VVD Statement bij Raadsvoorstel Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid

Onderstaand is het statement te lezen zoals VVD raadslid Ruud Vis deze uitsprak bij de behandeling van het raadsvoorstel Bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Voorzitter, 

Mobiliteit  en  veiligheid  zijn  onlosmakelijk  met  elkaar  verbonden.  Ik  ben  dan  ook zeer  content  met  de  hogere  herprioritering  van  de  onveilige  fietsoversteek Molenzoom  -  Stellingmolen.  Mede  door  de  VVD  is  dit  extra  onder  de  aandacht gebracht.  Ik  spreek  dan  ook  de  verwachting  uit  dat  de  wethouder  met  een passende oplossing gaat komen om de onveilige situaties die zich daar voordoen te minimaliseren.  

Punt  van  aandacht  blijft  voor  de  VVD  wel  of  we  niet  te  veel  investeren  in  hetopstellen  van  beleid  en  onderzoek  en  te  weinig  concrete  tastbare  infrastructurele  verbeteringen terug gaan zien. Zou de wethouder bij benadering kunnen aangeven hoeveel procent van de opgenomen projecten binnen de 4,5 mln daadwerkelijk tot zichtbare aanpassingen / verbeteringen van de mobiliteit gaat zorgen? 

Ander  punt  van  aandacht  heeft  betrekking  tot  doorlooptijden  en  integrale afhankelijkheden.  Ik  meen  mij  te  herinneren  dat  de  wethouder  met  betrekking  tot de  3/4  aansluiting  A12  al  meerdere  keren  heeft  aangeven  dat  de  schop  al  in  de grond  kon.  Tot  op  heden  zie  ik  daar  concreet  nog  weinig  van  terug.  Hoe  zorgt  de wethouder  ervoor  dat  hij  regie  voert  op  het  tijdig  realiseren  van  de  gestelde projectdoelen? 

In de opmaat naar deze vergadering hebben we onze input kunnen aanleveren en kunnen ons vinden in de huidige prioritering zoals deze nu voorligt.