Agenda Rondetafelgesprekken 29 januari a.s.

Komende dinsdag zijn er weer rondetafelgesprekken. Lees in dit artikel waar de gesprekken over gaan en welke VVD fractieleden het woord voeren.

In deze twee rondetafelgesprekken weer een volle agenda met bestemmingsplannen en stukken over gemeenschappelijke regelingen. In beide RTG’s staat een bestemmingsplan op het programma waarbij die over de nieuwbouw op de locatie Wegwijzer / Den Oord het meest in net oog springt.

Dit dossier loopt inmiddels vijf jaar, waarbij de gesprekken tussen gemeente, Viveste en bewoners inmiddels in een impasse zijn geraakt. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een besluit te nemen om het proces vlot te trekken. Zoals het er nu uitziet kan dit twee kanten op: de gemeenteraad besluit conform het raadsvoorstel dat in voldoende mate voldaan wordt aan de startnotitie of er wordt besloten dat er met minder woningen genoegen genomen mag worden zoals omwonenden wensen.

In het eerste rondetafelgesprek staan daarnaast de zienswijze op de kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom en de uitgangspunten programmabegroting 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden op het programma. Het tweede rondetafelgesprek gaat over een bestemmingsplan waarbij een agrarisch perceel aan de Lekdijk in Schalkwijk wordt aangepast zodat deze gebruikt kan worden voor een recreatieve functie waarbij banen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook op de agenda in dit rondetafelgesprek staan de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht, het spreekrecht voor burgers, regionale aangelegenheden en de rondvraag.

Meer informatie over de onderwerpen is onder de agenda te lezen.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
220:00uRaadzaalRuud Vis 

Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord

Zienswijze kaderbrief Werk en Lekstroom (WIL) 2020


Uitgangspunten Programmabegroting 2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

320:00K046+0.47Robert Paling

Bestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk


 

Kadernota VRU 2020 en ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Regionale aangelegenheden
Rondvraag

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nlMeer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Deze raadsvoorstellen worden op 12 februari in de raad besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord

Op 14 februari 2017 heeft de raad de gewijzigde startnotitie voor de bouwlocatie Wegwijzer Den Oord vastgesteld. De opdracht was om zoveel mogelijk seniorenwoningen te bouwen binnen de mogelijkheden van de locatie en een zo groot mogelijk draagvlak bij de omwonenden. Vanaf september 2017 heeft een klankbordgroep Viveste, gemeente en een vertegenwoordiging van omwonenden (Den Oord Bewoners Belangen (DOBB)) getracht tot een gezamenlijk advies en plan te komen. Dit is niet gelukt. Het voorgestelde gebouw met de vrije sector appartementen wordt door de omwonenden als te hoog en te massaal ervaren en in hun definitieve reactie geven zij aan dat het aantal woningen effectief verlaagd moet worden. De in de klankbordgroep geformuleerde uitgangspunten zijn door stedenbouwkundig bureau Stijlgroep uit Rotterdam vertaald in een voorstel voor de bouw van twee appartementen gebouwen, een voor 26 sociale huurwoningen en een voor 22 vrije sector appartementen met een half-verdiepte parkeergarage.

De stedenbouwkundige stelt dat het nu voorliggende plan in het gebied past en geen onacceptabel verlies aan privacy of zon en dergelijke met zich mee brengt. Ook de ontsluiting en de parkeeroplossing maken het nu voorliggende plan passend op de locatie en passend binnen de vastgestelde startnotitie. Gemeente en Viveste hebben in de klankbordgroep al aangegeven het een goed plan te vinden.

Om uit de impasse te komen moet de raad een besluit nemen of zij, ondanks de bezwaren van de omwonenden, wil instemmen met het voorliggende plan of genoegen wil nemen met minder woningen om aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet te komen.  

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Zienswijze kaderbrief Werk en Lekstroom (WIL) 2020

Voor ligt de zienswijze op de Kaderbrief 2020 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Dit is een beleidsarme kaderbrief, omdat er momenteel ook een herijking van de opdracht aan WIL (Wil 3.0) gaande is. In WIL 3.0 loopt een geleidelijk proces waarin de Lekstroom gemeentes bekijken wat na de transitie en de transformatie binnen het sociaal domein de opdracht is van GR WIL en wat toch meer lokaal georganiseerd moet worden. Hier is in de kaderbrief rekening mee gehouden, waardoor deze slechts enkele ontwikkelingen benoemt die al vaststaan voor de GR, los van WIL 3.0.

In het eerste kwartaal van 2019 wordt de raad verder bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom WIL 3.0. De kaderbrief vormt input voor de begroting WIL 2020. De kaderbrief sluit aan op de vastgestelde lijn van Programma Sociale kracht 2017-2020, het schetsontwerp “ Lekstroom Werkt 2020”, “Meedoen naar vermogen” en de lokale vertaling hiervan in de Houtense Werktafel en de doorontwikkeling daarvan. Hierom stelt het college voor in te stemmen met de ontwikkelingen en voornemens uit de kaderbrief. Wel wordt voorgesteld om een zienswijze mee te geven op de volgende specifieke thema’s; voorzetting van het meerjarenbeleidsplan 2014-2018 (MJBP), het nieuwe MJBP 2019-2022, over het flexibel inspelen op ontwikkelingen en de dynamiek van op de arbeidsmarkt en binnen het sociaal domein en daarnaast investeringen doen om afname van schuldenproblematiek en armoede verder te bewerkstelligen.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder tijdens het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering zal VVD fractievoorzitter Eef Stiekema het woord voeren.

Uitgangspunten programmabegroting 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap is net als iedere gemeenschappelijke regeling verplicht om een kadernota voor te leggen aan de raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie. Hiermee informeert het recreatieschap hen over de ambities van het recreatieschap, de keuzes die het bestuur van het recreatieschap heeft gemaakt ten aanzien van de opgave en wat dit betekent in financiële zin. De raden en staten van de deelnemende gemeenten en provincie worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven over de Kadernota 2019-2022.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Bestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk

Eind 2011 stelde de raad de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk vast. Het voorliggende plan voor Lekdijk 24a in Schalkwijk past binnen de kaders van deze visie en betreft de herontwikkeling van een agrarisch bedrijfsperceel (ruimte-voor-ruimte). De totale ontwikkeling voegt (per saldo) kwaliteit toe. Voor de ontwikkeling was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 30 oktober 2018 stemde het college in met het plan waarna het bestemmingsplan ter inzage lag. Binnen deze periode kwamen geen zienswijzen binnen. Het college stelt voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Op dit moment is het agrarische perceel in gebruik als paardenhouderij. Op het terrein zijn aanwezig: een viertal schuren, paardenbakken, een tredmolen en een bedrijfswoning. De bestaande paardenhouderij zal haar bedrijf staken. Initiatiefnemer is voornemens de drie agrarische opstallen (circa 1.200 m2) te slopen en ter compensatie één burgerwoning te realiseren. De nieuw te realiseren woning wordt als te verkopen bouwkavel op de markt gebracht. Hierop heeft de aanvrager een verzoek om bestemmingswijziging ingediend.

De beoogde ontwikkeling inclusief nieuwbouw past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling daadwerkelijk mogelijk te maken is een wijziging van het planologisch regime noodzakelijk. De wijziging wordt middels een zogenaamd postzegelbestemmingsplan vorm gegeven. Op 30 oktober jl. heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, waarna het plan van 8 november tot en met 19 december 2018 ter inzage lag. Binnen deze periode kwamen geen zienswijzen binnen. Ook zijn er geen ambtelijke wijzigingen nodig gebleken.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder tijdens het rondetafelgespreklgesprek. VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp in de raadsvergadering.

Kadernota 2020 VRU en Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht

Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling legt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het financiële en beleidsmatige kader voor de begroting van het volgende jaar voor aan de gemeenten met de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen.

Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Conform de Wet Veiligheidsregio’s dient elke Veiligheidsregio een Risicoprofiel vast te stellen voor een beleidsperiode van vier jaar. Het regionaal risicoprofiel (RRP) is de onderligger. Hierin staat een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio. Op het vastgesteld regionaal risicoprofiel wordt het beleidsplan van de VRU mede gebaseerd. Daar de VRU bezig is met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2020 tot en met 2023 wordt het regionaal risicoprofiel geactualiseerd. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder tijdens het rondetafelgespreklgesprek. VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp in de raadsvergadering.