VVD Statement subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop Kromme Rijngebied’

In dit artikel kun je het statement teruglezen zoals VVD fractievoorzitter Eef Stiekema dit uitsprak in de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober bij de behandeling van de subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop Kromme Rijngebied’

Als de Eerste Kamer akkoord gaat zal het per 2024 verboden zijn om nog een asbesthoudend dak te hebben in Nederland. Om het vervangen ervan te bespoedigen en daarnaast te stimuleren dat het nieuwe dak voorzien wordt van zonnepanelen, bespreken we nu een subsidieverordening in Krommerijn verband. Als dit wordt aangenomen kan subsidie gekregen worden voor een noodzakelijk asbestinventarisatierapport. 

Op voorhand kan ik zeggen dat wij positief tegenover dit raadsvoorstel staan omdat ondernemers en particulieren, die geconfronteerd worden met het verplicht vervangen van hun vaak al tientallen jaren oude dak, hiermee enigszins tegemoet gekomen worden in de kosten. De kosten voor het rapport worden tot een maximum van €400 vergoed en er worden geen leges in rekening gebracht. Dit alles mits minimaal eenderde van het dak voorzien wordt van zonnepanelen, of de helft… beide worden namelijk genoemd in het raadsvoorstel. Slordig dat dit niet is gecorrigeerd terwijl in het rondetafelgesprek is gewezen op deze dubbele fout. Ook het feit dat de verantwoordelijk wethouder volgens het raadsvoorstel de heer van Liere is, stoort nogal. Wij gaan maar even uit van de ‘1/3’ die in de verordening zelf staat en dat wethouder de Groot dit onderwerp voor haar rekening neemt.

De regeling heeft wel een hoog ‘mosterd na de maaltijd’ gehalte gezien het feit dat de Rijkssubsidie nagenoeg op is. Op de avond van het rondetafelgesprek was er van de €75 miljoen nog €5,5 miljoen over. De laatste stand volgens de website van de Rijksoverheid over dit onderwerp is dat er nog €0,6 miljoen subsidie over is. Met alle aanvragen die onderweg zullen zijn is het argument in het raadsvoorstel dat de subsidieverordening die nu voorligt aansluit bij de rijkssubsidie helaas een loos argument.  

Toch moeten we dit doen, al was het maar omdat we dit nu eenmaal beloofd hebben bij het vaststellen van de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied en de mensen die in dit gebied wonen ook een betrouwbare overheid verdienen. 

Voor de eigenaren van een asbesthoudend dak op de rest van het Houtens grondgebied is het natuurlijk vreemd dat zij geen gebruik kunnen maken van de regeling. De argumenten ten aanzien van gezondheidsrisico’s en lagere kosten voor handhaving in het raadsvoorstel zijn valide en gelden (zoals ook aangegeven in de paragraaf Kanttekeningen) natuurlijk net zo goed voor de rest van de gemeente. Om de rest van Houten ook mee te nemen in de subsidieregeling is echter €200.000 extra nodig, hier is nu nog geen plan of budget voor. Wij horen graag van de wethouder of en zo ja, wanneer wij hier wel een plan voor kunnen verwachten.

Het is goed te zien dat er ook nagedacht gaat worden hoe particulieren met een dak kleiner van 35m2 gestimuleerd kunnen worden de asbest te verwijderen. Wanneer kunnen wij dat plan verwachten?

Een laatste vraag gaat over de timing. De rijkssubsidie loopt al vanaf begin 2016 en is nu (nagenoeg) uitgeput. Hoe kan het dat de subsidieverordening pas nu voorligt? Bent u bereid deze te verlengen (en wellicht zelfs uit te breiden naar heel Houten) als er een nieuwe rijkssubsidie komt? 

Update: wethouder de Groot gaf aan dat in de voorlichting ook de gebieden in Houten meegenomen worden die buiten het Kromme Rijngebied liggen. Hierbij zal zeker aandacht zijn voor de eigenaren van de kleinere daken. Dat de Rijkssubsidie inmiddels nagenoeg uitgeput is is natuurlijk spijtig. Momenteel loopt er wel een initiatief vanuit Het Rijk en provincie om financiële incentives te organiseren. Hoe en wanneer dit geregeld is, is niet helaas nog niet duidelijk. Een door de oppositie voorgesteld uitstel van de subsidieverordening is alleen daarom al niet logisch en zelfs onverstandig. 

Het raadsvoorstel werd ongewijzigd aangenomen.