VVD Statement Collegeprogramma 2018-2022

In dit artikel kunt u het statement teruglezen dat VVD fractievoorzitter Eef Stiekema uitsprak bij de behandeling van het Collegeprogramma.

Voorzitter, college, collega raadsleden en andere belangstellenden,

Het worden interessante tijden de komende vier jaar: meer bouwen, meer ruimte voor ondernemen en evenementen, meer mensen aan het werk en werken aan een samenlevingsagenda. Genoeg te doen! Kortom: we gaan de komende vier jaar ‘Bouwen, binden, bruisen (coalitieakkoord 2006-2010)’, we maken dat ‘Houten werkt! (coalitieakkoord 2010-2014)’ en dat doen we niet alleen, want ‘Houten maken we samen (coalitieakkoord 2014-2018)’. En dat alles doen we ook nog eens ‘Duurzaam, Ondernemend en Dichtbij (coalitieakkoord 2018-2022)!

Het college werkte de afgelopen maanden het coalitieakkoord uit tot het collegeprogramma. Een evenwichtig programma waar nog wel veel open eindjes zijn te vinden. Er moet nog het nodige worden onderzocht, uitgewerkt voor of besproken met de Houtense samenleving. Er is veel energie en kennis in die Houtense samenleving. Veel mensen willen en kunnen meedenken en meepraten. En ook dat zorgt ook voor interessante tijden, want hoe zorg je ervoor dat mensen die meedenken en meepraten ook het algemene belang in het oog houden? In de afgelopen periode werd meer dan eens gevraagd de mening van de meerderheid te verrijken met de mening van de minderheid. Andersom wil ik nu ook aandacht vragen voor de stille meerderheid die soms wordt overschreeuwd door een luide minderheid. Ik wens de raad en het college voor de komende vier jaar een evenwichtige besluitvorming toe waarbij het vizier op de toekomst en op het algemeen belang is gericht zonder de belangen op de korte termijn en in de nabije omgeving uit het oog te verliezen.

Zo zullen er meerdere bouwlocaties besproken worden. Hierbij hebben we de ambitie om te zorgen voor ruim voldoende woningen, misschien wel 3000-4000 bovenop de huidige ambitie. Dit om de doorstroming op de Houtense woningmarkt op gang te krijgen. Aan de andere kant van de balans staan vaak mensen die hun directe woonomgeving zien veranderen, dat is soms een lastige afweging.

Een ander voorbeeld van aandacht voor de nabijheid is momenteel actueel bij het voornemen van een ondernemer om windmolens te plaatsen bij de Goyerbrug. Wij hebben ons als VVD fractie altijd vastgehouden aan het principe dat de initiatiefnemer het draagvlak moet organiseren. We merken nu echter dat meer regie van de gemeente op het communicatieproces nodig is. De aanvraag van de ondernemer blijft uit, de communicatie met omwonenden lijkt summier en dat voedt de onzekerheid bij die omwonenden over wat er nu precies wanneer staat te gebeuren. Wij willen daarom de wethouder oproepen om het budget dat de raad hier eerder voor beschikbaar stelde nu ook actief in te zetten om dit proces in goede banen te leiden. Uiteraard blijft staan dat het benodigde en voor ons erg belangrijke draagvlak uiteindelijk door de ondernemer moet worden georganiseerd.

Het coalitieakkoord is goed uitgewerkt in het collegeprogramma. Zo hebben wij onder meer geconstateerd dat de vraag over de onbeheersbaarheid van oplopende kosten voor Jeugdzorg, die collega Rinkel in de financiële beschouwingen stelde, naar tevredenheid is beantwoord in het collegeprogramma en in de collegebrief van deze week.

Ieder hoofdstuk en paragraaf is verder uitgewerkt waarbij, zoals gezegd, nog veel onderzocht moet worden. In het rondetafelgesprek hebben we daarom ook gevraagd om een overzicht van alle onderzoeken voorzien van een planning.

Één onderzoek ontbrak overigens tot onze grote verbazing in het collegeprogramma. Ik zei eerder dat alle hoofdstukken en paragrafen verder waren uitgewerkt maar helaas klopt dat niet helemaal. Bij de laatste paragraaf was ineens het papier, de inspiratie of de accu van de iPad op. Die paragraaf beschrijft een voor ons belangrijk onderwerp: het verlagen van de lokale lasten… we willen daarom van de wethouder de bevestiging horen dat halverwege deze periode onderzocht gaat worden of en op welke manier de lasten verlaagd gaan worden.

Voorzitter, de fractie van de Houtense VVD is positief over het collegeprogramma en staat in de startblokken om samen met het college, samen met hopelijk alle partijen in de raad en samen met de Houtense samenleving te werken aan het vormgeven van deze interessante jaren.