Agenda Rondetafelgesprek 8 januari a.s.

Komende dinsdag is er weer een rondetafelgesprek. Lees in dit artikel waar het gesprek over gaat en welk VVD fractielid het woord voert.


Rondetafelgesprek 
(tijd en locatie)

Onderwerp

Wie

RTG1 om 20:00u in de Raadzaal

Herontwikkeling  Grote  Geer  en  Kleine  Geer  inclusief  aangrenzend  parkeerterrein  


Ruud VisIn dit eerste rondetafelgesprek van het jaar is er ook de gelegenheid tot het stellen van een rondvraag en staat het spreekrecht voor burgers ook op de agenda. Tenslotte worden de raads- en commissieleden bijgepraat over regionale zaken, hierin wordt een presentatie gegeven over de knooppuntenstudie en de uitvoering van de fietsvisie 2.0.

Vragen of opmerkingen deze en andere onderwerpen, kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering kunt u vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Dit raadsvoorstel wordt op 22 januari in de raad besproken

Samenvatting raadsvoorstel  

Herontwikkeling Grote Geer en Kleine Geer inclusief aangrenzend parkeerterrein

In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met aankoop van de Kleine Geer en gelijktijdig de startnotitie vastgesteld voor de ontwikkeling op deze plek. Hierin is opgenomen dat zowel de Grote Geer als de Kleine Geer getransformeerd kunnen worden naar woningen waarbij er daarnaast een kleinschalige nieuwbouwontwikkeling op het naastgelegen parkeerterrein gerealiseerd kan worden.

Op basis van deze startnotitie is een informatiememorandum opgesteld en uitgezet in de markt. Twee partijen hebben een plan van aanpak en een grondaanbieding gedaan aan de gemeente. De kwaliteit van de plannen van aanpak zijn door de gemeente getoetst aan de kaders die in de startnotitie zijn gesteld.

Op basis hiervan is medio 2018 een koop- en realisatieovereenkomst met CZP Investments B.V. afgesloten onder voorwaarde dat zij in een gezamenlijk participatietraject met de buurt tot een definitieve uitwerking komen voor deze locatie en dit middels een projectplan/schetsplan voorleggen aan de gemeente.

Dit proces heeft de laatste maanden plaatsgevonden en heeft geleid tot het volgende plan:

  • Het verbouwen van de Grote Geer tot een gezinshuis met begeleid wonen.
  • Het opsplitsen van de Kleine Geer in twee gezinswoningen.
  • Het oprichten van drie seniorenwoningen en zes gezinswoningen achter en naast de Kleine Geer.

Omdat het voorliggend plan voorziet in woningen past dit niet binnen de bestaande gebruiksdoelen van de geldende Beheersverordening Houten Noord en Zuid. Er kan alleen medewerking worden verleend aan het plan via een voor dit perceel nieuw op te stellen bestemmingsplan. Omdat de gemeenteraad het orgaan is dat te zijner tijd beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan, wordt in dit voorstel ook aandacht besteed aan een eerste inhoudelijke afweging.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

U10 onderwerpen: Knooppuntenstudie en het Toekomstbeeld OV

In het rondetafelgesprek wordt ook een presentatie gegeven over de knooppuntenstudie en de uitvoering van de fietsvisie 2.0. De knooppuntenstudie is één van de vier rapporten die volgende week pas openbaar worden (colleges in U10 behandelen dit zoveel mogelijk op de 8e). De fietsvisie staat op de website van U10