Februari wordt weer een boeiende maand!

De activiteitenkalender voor de fractie ziet er weer ruim gevuld uit. In dit artikel meer over alle onderwerpen in deze maand.

Je kunt onze agenda in detail bekijken op https://houten.vvd.nl/activiteiten. Hieronder een overzicht van alle bijeenkomsten in februari.

Sportgala Houten

Voor de Houtense VVD is sport ontzettend belangrijk: zowel op fysiek als sociaal gebied. Door te sporten werk je aan je eigen gezondheid, leer je mensen kennen, normen en waarden ontwikkelen, incasseren, doorzetten en samenwerken. Een gezonde leefstijl helpt je vooruit in onze samenleving. We zijn dan ook in de persoon van raadslid Karen Voshol op 4 februari aanwezig bij de uitreiking van de sportprijzen aan Houtens talent en juichen voor alle genomineerden!

Fractieoverleg 

Nagenoeg iedere maandagavond overlegt de fractie in het gemeentehuis. We praten elkaar dan bij over de bijeenkomsten die we de afgelopen periode bezochten en nemen de agenda voor de komende weken door. In het overleg bespreken we vervolgens onze inbreng bij rondetafelgesprekken, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. Wil je het fractieoverleg een keer bijwonen omdat je iets met ons wilt bespreken? Neem dan contact op met de fractie door een mail te sturen naar fractie@vvdhouten.nl

Agendacommissie gemeenteraad

Deze commissie komt op 5 februari weer bijeen, hierin wordt besproken wat er in de komende periode op de agenda van de gemeenteraad komt te staan. VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is voorzitter van de Agendacommissie.

Klankbordgroep Ruimte

In deze klankbordgroep worden raads- en commissieleden bijgepraat over actuele en relevante gebiedsontwikkelingen, besproken wordt bijvoorbeeld wat de status van huidige en toekomstige bouwlocaties is. Voor de Houtense VVD nemen raadslid Ruud Vis en commissielid Robert Paling deel aan deze klankbordgroep die deze maand ook op 5 februari wordt georganiseerd.

Seniorenconvent

Het seniorenconvent, deze maand op 5 februari, is een overleg waarin de fractievoorzitters van de politieke partijen in Houten samen met de voorzitter van de raad en de griffie huishoudelijke zaken met betrekking tot de gemeenteraad afstemmen. De VVD wordt vertegenwoordigd door Eef Stiekema.

Klankborgroep Sociaal Domein

In deze klankbordgroep vertellen specialisten van de gemeente op het gebied van inkoop, Jeugd en WMO over de actuele zaken in het sociaal domein. In de klankbordgroep (ook deze is op 5 februari) zitten voor de VVD raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en fractievoorzitter Eef Stiekema. Als de financiën besproken worden sluit ook onze financieel specialist raadslid Jan Rinkel aan.

Rondetafelgesprekken

Er zijn twee rondetafelgesprekken in deze maand, op 5 en 19 februari. Een rondetafelgesprek is een openbare vergadering van de raad om informatie in te winnen over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Het rondetafelgesprek van 5 februari gaat over het plan van aanpak voor de ruimtelijke koers van Houten. Hierin wordt de bouwopgave voor de komende decennia besproken, een ontzettend belangrijk onderwerp dus!

Informatiebijeenkomst AVU 

Op 6 februari worden raads- en commissieleden bijgepraat over de aanbesteding voor het verwerken van restafval en GFT. Dit jaar worden de contracten hiervoor namelijk weer aanbesteed. Een belangrijke avond in het kader van kosten en duurzaamheid!

Debat- en besluitvormende raad

Uiteraard ook een raadsvergadering deze maand waarin gedebatteerd wordt over raadsvoorstellen en besluiten worden genomen. De raad is deze maand op 12 februari, de agenda is nog niet in detail bekend maar is ter zijner tijd terug te vinden op de website van de gemeente. In ieder geval zal een van de onderwerpen de woningbouw op de inbreidinglocatie Wegwijzer Den Oord zijn.

Dag van de ruimtelijke kwaliteit

Deze door de provincie Utrecht georganiseerde dag gaat over het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en de kansen die geboden worden door de energietransitie. De dag van de ruimtelijke kwaliteit wordt gehouden op 14 februari.

Inspraakavond verkeersremmende maatregelen Provinciale weg

Ook op 14 februari een belangrijke avond voor Schalkwijk; in een inloopavond kan bekeken worden wat er met de input is gedaan na eerdere inspraakmomenten ten aanzien van verkeersremmende maatregelen en fietsersoversteekplaatsen op de Provinciale weg. Deze maatregelen zijn gepland in het kader van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk.

Bijpraten college 

Het college praat de raads- en commissieleden op gezette tijden bij over actuele en relevante onderwerpen. In deze maand wordt dit op 19 februari gedaan, het onderwerp is veiligheid.

Informatieavond Montessori 

De raads- en commissieleden zijn op 20 februari uitgenodigd door de Montessorischool in Houten om nader kennis te maken en om bijgepraat te worden over de wens om van drie locaties terug te gaan naar één.

VrijMiBo februari

Zoals altijd ook een door de Houtense VVD georganiseerde vrijdagmiddagborrel op de derde vrijdag van de maand bij Eet&Café Gewoon Anders op Het Rond. Op 15 februari praten we met elkaar over lokale en actuele politieke onderwerpen. Kom je ook langs op de gezelligste politieke borrel van Houten?