Agenda Rondetafelgesprekken 27 november a.s.

Komende dinsdag zijn er weer rondetafelgesprekken. Lees in dit artikel waar de gesprekken over gaan en welk VVD fractielid de gesprekken voert.

Rondetafelgesprek 
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG16 om 20:00u 

in de raadzaal

Verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw van 32 appartementen aan De Kromme SchaftRobert Paling

RTG16 om 20:00u 

in de raadzaal

Verzoek om verklaring van geen bedenkingen voor  bouw twee woningen Prins Bernardweg 38

Robert Paling

RTG17 om 20:00u 

in kamer 0.46/0.47

Belastingverordeningen 2019

Mathieu Cox

RTG17 om 20:00u 

in kamer 0.46/0.47

Nota Kostenverhaal

Mathieu Cox

RTG17 om 20:00u 

in kamer 0.46/0.47

Voorgenomen fusie openbare basisscholen Klavertje Vier en de Brug

Mathieu Cox 

In RTG16 is er ook de gelegenheid tot het stellen van een rondvraag, in RTG17 staat ook het spreekrecht voor burgers op de agenda. In beide RTG’s worden de raads- en commissieleden bijgepraat over regionale zaken. Vragen of opmerkingen deze en andere onderwerpen, kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Bovenstaande onderwerpen worden na de informatie vergarende fase in de RTG's op 11 december in de raad besproken.

Verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw 32 appartementen aan De Kromme Schaft

Het college heeft een grondverkoopovereenkomst gesloten met CZP-investments voor de bouw van 32 appartementen en 124 m2 kantoorruimte aan de Kromme Schaft ter hoogte van Het Hout. Hierbij is het voorbehoud van goedkeuring door de raad meegenomen. Het plan past niet in de geldende bestemming bedrijfsterrein van het bestemmingsplan Koppeling De Schaft. Het beoogde gebruik is wonen en kantoor. Het gebouw past wel wat hoogte en oppervlakte betreft binnen het bouwvolume van het geldende bestemmingsplan. Omdat alleen het gebruik strijdig is kan het plan planologisch mogelijk gemaakt worden door middel van een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure. Hierbij is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad.

Omdat er voldoende draagvlak in de omgeving is voor het plan mag verwacht worden dat er geen zienswijze bij het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning te verlenen zullen worden ingediend. Als dit daadwerkelijk zo is, zou het verlenen van de definitieve VVGB een herhaling van de voorlopige VVGB worden. Dat kan voorkomen worden door nu ook te besluiten dat er sprake is van een definitieve VVGB als er geen zienswijze worden ingediend.     

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Robert Paling. In de raad zal VVD raadslid Ruud Vis het woord voeren.

Verzoek om verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van twee woningen aan Prins Bernardweg 38

De initiatiefnemers wensen de verouderde vrijstaande woning aan de Prins Bernhardweg 38 in Houten te slopen en daarna twee geschakelde woningen te bouwen.

Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan Oude Dorp. Er wordt buiten het in het bestemmingsplan aangegeven bouwvlak gebouwd, gedeeltelijk op voor ‘Tuin - Voortuin’ aangewezen gronden en er wordt een twee-onder-een kapwoning gerealiseerd op voor vrijstaande woningen bestemde grond. Om medewerking te verlenen is dan ook afwijking van het bestemmingsplan nodig.  

Het college is bevoegd om te besluiten op de aanvraag. Voorafgaand hieraan is echter een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig, waarin de raad aangeeft dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD commissielid Robert Paling. In de raad zal VVD raadslid Ruud Vis het onderwerp voor zijn rekening nemen.

Belastingverordeningen 2019 

De belastingtarieven welke zijn opgenomen in de diverse belastingverordeningen worden ieder jaar gewijzigd. Wijziging van de tarieven is noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting geraamde belastingopbrengsten. Ook aanpassingen in wet- en regelgeving zijn reden om de belastingverordeningen aan te passen. Wanneer sprake is van dergelijke wijzigingen is daar rekening mee gehouden. De verordeningen zijn daardoor actueel en juridisch bindend.

De belastingen in Houten worden alleen op basis van de inflatie bijgesteld. Voor wat betreft de reinigingsheffing geldt iets anders aangezien deze kostendekkend moet zijn. In de begrotingsbehandeling is door VVD raadslid Jan Rinkel al aangegeven dat de verhoging die hiervoor nodig is ons zorgen baart. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Commissielid Mathieu Cox, in de raad is VVD raadslid Jan Rinkel woordvoerder.

Nota Kostenverhaal

Private (bouw)initiatieven worden sinds enige tijd begeleid volgens het proces zoals dat in het Programma Ruimte 2017 - 2019 is beschreven. Vanuit het profijtbeginsel is het gerechtvaardigd om de kosten die de gemeente voor die planbegeleiding maakt, op de initiatiefnemer te verhalen.

De nota “Kostenverhaal bij private initiatieven/exploitatie” bevat daarvoor een methodiek, die praktisch en efficiënt is. Met vaststelling van deze nota wordt uitvoering gegeven aan een van de punten van de uitvoeringsagenda bij het Programma Ruimte 2017 - 2019.   

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Commissielid Mathieu Cox, in de raad zal VVD raadslid Jan Rinkel het woord voeren.

Voorgenomen fusie openbare basisscholen Klavertje Vier en De Brug 

De Stichting Openbaar Onderwijs Houten heeft de gemeente formeel op de hoogte gesteld van het voornemen om de scholen Klavertje Vier en De Brug te laten fuseren met gelijktijdige opheffing van De Brug. Beide scholen liggen in Houten Noord-Oost en liggen circa 500 meter hemelsbreed van elkaar. De fusie zal ingaan per 1 augustus 2019. Met inachtneming van de Wet fusietoets heeft het college een positief advies afgegeven over de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Dit advies zal het schoolbestuur opnemen in de vast te stellen Fusie Effect Rapportage. Het schoolbestuur vraagt de gemeenteraad aan te geven of de gemeente de school De Brug wil overnemen.  

Onder de huidige wetgeving mag een openbaar schoolbestuur besluiten een school te sluiten, maar moet zij de gemeente de gelegenheid bieden om, indien gewenst, de instandhouding van de school over te nemen. In dat geval gaat de gemeente zelf als schoolbestuur optreden. 

Dit onderwerp wordt in het rondetafelgesprek behandeld door VVD Commissielid Mathieu Cox, in de raad zal VVD raadslid Karen Voshol het onderwerp voor haar rekening nemen.