VVD Statement Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord

In dit artikel kunt u het statement lezen zoals VVD raadslid Jan Rinkel dat uitsprak tijdens de raadsvergadering van 28 mei bij de behandeling van het Raadsvoorstel Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord. Het statement werd geschreven door VVD raadslid Ruud Vis die helaas vanwege ziekte dit niet zelf kon uitspreken.

Met het voorliggende model 1 heeft de wethouder weten te bewerkstelligen dat er meer draagvlak is ontstaan ten opzichte van het oorspronkelijke model 0. Complimenten aan de wethouder, de ambtenaren maar zeker ook aan de omwonenden die wederom tijd en energie hebben besteed om een stukje Houten te vernieuwen. Dat met dit nieuwe voorstel niet alle omwonenden gelukkig zijn is dan wel weer teleurstellend te noemen. Denk daarbij aan de geuite bezwaren namens de bewoners van de Akkerwindehof en andere bewoners die zich niet door DOBB vertegenwoordigd voelen.

Hopelijk worden deze bezwaren grotendeels weggenomen met het ingediende amendement over de afstand tot de bebouwing van de Akkerwindehof.

Met name op dit dossier hebben we ons afgevraagd hoe de verhouding ligt in de kosten van het creëren van draagvlak bij omwonenden en de maatschappelijke opbrengsten van de ontwikkeling. Het al eerder genoemde financiële risico van 100k en het mislopen van inkomsten vanwege het verlagen van het aantal woningen, kost de Houtense samenleving naast alle proceskosten, een aanzienlijk bedrag. Hoe groot dat bedrag is, is nog lastig in te schatten. Des te meer is het van belang om in de evaluatie deze cijfers expliciet te maken, om een goede afweging te kunnen maken wat de tevredenheid van deze omwonenden de Houtense samenleving heeft gekost. Dat hoeft wat ons betreft inderdaad niet op het niveau van het aantal gevulde koeken - zoals de wethouder tijdens de RTG aangaf - maar wel graag de toezegging dat op basis van de (financiële) evaluatie iets zinnigs is teconcluderen over de kosten van draagvlak op dit dossier. Eens ook met de opmerking van collega Van Gooswilligen tijdens de RTG om ook de rol van de Raad in deze evaluatie mee te nemen.

De VVD kan instemmen met het voorliggende voorstel en ondersteunt het ingediende amendement over de afstand tot de bebouwing van de Akkerwindehof.