder een concreet beeld van de ambities die dit college nastreeft, hoe die ambities gerealiseerd gaan worden en wat het gaat kosten, dus zonder de daarbij behorende begroting. Daarover komt pas meer helderheid bij de behandeling van het collegeprogramma in september en de behandeling van de begroting in november van dit jaar.

Naast de financiële uitgangspunten worden in het financieel kader ook de belangrijkste financiële onzekerheden beschreven. In het rondetafelgesprek van vorige week dinsdag is een aantal van deze onzekerheden aan de orde gekomen.

Zo is er bijvoorbeeld gewezen op de kosten met betrekking tot jeugdhulp. Deze kosten zijn ruim een half miljoen euro (€ 550.000) hoger dan geprognosticeerd. In de bijlage van het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er zonder maatregelen een structurele bijstelling van het budget voor jeugdhulp noodzakelijk is. Door de wethouder is aangegeven dat er aan scenario’s wordt gewerkt en dat dit mee  genomen wordt in het collegeprogramma. Ik wil de wethouder er op attenderen dat de VVD daarin stevige beheersmaatregelen verwacht te kunnen teruglezen om deze financiële risico’s maximaal te beperken.

Een ander risico dat zich manifesteert betreft een stelselwijziging door het Rijk met betrekking tot de algemene uitkering. Aangegeven wordt dat dit forse gevolgen kan hebben voor de beschikbare budgettaire ruimte. In het rondetafelgesprek heeft de wethouder laten weten dat Houten behoedzaam omgaat met de prognoses en dat het risico daar mee niet of nauwelijks aanwezig is. In het raadsvoorstel wordt opgemerkt dat vooruitlopend op de raadsvergadering van vandaag, overleg zal plaatsvinden met de provincie Utrecht over deze problematiek. Kan de wethouder ons informeren of dit overleg heeft plaatsgevonden, wat de uitkomst van dit gesprek is en aangeven of die uitkomst leidt tot een andere weging van het risico?

Als laatste punt: in het rondetafelgesprek heeft een drietal sprekers namens de bibliotheek, Houten & Co en Theater Aan de Slinger aandacht gevraagd voor oplopende kosten en achterblijvende indexering van subsidies. Eerder hebben wij al een gezamenlijke brief van hen ontvangen over dit onderwerp. De insprekers hebben toegelicht welke maatregelen zij reeds hebben genomen en welke risico’s zij zien ten aanzien van de meerjarige exploitatie. Ik heb begrepen dat gesprekken met de wethouder hierover nog moeten plaatsvinden en wacht de uitkomst daarvan dan ook met belangstelling af.

Dank u wel.