Agenda raadsvergadering dinsdag 12 februari

Het belooft een interessante avond te worden met een gevarieerde agenda. De vergadering start om 19:00 uur met de uitreiking van het beste raadsvoorstel van 2018, het vaststellen en daarmee aanbieden van de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan de Commissaris van de Koning de heer Oosters en het benoemen van de leden van de vertrouwenscommissie.

De raadsvergadering wordt na een korte schorsing hervat om 20:00 uur waarmee de reguliere agenda aanvangt. In de debatraad wordt gesproken over de nieuwbouw op de locatie Wegwijzer/Den Oord, het Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten en het bestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk. 

In de afgelopen periode bleek met name het raadsvoorstel over de nieuwbouw op de locatie Wegwijzer/Den Oord veel discussie op te leveren. Is het plan te massaal voor de locatie of past het prima binnen de eerder gestelde kaders? We hebben in de gemeente Houten met de woonvisie besloten dat we nog veel willen bouwen. Bij concrete bouwlocaties blijkt het vervolgens nog niet zo eenvoudig te realiseren op het moment dat omwonenden de plannen niet mooi genoeg vinden. Het gaat dan om het algemeen belang en het belang van omwonenden. 

Hierna wordt verder gedebatteerd over het Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten aan de hand waarvan onderzocht kan worden op welke manier de gemeente Houten tot 2040 met 4.300 – 5.300 woningen kan groeien. De Ruimtelijke Koers moet leiden tot een gefundeerd “go” of “no-go” besluit betreffende gebieden, programma, strategie en randvoorwaarden om tot deze groei te komen. 

De raadsvergadering is live te volgen.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Uitreiking Beste Raadsvoorstel 2018
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Vaststellen profielschets burgemeester van Houten
 5. Vaststellen Verordening vertrouwenscommissie
 6. Benoemen leden en adviseurs vertrouwenscommissie
 7. Heropening (20:00 uur)
 8. Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord
 9. Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten
 10. Bestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk
 11. Heropening
 12. Nieuwbouw Wegwijzer/Den Oord
 13. Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers Houten
 14. Bestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk
 15. Kadernota VRU 2020 en ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
 16. Zienswijze Kaderbrief Werk en Inkomen Lekstroom 2020
 17. Uitgangspunten programmabegroting 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden
 18. Ontwerp Kadernota 2020 RUD
 19. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 12-02-2019
 20. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 22-01-2019
 21. Vaststellen doorlopende lijst van 12-02-2019
 22. Sluiting

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. De stukken van de onderwerpen van de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente.