VVD Statement Raadsvoorstel Rapport Rekenkamercommissie Informatievoorziening Jeugdzorg

Onderstaand is het statement te lezen zoals dat in de raad van 30 oktober verwoord werd door VVD raadslid Karen Voshol bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie over de informatievoorziening in het kader van de Jeugdzorg.

In de collegebrief van 14 september 2018 over de versnellende maatregelen kosten jeugdhulp wordt gewezen op de risico’s met betreft tot de beheersing van de jeugdhulp. Zo is er bijvoorbeeld gewezen op de kosten met betrekking tot jeugdhulp. Vanzelfsprekend hoort bij het gestelde een goede informatievoorziening aan de raad.

Wij onderschrijven dan ook de conclusie van de Rekenkamer dat het beschikken over sturingsinformatie één van de succesvoorwaarden is, voor het beleid in het sociaal domein inclusief jeugdhulp. Ook ondersteunen we de aanbeveling dat hierin structuur wordt aangebracht.

Zorgpunten die we hebben is het ontbreken van een heldere tijdslijn. Dit geldt zowel voor het onderzoek (aanbevelingen met een hoge mate van consultancy advies) als voor de reactie van het college die niet verder komt dan het verzoek om het huidige beleidskader als vertrekpunt te nemen, maar geen tijdspad aangeeft. We steunen daarin het college om niet te wachten tot nieuwe beleidskaders in 2020 maar op basis van de bestaande kaders en begroting te beginnen.

Gezien de huidige risico’s zouden we graag meer urgentie in de aanpak willen zien met een concreet tijdspad. Daarnaast willen we met de verbetering van informatievoorziening vragen om de uitvoering van de versnellende maatregelen zoals genoemd in de brief van 14 september daarin mee te nemen.

Laat uitstel geen afstel worden!

Vragen aan het college:

  • Is er inmiddels een tijdspad/plan van aanpak om invulling te geven aan de structuur van de informatievoorziening op basis van de huidige beleidskaders en begroting ?
  • Is ook voor de lange termijn (evaluatie en nieuwe kaders) al een duidelijker tijdspad te geven i.p.v. voornemens om begin 2019 te gaan evalueren

Update: in de beantwoording liet wethouder Visser-Smith weten dat de urgentie ook bij het college zeer duidelijk is. Het college zal dan ook voortvarend aan de gang gaan met de aanbevelingen.  Het raadsvoorstel werd ongewijzigd aangenomen.