Agenda Rondetafelgesprekken 6 november a.s.

Deze cyclus lijkt een vrij volle agenda te hebben. In onderstaand overzicht staan de onderwerpen, locatie en wie het onderwerp voor de VVD behandelt. Onder het overzicht staat meer informatie over de inhoud van de onderwerpen.

Rondetafelgesprek 
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG14 om 20:00u

in de raadzaal

Definitieve verklaring van geen bedenkingen permanent zonnepark nabij Groenedijkje 7a te 't Goy

Eef Stiekema

RTG14 om 20:00u 

in de raadzaal

Begrotingswijziging 2019-1 GGD regio Utrecht

Karen Voshol

RTG14 om 20:00u 

in de raadzaal

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht in verband met toetreding gemeente Vijfheerenlanden

Karen Voshol

RTG14 om 20:00u 

in de raadzaal

Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

Eef Stiekema

RTG15 om 21:15u 

in de raadzaal

Begroting 2019

Mathieu Cox

RTG15 om 21:15u 

in de raadzaal

Tweede bestuursrapportage 2018

Mathieu Cox

RTG15 om 21:15u 

in de raadzaal

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Mathieu Cox

Vragen of opmerkingen deze en andere onderwerpen, kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier. 

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 13 november in de raad besproken.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen permanent zonnepark nabij Groenedijkje 7a te 't Goy

In oktober 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijk zonnepark nabij Groenedijkje 7a te ’t Goy voor de duur van 10 jaar. Destijds is ook de intentie uitgesproken voor de permanente vergunning een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure te volgen. Op basis van de tijdelijke vergunning is een aanvraag om Stimulering Duurzame Energievoorziening- subsidie (SDE+) ingediend en dit heeft geleid tot een gedeeltelijke toekenning.

Inmiddels zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een SDE+-subsidie aangepast en is voor het verkrijgen van een volledige subsidie een permanente vergunning nodig. Gelet hierop heeft aanvrager nu een aanvraag om omgevingsvergunning met uitgebreide procedure aangevraagd voor een permanent zonnepark. Aangezien de bouwkosten van dit bouwplan hoger zijn dan € 500.000,- is in deze procedure een verklaring van geen bedenkingen (hierna: VVGB) van de raad vereist. Op 10 juli 2018 heeft de raad een VVGB afgegeven voor deze aanvraag.

Het ontwerp besluit en deze VVGB hebben van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 ter inzage gelegen. In deze periode is een zienswijze ingediend die ook betrekking heeft op de VVGB. De raad dient hierop een besluit te nemen. Naar aanleiding van voornoemde zienswijze en op basis van nieuwe jurisprudentie dient de VVGB van 10 juli 2018 te worden beschouwd als ontwerp-VVGB. De raad wordt nu voorgesteld om de zienswijzen ongegrond te verklaren en de definitieve-VVGB af te geven.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema.

Begrotingswijziging GGDrU 2019-1

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van volksgezondheid. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de begrotingswijziging 2019-1. In de GGDrU-begroting 2019–0 zijn reeds uitgangspunten voor de begroting van dit boekjaar benoemd. Met voorliggende begrotingswijziging borduurt de GGDrU daarop voort, waarbij wordt aangesloten op de door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) genomen besluiten ten aanzien van de indexering en dus verhoging van de inwoner- en kindbijdrage.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage van Houten wordt verklaard door gestegen sociale verzekerings- en pensioenpremies en verscherpt toezicht kinderopvang. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de begrotingswijziging 2019-1, met de volgende zienswijzen:

  • De GGDrU te verzoeken om voortaan een duidelijker vertaling te maken van de impact van de separate elementen uit de begrotingswijziging op de individuele gemeentelijke bijdragen.
  • Goede afstemming tussen handhavers toezicht kinderopvang van de gemeente en toezichthouders kinderopvang van de GGDrU over de uitvoering van de versterking van de inspectie.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Raadslid Karen Voshol.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht in verband met toetreding gemeente Vijfheerenlanden

De toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GGD regio Utrecht (GGDrU) vraagt om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU. Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is een unaniem besluit nodig van de colleges van alle 26 deelnemende gemeenten. De raad kan zijn toestemming op grond van artikel 1 lid 2 Wgr slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Voorgesteld wordt de regeling te wijzigen op een drietal punten:

  1. Vianen wordt Vijfheerenlanden
  2. Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen
  3. Stemverhoudingen

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Raadslid Karen Voshol.

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Houten

De verordening komt in de plaats van de geldende Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning uit 2009. De voorgestelde verordening is geactualiseerd aan de hand van de VNG modelverordening uit 2018. Naast het toekennen van een fractiebudget betreft het grootste deel van de voorgestelde aanpassingen wetstechnische, taalkundige of redactionele verbeteringen die er vooral toe strekken de bepalingen duidelijker en waar mogelijk korter en beter leesbaar te maken.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema.

Begroting 2019

De prognose van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 is structureel sluitend. Hiermee wordt voldaan aan de criteria van de toezichthouder (provincie Utrecht) om voor repressief (terughoudend) toezicht in aanmerking te komen. Daarnaast blijft de beklemde algemene reserve, na de onttrekking van € 2,5 miljoen, boven de door de raad vastgestelde ondergrens van minimaal € 20,0 miljoen.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Commissielid Mathieu Cox, in de raad zal VVD raadslid Jan Rinkel het woord voeren.

Tweede bestuursrapportage 2018

De economische groei houdt volgens het Centraal Planbureau (CPB) de komende jaren aan. Dit komt tot uitdrukking in het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst ‘2017-2021 en de Miljoenennota 2019. Deze groei heeft direct een positief effect op de omvang van de algemene uitkering (de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente). Hierdoor kan de gemeente meer besteden aan (grote) maatschappelijke opgaven. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in het collegeprogramma 2018-2022.

Na jaren van ombuigingen is er weer structureel ruimte (€ 0,8 miljoen in 2019 oplopend tot € 1,3 miljoen in 2022) voor nieuw beleid. De groei van de algemene uitkering is in beperkte (€ 0,2 miljoen) mate ook zichtbaar in 2018.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Commissielid Mathieu Cox, in de raad zal VVD raadslid Jan Rinkel het woord voeren.

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet is de gemeente verplicht tot het opstellen van een financiële verordening. Deze verordening bevat de uitgangspunten voor het financieel beleid, financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. De laatste actualisatie is van 10 januari 2017. Vanwege veranderde wetgeving en beleidsmatige ontwikkelingen is de financiële verordening aangepast en dient deze opnieuw te worden vastgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de managementletter 2017 van Deloitte en de Notitie Materiële vaste activa vanuit Commissie BBV. De wijzigingen ten opzichte van de oude verordening worden toegelicht onder argument 1.2.

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Commissielid Mathieu Cox, in de raad zal VVD raadslid Jan Rinkel het woord voeren.