Agenda rondetafelgesprekken dinsdag 14 mei

In deze twee rondetafelgesprekken (RTG) vijf zeer uiteenlopende onderwerpen: van de concept Verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug tot het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023.

In onderstaande tabel is terug te vinden welk VVD fractielid bij de verschillende onderwerpen het woord voert. Onder de tabel zijn samenvattingen per raadsvoorstel te lezen.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uRaadzaalEef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

   

Eef Stiekema

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

220:00uK046/47Robert Paling

Beheersverordening Castellum

   

Mathieu Cox

Instemming i.h.k.v. Vangnetuitkering 2018


Ruud Vis

Integraal Veiligheidsplan 2020 - 2023

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Deze raadsvoorstellen worden op 28 mei in de raad besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

Op 12 januari 2019 heeft Windpark Goyerbrug B.V. een aanvraag voor een omgevings- vergunning ingediend voor het realiseren van Windpark Goyerbrug. Na toetsing van de aanvraag op volledigheid is de aanvraag met bijbehorende stukken extern inhoudelijk beoordeeld en getoetst door Pondera Consult BV.

Aan de initiatiefnemer is op een aantal onderwerpen een nadere toelichting, aanvulling of verduidelijking gevraagd. Na ontvangst van de reactie van initiatiefnemer op deze punten heeft Pondera geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat de procedure voor vergunningverlening kan worden voortgezet. In deze procedure is een (ontwerp-) VVGB van de raad nodig. Aan de raad wordt voorgesteld de ontwerp-VVGB af te geven, zodat hierna de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage kan worden gelegd ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Daarnaast heeft het college de intentie uitgesproken om een windfonds op te richten, zodat de omgeving van het windpark mee kan delen in de opbrengsten van de gemeente uit het windpark.

Afgelopen woensdag is de eerste helft van dit RTG al geweest; een groot aantal insprekers werden in de gelegenheid gesteld om hun bijdrage te doen en werden bevraagd door raads- en commissieleden. Duidelijk is dat er nog veel vragen voor wethouder de Groot. 

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. In navolging hiervan heeft de VNG een tweetal modelregelingen opgesteld. Een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling voor het college. Er is gekozen voor twee regelingen omdat in het nieuwe Rechtspositiebesluit ieder bestuursorgaan haar eigen regelruimte heeft gekregen bij bepaalde regelingen. De modelverordening van de VNG dient als basis voor de voorgestelde Verordening rechtspositie raads- en commissieleden. Deze wordt vastgesteld door de raad. 

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Beheersverordening Castellum

Het planologisch regime van de gemeente moet actueel blijven, mede met het oog op de naderende Omgevingswet. Het bestemmingsplan voor het gebied Houten Castellum is in 2008 vastgesteld en goedgekeurd. Echter is niet op alle plekken conform het bestemmingsplan gebouwd. Zo is er tussentijds een wijzigingsplan vastgesteld en zijn er twee grote afwijkingen (voor in totaal ca. 70 woningen) verleend van het oorspronkelijke plan. Een nieuwe en actuele regeling is daarom noodzakelijk.

Voor gebieden in een gemeente waar niet of nauwelijks ruimtelijke ontwikkelingen zijn te verwachten, kan in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening worden vastgesteld om zo een actueel ruimtelijk regime te houden. Inmiddels is Castellum vrijwel uitontwikkeld en worden er geen grote nieuwe ontwikkelingen verwacht. Daarom is er voor dit plangebied een beheersverordening gemaakt waarin de huidige situatie is vastgelegd.

Het ontwerp heeft vervolgens met ingang van donderdag 24 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is één reactie op de verordening binnengekomen.

Ten behoeve van de vaststelling wordt er op één onderdeel van de verordening daarom wijzingen voorgesteld ten opzichte van het eerdere ontwerp. Het gaat om het aanpassen van de doeleindenomschrijving van het besluitvak ‘Groen’, en dan in het bijzonder om:

  • Het specificeren dat de verkeers- en verblijfsvoorzieningen ten behoeve van de bestemming ‘Groen’ moeten zijn. Door deze toevoeging zijn bijvoorbeeld wandel- en fietspaden en bankjes die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het groen toegestaan;
  • Het toevoegen van het gebruik als tijdelijke bouwweg op de locatie van de huidige bouwweg, zodat deze is toegestaan tot uiterlijk 1 september 2020.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder bij dit onderwerp, in de raadsvergadering zal raadslid Ruud Vis het woord voeren.

Instemming met verklaring i.h.k.v. Vangnetuitkering 2018

Vanaf 2015 is een nieuw verdeelmodel voor het macrobudget Participatiewet in werking getreden. Dit verdeelmodel beoogt tot een betere verdeling van middelen over gemeenten te komen; de verdeling wordt gebaseerd op de kans dat een bepaald type huishouden gegeven de omstandigheden in de bijstand terecht komt. Het nieuwe verdeelmodel wordt gefaseerd ingevoerd, maar omdat toch wel verdeeleffecten verwacht worden is een zogeheten vangnetregeling vastgesteld, waar gemeenten bij een tekort een beroep op kunnen doen.

Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een aantal voorwaarden te voldoen. Tevens als in 2017 gelden in 2018 enkele voorwaarden, waaronder de voorwaarden:

  • bij het indienen van het verzoek moet het college verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen. Deze verklaring moet de instemming hebben van de gemeenteraad. Ook moet deze verklaring worden toegelicht, zoals gevraagd in het aanvraagformulier.
  • bij een aanhoudend tekort – dat wil zeggen dat het college in een aaneengesloten periode van drie jaar meer dan één keer aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering – moet het college verklaren dat (aanvullende) interne en externe maatregelen zijn genomen om tot verdere tekortreductie te komen.

Het college heeft bij besluit van 2 april 2019 verklaard deze te hebben genomen. Met dit voorstel wordt de raad om instemming met de juistheid van de desbetreffende verklaring gevraagd.

VVD commissielid Mathieu Cox is woordvoerder bij dit onderwerp, in de raadsvergadering zal fractievoorzitter Eef Stiekema het woord voeren.

Integraal Veiligheidsplan 2020-2023

Het integraal veiligheidsplan 2020-2023 (IVP) geeft de kaders voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Houten voor de komende periode. Het plan is opgesteld in afstemming met onze veiligheidspartners. Dit betreft niet alleen professionals op het gebied van veiligheid en zorg, maar ook onze bedrijven, instellingen en inwoners. In dit plan blikken we vooruit naar de toekomst en geven we aan welke onderwerpen in de komende periode extra aandacht krijgen. Bij het bepalen welke onderwerpen dat zijn, baseren we ons op objectieve, feitelijke informatie zoals criminaliteitscijfers, en op peilingen onder onze inwoners en gesprekken met onze inwoners. Nadat het IVP als kader is vastgesteld, worden de thema’s die prioriteit krijgen in de komende planperiode gaan doen wordt in de tweede helft van dit jaar uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan.

VVD Raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp