VVD Statement Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten

Onderstaand is het statement terug te lezen zoals VVD Raadslid Ruud Vis dat uitsprak in een raadsvergadering bij de behandeling van het raadsvoorstel Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten

Na de stedelijke verkenning is dit voorstel om te komen tot een ruimtelijke koers van Houten een logische vervolgstap. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente Houten goed voorbereid zijn op de opgaven omtrent het realiseren van voldoende passende woonruimte. Dit moet wat mij betreft toekomst bestendiger zijn dan nu het geval is. Ondanks dat de vraag naar gezinswoningen enorm hoog blijft, is er ook een steeds sterkere behoefte aan gelijkvloerse woningen voor senioren maar ook starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Willen we dit succesvol kunnen laten verlopen is het noodzakelijk om de randvoorwaarden goed beschouwd te hebben. Met name voldoende voorzieningen en een goede aansluiting op bestaande infrastructuren zijn wat mij betreft cruciale elementen die randvoorwaardelijk zijn. Wat is het absorptievermogen van onze gemeente en wat kunnen we in co-creatie bewerkstelligen? Met dit voorstel positioneren we ons als gemeente in de voorlinie binnen de regio om naar oplossingen te zoeken voor regionale problemen omtrent de woningnood. We nemen verantwoordelijkheid.

Het is belangrijk bij dit proces dat de voortvarendheid en de planning zoals de gemeente deze nu ambieert, gestalte blijft houden in de nationale en regionale context. Zijn wij in staat als gemeente Houten om redelijk autonoom de regie te blijven voeren over onze eigen koers en keuzes? Ik zou de wethouder willen verzoeken om de huidige voortvarendheid juist vanwege de urgentie niet negatief te laten beïnvloeden door het tempo vanuit de regio. Anderzijds kan het niet zo zijn dat wanneer onze randvoorwaarden niet zijn gerealiseerd en geborgd, we geen woningopgave er door kunnen drukken ook niet vanuit regionale of nationale pressie. Zou de wethouder kunnen aangeven wat hierin de mogelijkheden zijn?

Als laatst punten zou ik de wethouder willen vragen om komend jaar expliciet aandacht te schenken aan de uiteindelijke invulling op gebiedsniveau. Want ondanks alle participatie transparantie in dit voortraject van plan van aanpak, is het draagvlak voor daadwerkelijke uitvoering op gebiedsniveau altijd bepalend tijdens de besluitvorming. Want alleen dan blijft en wordt een groter Houten wat voor de VVD zo belangrijk is; Een gemeente waar het kwalitatief zeer goed wonen is;

  • Waar we bijdragen en verantwoordelijkheid nemen om voldoende toekomstbestendige woningen te bouwen voor onze huidige en nieuwe generaties;
  • We naar vernieuwende oplossingen zoeken die voortborduren op onze Houtense kracht zijnde innovatief en grensverleggend in stedelijke inpassing en volumes draaien;
  • Waar de voorzieningen meer dan op orde zijn;
  • De bereikbaarheid ongekend hoog is;
  • En we regie voeren over onze eigen keuzes.“