VVD bevraagt het college over brief huisvesting maatschappelijke organisaties

Voorheen was dit een agendapunt bij rondetafelgesprekken, omdat de betreffende collegeleden dan niet altijd aanwezig waren bleef het antwoord soms uit.

Vragen van de Houtense VVD aan het college tijdens het vragen-halfuurtje n.a.v. collegebrief 19GR0035 d.d. 5-2-2019

Samenvatting collegebrief

In de brief wordt aangegeven dat er een tweesporenbeleid is met betrekking tot het gemeentelijk vastgoedbeleid en huisvesting maatschappelijke organisaties:

1. Er wordt gewerkt aan een visie op hoofdlijnen over de manier waarop het eigen vastgoed zo effectief mogelijk ingezet kan worden voor de huisvesting van maatschappelijk functies.

2. Het college wil onderzoeken of er naast gemeentelijk vastgoed ook particulier vastgoed inzetbaar of ontwikkelbaar kan zijn voor het hiervoor genoemde doel.

Dit sluit volgens het college aan op motie 026/2018 waarin opgeroepen werd in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. 

In de brief geeft het college aan dat er een gesprek is geweest met vertegenwoordigers van meerdere inwonerinitiatieven en Houtense ondernemers. Uitkomst van het gesprek is dat de vertegenwoordigers van inwonerinitiatieven, ondersteund door de gemeente, gaan onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is voor gezamenlijke huisvesting. Op basis daarvan wordt onder meer een programma van wensen uitgezet. Het college zal de raad op een later tijdstip nader informeren en de eventuele financiële consequenties voorleggen bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2022.

Vragen aan het college

Dat het college in gesprek is met organisatie en ondernemers is positief, ook al heeft de VVD de motie niet ondersteund. Wij vinden het prima dat er een verbindende rol genomen wordt om vertegenwoordigers van inwonerinitiatieven en ondernemers samen te brengen. De collegebrief riep echter wel de nodige vragen op.

1. In de brief is aangegeven dat het college nog bezig is met  het maken van een visie en nog aan het onderzoeken is of gebruik gemaakt kan worden van particulier vastgoed, maar wil eventueel al enkele inwonerinitiatieven ondersteunen. Wat wordt het kader of criterium om al dan niet inwonerinitiatieven te ondersteunen? Wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar een vereiste representativiteit of wat de meerwaarde voor de lokale samenleving is? 

Wethouder van Dalen gaf aan dat het juist deze kaders zijn waar behoefte aan is. Er zal daarom in dit jaar verder gepraat worden over deze kaders, aan het einde van het jaar komt het college daartoe met een voorstel.

2. Er wordt gesproken over een onderzoek waaruit moet blijken of er een gezamenlijke ambitie is voor een gezamenlijke huisvesting van inwonerinitiatieven. Met welk doel wordt dit onderzocht? Is het juist niet lastiger om vraag en aanbod bij elkaar te brengen wanneer alle (of veel) inwonerinitiatieven gezamenlijk gehuisvest moeten worden in een leegstaand gemeentelijk of particulier pand?

De wethouder: “Dit onderdeel is zo benoemd omdat er juist synergie wordt verwacht van de verschillende initiatieven.”

3. De brief wordt afgesloten met de zin dat de raad nog geïnformeerd wordt over eventuele financiële consequenties. Niet duidelijk is over welke financiële consequenties het college het heeft, aangezien de genoemde motie vooral oproept om ondernemers en inwonerinitiatieven bijeen te brengen. Het achterliggende idee was vooral te zorgen dat inwonerinitiatieven ook gebruik kunnen maken van leegstaande particuliere locaties. Waarin gaat de gemeente dan financieel ondersteunen? Er wordt toch niet voorgesorteerd op een door de gemeente te bouwen verzamelgebouw? Dat kan wat de Houtense VVD betreft in ieder geval niet de bedoeling zijn.

Wethouder van Dalen gaf aan dat er op voorhand niets wordt uitgesloten. Het is echter geen doel op zich om een gebouw neer te zetten om de verschillende inwonerinitiatieven huisvesten. Wordt dus vervolgd...