Agenda raadsvergadering 11 december

Op 11 december vindt alweer de laatste gemeenteraadsvergadering van 2018 plaats.

Op de agenda staan, na de benoeming van een nieuw commissielid voor GroenLinks, een beperkt aantal onderwerpen op de debatraad.

In de debatraad worden schriftelijke vragen over het appartementencomplex ‘Op Houten’ beantwoord door het college, wordt gedebatteerd over de aanvraag voor een verklaring van geen bedenking voor de nieuwbouw van 32 appartementen aan de Kromme Schaft. Als laatste wordt, mede namens de VVD fractie, een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ (zo heet het als een motie wordt ingediend los van een al geagendeerd agendapunt) ingediend om beleid te ontwikkelen t.a.v. LHBTI+ als onderdeel van inclusiviteit.

De stukken van de agendapunten zijn hier terug te lezen.

Agenda

01.0. Opening

02.0. Vaststellen van de agenda

03.0. Benoeming nieuw commissielid GroenLinks

04.0. Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over gemeenschappelijke ruimte in appartementencomplex Op Houten

05.0. Verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw 32 appartementen aan De Kromme Schaft

06.0. Motie Vreemd aan de orde van de dag LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid

07.0. Heropening

08.0. Verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw 32 appartementen aan De Kromme Schaft

09.0. Motie Vreemd aan de orde van de dag LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid

10.0. Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen voor bouw twee woningen Prins Bernhardweg 38

11.0. Voorgenomen fusie openbare basisscholen Klavertje Vier en de Brug

12.0. Nota Kostenverhaal

13.0. Belastingverordeningen 2019

14.0. Maandelijkse begrotingswijziging december 2018

15.0. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 11-12-2018

16.0. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 13-11-2018

17.0. Vaststellen doorlopende lijst van 11-12-2018

18.0. Sluiting