Agenda Rondetafelgesprekken 13 juni a.s.

Komende donderdag zijn er weer rondetafelgesprekken, in dit artikel is te lezen waar deze over gaan en wie voor de VVD aan de gesprekken deelnemen.

In deze twee rondetafelgesprekken weer een volle agenda met uiteenlopende onderwerpen: een bestemmingsplan, een zonneveld, de huisvestingsverordening en begrotingen van de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) en de Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU).

Meer informatie over de onderwerpen is onder de agenda te lezen.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uRaadzaalRobert Paling 

Herontwikkeling percelen Houtensewetering 29 en Vleugelboot 65

Eef Stiekema

Verklaring van geen bedenkingen Zonneveld Oostrumsdijkje - Beusichemseweg ‘t Goy


Jan Rinkel

Huisvestingsverordening 2019

320:00K046+0.47Ruud Vis

Beleidsplan VRU 2020-2023, Jaarstukken 2018, programmabegroting 2020, 1e wijziging


Karen Voshol

Ontwerpbegroting 2020 en Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nlMeer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering zijn te vinden via de website van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier.

Deze raadsvoorstellen worden op 25 juni in de raad besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Herontwikkeling percelen Houtensewetering 29 en Vleugelboot 65

Op 1 februari 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Houtensewetering 29 en Vleugelboot 65. De aanvraag betreft op Houtensewetering 29 het slopen van voormalige bedrijfsgebouwen, het bouwen van een woning en het in ere herstellen en restaureren van de gemeentelijke monumenten. Op de Vleugelboot 65 gaat het om het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal en het wijzigen van het gebruik van de gronden ten behoeve van de bestemming Bedrijventerrein.

De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Het Rondeel-De Meerpaal”.

Voor de herontwikkeling van de percelen is een uitgebreide procedure met een VVGB van de gemeenteraad noodzakelijk.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder tijdens het rondetafelgesprek, in de raad voert VVD raadslid Ruud Vis het woord. 

Verklaring van geen bedenkingen Zonneveld Oostrumsdijkje - Beusichemseweg ‘t Goy

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark op het perceel met kadastraal kavelnummer L 347, tussen het Oostrumsdijkje en de Beusichemseweg, in ’t Goy. Het te realiseren zonnepark past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag, is een planologische afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college is bevoegd om te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning. Voorafgaand hieraan is echter een ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist, waarin deze aangeeft dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Huisvestingsverordening 2019

De Huisvestingswet (2014) bepaalt dat een huisvestingsverordening na vier jaren van rechtswege vervalt. Dat is het geval voor de huisvestingsverordening 2015, die per 1 juli 2019 vervalt. Vanwege de aanhoudende schaarste is opnieuw een huisvestingsverordening nodig om de vrijkomende sociale huurwoningen eerlijk en rechtvaardig te verdelen.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Beleidsplan VRU 2020-2023, Jaarstukken 2018, programmabegroting 2020, 1e wijziging

De Veiligheidsregio biedt de raad, conform de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de ontwerp jaarstukken 2018 en de ontwerp programmabegroting 2020 (inclusief gewijzigde begroting 2019) aan om hierop een zienswijze te geven.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerpbegroting 2020 en Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU.

De jaarstukken 2018 worden ter informatie aan de raad toegezonden. De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2018 afsluit met een positief saldo van €1.219.000 inclusief mutaties in reserves en financiële risico’s voldoende zijn afgedekt. Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van het resultaat over 2018.

De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de kaderbrief 2020 en een vertaling van de vastgestelde bestuursagenda 2019 – 2023 van GGDrU. Het college stelt dat het over het algemeen tevreden is met de ontwerpbegroting. Houten wil de GGDrU echter twee opmerkingen meegeven middels een zienswijze. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen met betrekking tot de volgende zaken:

  • Aandacht voor toelichting op kostenstijgingen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor toezicht op kinderopvanglocaties. 
  • Met ingang van de kaderbrief 2021 een geschat percentage op te nemen, zodat gemeenten hier in het vervolg in hun eigen kadernota rekening mee kunnen houden.

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.