VVD Statement Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsvergunning Windpak Goyerbrug

Onderstaand kunt u het statement teruglezen zoals VVD fractievoorzitter Eef Stiekema dat in de gemeenteraad verwoordde bij de behandeling van het raadsvoorstel Ontwerp Verklaring van Bedenkingen Omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug.

Voorzitter,

De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Dat is ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen (…)

Wij zijn tegen een nieuw windmolenpark in onze gemeente. De ervaringen met de windmolens bij de Meerpaal bevestigen dat een kritische houding op zijn plaats is. Een nieuw initiatief kan van ons dan ook alleen instemming krijgen indien er ruim voldoende draagvlak is van de direct omwonenden. In het geval dat er  wel draagvlak is zullen we de aanleg en werking nauwlettend toetsen aan dan geldende kaders en gemaakte afspraken.” 

Zo stond het in ons verkiezingsprogramma, en daar staan wij nog steeds achter.

En dan nu de realiteit van vandaag: er is een initiatiefnemer die vier windmolens wil plaatsen bij de Goyerbrug. Door één van de molens te gebruiken als ‘participatiemolen’ kunnen omwonenden gecompenseerd worden. Inmiddels weten we dat met 80% van de direct omwonenden contracten zijn afgesloten en voor de ring daarbuiten heeft de initiatiefnemer goede intenties uitgesproken om het leed te verzachten. 

Als VVD hebben we onze knopen geteld; het mag geen geheim zijn dat wij geen fan zijn van windmolens in het algemeen en deze in het bijzonder. 

Volgens ons zijn dit de opties:

  • Als wij tegen dit voorstel stemmen zal het linkse provinciebestuur zonder enige twijfel een inpassingsplan goedkeuren waarbij de Houtense gemeenteraad buitenspel komt te staan.
  • Als wij voor het ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) stemmen hebben we invloed op de manier waarop er rekening met de omwonenden wordt gehouden. 

Een duidelijk dilemma waarbij wij voor het laatste hebben gekozen. Wij hebben echter wel een paar voorwaarden voordat wij instemmen.

Voor de omgeving is het windfonds een goede zaak. Zoals het college stelt worden daarmee de lasten verzacht. Wij zijn het daarmee eens, prima dat het windfonds daarvoor ingezet kan worden. Wij vinden het echter niet goed dat dit alleen gevuld wordt door de gemeente. Het windfonds is een instrument om draagvlak te vergroten. De initiatiefnemer moet voor het draagvlak zorgen, dus zal de initiatiefnemer het windfonds moeten vullen. Aangezien de initiatiefnemer al veel gedaan heeft vinden wij in dit geval een 50/50 verdeling met de gemeente voldoende. Wij dienen hiertoe een amendement in (zie bijlage).

Voor de omwonenden buiten de eerste ring van 530 meter willen wij meer compensatie. Hoe dichterbij men woont, des te meer impact zullen de windmolens hebben. Om deze groep mensen (die op een afstand tussen 500 en 1000 meter afstand wonen) meer tegemoet te komen, dienen we samen met het CDA een motie in om zeker te zijn dat zij meer middelen krijgen om verzachtende maatregelen te kunnen nemen. 

Voorzitter, 

Het mag duidelijk zijn dat de fractie van de VVD voor dit raadsvoorstel stemt. Dit zullen wij echter alleen doen als genoemde amendement en motie worden aangenomen.