Agenda Rondetafelgesprekken 19 februari a.s.

In deze rondetafelgesprekken (RTG) weer een gevarieerde agenda: er wordt gestart met de draaiproef en evaluatie van de windmolens aan de Veerwagenweg. Vervolgens wordt gesproken over een bestemmingsplan (Lagedijk 29C) en het exploitatieplan voor Hofstad III/ Loerik V. De RTG wordt afgesloten met de Kadernota 2020 voor de GGD regio Utrecht.

In onderstaande tabel is terug te vinden welk VVD fractielid bij de verschillende onderwerpen het woord voert. Onder de tabel zijn samenvattingen per raadsvoorstel te lezen.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
520:00uRaadzaalEef Stiekema

Draaiprogramma Windpark Houten en afronding evaluatie Windpark Houten

Ruud Vis

Bestemmingsplan Lagedijk 29C


Ruud Vis

Exploitatieplan, 1e herziening Hofstad III Loerik V Zuidwest
Karen Voshol

Kadernota 2020 GGD regio Utrecht

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Dit raadsvoorstel wordt op 12 maart in de raad besproken.

Samenvatting Raadsvoorstellen

Draaiprogramma Windpark Houten en Afronden van de evaluatie van Windpark Houten

Op 6 juli 2017 heeft u het college verzocht om met Eneco een proef te doen met een aangepast draaiprogramma voor windpark Houten (motie 068-2017 6 juli 2017). Het doel van deze proef was om te kijken of met een aangepast draaiprogramma de geluidshinder voor de omwonenden nog verder teruggebracht kon worden. Deze proef heeft in het voorjaar 2018 plaatsgevonden. Na de zomer heeft de Universiteit Utrecht (UU) onderzocht of de proef heeft geleid tot minder ervaren geluidshinder.

Het onderzoek leverde geen sterk richtinggevend beeld op:

  • Het aantal mensen dat geluidshinder heeft ervaren is tijdens de proef licht gestegen. Zowel ’s avonds /’s nachts als overdag is de groep mensen die een toename van de geluidshinder heeft ervaren ongeveer even groot als de groep die een afname heeft ervaren.
  • Een grote meerderheid (65% van de 213 respondenten) had geen hinder voor de proef en heeft dat ook niet gehad tijdens de proef.
  • Een minderheid (20%) van de respondenten gaf aan dat de proef niet gecontinueerd mocht worden (60% had geen mening of wist het niet).
  • De binnenste ring (Veerwagenweg en de woningen in Houten-Zuid met rechtstreeks zicht op het windpark, totaal 18 respondenten) scoorden behoorlijk negatiever dan de totale responsgroep. Hier was 55% tegen het voorzetten van de proef.

Naast het belevingsonderzoek waren er nog 2 onderzoeksuitkomsten:

  • De elektriciteitsproductie was aanmerkelijk hoger dan onder het oorspronkelijke draaiprogramma (de UU heeft 30% meeropbrengst over de proefperiode berekend, maar dit getal mag niet doorgetrokken worden naar een jaargemiddelde) [onderzoek UU]
  • De gemeten geluidsproductie was tijdens de proef 2dB lager in de nacht en overdag gelijk aan de situatie met het oorspronkelijke draaiprogramma. 2dB minder is alleen bij gefocust luisteren hoorbaar [onderzoek LBP Sight in opdracht van Eneco]

Het college heeft het argument van de ervaren geluidshinder het zwaarst laten wegen en stelt voor om de proef niet te continueren en de oude situatie te behouden. Het uitvoeren van de proef was beoogd als laatste activiteit om daarna de in 2015 gestarte evaluatie van het Windpark af te ronden.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Bestemmingsplan Lagedijk 29C

Op 25 september 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Lagedijk 29C en het plan vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf 4 oktober 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er is in die periode één zienswijze (namens 5 omwonenden) ingediend. Aan nagenoeg alle eisen van omwonenden wordt tegemoet gekomen, met uitzondering van één eis, namelijk het verzoek van één van de omwonenden om de twee woningen 4 meter naar achteren te schuiven (ter hoogte van de huidige voorgevel van de te vervangen loods). Het college stelt voor om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en het plan ongewijzigd vast te stellen.

VVD Raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Exploitatieplan, 1e herziening Hofstad III Loerik V Zuidwest

Hofstad III (Grassen Noord/Kiem van Houten) is al sinds eind jaren ’90 bestemd als toekomstige woonwijk in Houten Zuid. In mei 2013 heeft de raad bij het bestemmingsplan Hofstad III Loerik V een exploitatieplan vastgesteld. Beide gericht op de daadwerkelijke realisatie van het plan en het verhalen van plankosten, de kosten van bovenwijkse voorzieningen en de kwaliteitseisen aan de inrichting van het openbaar gebied.

Na het faillissement van de toenmalige eigenaar is met gemeentelijke toestemming het overgrote deel van de grond door de curator verkocht aan Jansen Bouwontwikkeling. Bij deze verkoop zijn in aanvulling van het eerdere bestemmingsplan extra eisen gesteld. In deze herziening van het exploitatieplan zijn deze eisen nu verwerkt. Een ander deel van het gebied (Loerik V Zuidwest, De Tien van Houten) is inmiddels gerealiseerd. Het exploitatieplan heeft tot doel de financieel-economisch haalbaarheid van het plan vast te stellen en het kostenverhaal door de gemeente zeker te stellen. Om die reden zijn er slechts een zeer beperkt aantal belanghebbende te weten de grondeigenaren in het gebied.

VVD Raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Kadernota 2020 GGD regio Utrecht

Besproken wordt het concept kadernota/kaderbrief van GGD regio Utrecht voor het begrotingsjaar 2020. Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (vastgelegd in een kadernota) en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur van de GGDrU stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze over de kaderbrief 2020 in te dienen voor besluitvorming in het algemeen bestuur op 27 maart 2019.

In de tijd loopt deze kaderbrief gelijk op met de ontwikkeling van de bestuursagenda 2019- 2023, die het meerjarenperspectief voor GGDrU biedt. Het algemeen bestuur stelt deze vast in de vergadering van januari 2019. Met het oog op deze vaststelling kiest het dagelijks bestuur er voor om raden een beknopte kaderbrief met louter de belangrijkste exogene ontwikkelingen en de vaste financiële uitgangspunten voor GGDrU vast te leggen.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de kaderbrief 2020 met de volgende zienswijzen:

  • De GGDrU te verzoeken om binnen toekomstige kadernota’s een concreter financieel kader uit te werken.
  • De GGDrU te verzoeken om eventuele financiële consequenties van het ombuigingsplan voor de gemeenten helder en tijdig te communiceren.

In de brief aan de GGDrU worden daarnaast complimenten gegeven over de wijze waarop gemeenten ambtelijk en bestuurlijk worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe bestuursagenda, alsook het feit dat de GGDrU de ombuiging tot nu toe binnen de eigen begroting weet op te vangen.

VVD Raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.