Agenda rondetafelgesprekken dinsdag 9 april

In deze twee rondetafelgesprekken (RTG) drie onderwerpen: de herijking Visie Oude Dorp, het strategisch huisvestingsplan Onderwijs en de gewijzigde Verordening Jeugd.

In onderstaande tabel is terug te vinden welk VVD fractielid bij de verschillende onderwerpen het woord voert. Onder de tabel zijn samenvattingen per raadsvoorstel te lezen.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
720:00uRaadzaalRuud Vis

Herijking Oude Dorp

   820:00uK046/47Robert Paling

Strategisch Huisvestingplan Onderwijs


Mathieu Cox

Gewijzigde Verordening Jeugd

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Deze raadsvoorstellen worden op 7 mei in de raad besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Herijking Visie Oude Dorp

In 2009 is de Visie Oude Dorp 2030 vastgesteld. In deze structuurvisie zijn de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het gebied en de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid opgenomen. Op verschillende gebieden zijn ambities geformuleerd en die zijn voor een deel ook gerealiseerd (zoals de herontwikkeling van De Stenen Poort en de realisatie van meer langparkeerplaatsen aan de Pr. Bernhardweg). Daar waar de maatregelen nog onvoldoende effect hebben gehad, is een herijking (actualisering) op zijn plaats, ook omdat er in de loop van de tijd een wijziging of accentverschuiving in de ambities heeft plaatsgevonden. Zo zijn duurzaamheid en een inclusieve samenleving belangrijker geworden voor de gemeente en is het ook logisch om rekening te houden met actuele cijfers rondom de woon(zorg)behoefte.

Het collegeprogramma bevat meerdere passages die specifiek betrekking hebben op het Oude Dorp. Zo is het de ambitie om het Oude Dorp autoluw te maken en het Plein tot een verblijfsgebied te ontwikkelen. Verder is aangehaald dat de kansen op het verlevendigen van het gebied onderzocht moeten worden. Ook maakt een onderzoek naar de toekomst van de Van Harte School onderdeel uit van het collegeprogramma.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs: voorbereidingskredieten huisvesting Van Harte School/Montessorischool/Klavertje Vier De Brug

Met de vaststelling van het Strategisch HuisvestingsPlan Onderwijs 2016-2020 en daaropvolgend het visiedocument Toekomst schoollocaties Houten Noord zijn de eerste stappen gezet naar de volgende aanpassing van de onderwijshuisvesting in Houten. Opheffing en fusies van basisscholen, het verouderende gebouwenbestand alsmede de toenemende aanscherping van eisen op het vlak van duurzaamheid leiden tot de vraag om aanpassing en verbetering van de onderwijshuisvesting.

Op grond het Strategisch HuisvestingsPlan zijn met de schoolbesturen de huisvestingsmogelijkheden van de fusiescholen Van Harte School, Klavertje 4/De Brug en de realisatie van een unilocatie voor het Montessori onderwijs geconcretiseerd en kunnen deze worden uitgewerkt in een definitief voorstel.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder bij dit onderwerp, in de raad zal Karen Voshol woordvoerder zijn.

Gewijzigde Verordening Jeugd

Dit enigszins technisch raadsvoorstel zorgt ervoor dat de Verordening Jeugd beter hanteerbaar is voor cliĆ«nten en professionals. 

In deze door de raad vast te stellen verordening wordt beschreven hoe landelijke wetgeving op lokaal niveau invulling krijgt. Normaal gesproken kan vervolgens in een, door het college vast te stellen, Besluit Jeugd nadere uitwerking beschreven worden. Er is gebleken dat een aantal zaken in het Besluit waren beschreven terwijl dit in de Verordening had moeten staan. Dit raadsvoorstel zet dit recht zodat weer aan wet- en regelgeving wordt voldaan. 

VVD commissielid Mathieu Cox is woordvoerder bij dit onderwerp, in de raadsvergadering zal raadslid Karen Voshol het woord voeren.