Statement VVD bij Water- en Rioleringsplan 2020-2023

In dit artikel is het statement terug te lezen zoals VVD fractievoorzitter Eef Stiekema dit verwoordde in de raadsvergadering bij de behandeling van het Water- en Rioleringsplan 2020-2023.

Voorzitter,

 

De gemeente heeft belangrijke kerntaken, zeker op het gebied van riolering en water. Het zijn de basisvoorwaarden waar je geen applaus voor krijgt als alles volgens plan loopt en veel kritiek ontvangt als het mis gaat. Wie beseft zich hoeveel kilometer riolering de gemeente heeft? Welke vervangingswaarde dit vertegenwoordigd? En wie beseft zich hoe belangrijk het aanleggen van riolering in Nederland in de vorige eeuw is geweest? Misschien heeft het wel meer levens gered dan welke uitvinding dan ook.

 

Voor ons als gemeenteraad is het nu van belang dat wij een goede balans weten te vinden tussen de kosten (nu en in de toekomst) en wat we er voor terugkrijgen. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om te investeren in maatregelen om schade en overlast te voorkomen als een zogenaamde ‘bui van Herwijnen’ zich voordoet. Een bui die, zo wordt ingeschat, eens in de honderd jaar voorkomt en waarbij meer dan 60 mm neerslag per uur moet worden afgevoerd. Het is goed dat de gemeente haar taak serieus neemt om inwoners te beschermen tegen schade en wateroverlast, de vraag is echter wel of deze maatstaf de juiste is. Het is daarom goed dat we nu slechts besluiten over de komende vier jaar waarbij vooralsnog alleen locaties worden aangepakt waarbij al schade en wateroverlast optreedt bij een bui die statistisch gezien eens per tien jaar voorkomt. Na deze periode besluiten we, met waarschijnlijk meer inzicht dan nu, over de nut en noodzaak van verdere investeringen. Aan de wethouder vragen wij daarom nadrukkelijk te waarborgen dat na deze periode een evaluatie ingepland wordt zodat de gemeenteraad dan een goed besluit kan nemen of dit beleid moet worden doorgetrokken in de jaren die er op volgen.

 

Dan iets waar we nu al meer duidelijkheid over willen. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om het verwachte surplus van de ‘Voorziening riolering risicoafdekking en vooruitsparen toekomstige kosten’ van ca € 725.000 in 2020 in te zetten ten behoeve van het verlagen van kapitaallasten van bestaande investeringen. Het is verstandig om kapitaallasten te verlagen, daar staan wij achter. Het is echter niet duidelijk hoe dit surplus is ontstaan en hoe voorkomen gaat worden dat dit in de toekomst weer optreedt. Graag een reactie van de wethouder hierop.

 

Voor sommige inwoners komt mogelijke wateroverlast dichtbij. In de stukken is namelijk behoorlijk specifiek aangegeven welke locaties mogelijk een risico lopen bij de verschillende scenario’s. De plaatjes alleen geven echter voor inwoners meer vragen dan antwoorden: waarom heeft een bepaalde locatie risico terwijl vergelijkbare locaties dat niet hebben? Wat gaat de gemeente doen om de risico’s op die plekken te verminderen? Wat kunnen inwoners zelf al doen? Wij zien een uitgelezen mogelijkheid om inwoners hier vroegtijdig bij te betrekken zodat de risico’s samen verlaagd kunnen worden tot een acceptabel niveau. Graag horen wij van de wethouder of hij hier ook kansen ziet en op welke manier inwoners worden meegenomen in dit verhaal.

 

Voorzitter, tenslotte een woord van waardering voor college en ambtelijke organisatie. Het raadsvoorstel, de achterliggende stukken en de bijpraatavond die georganiseerd werd, geven meer dan een goed inzicht in alles wat de gemeente doet om haar basistaken op het gebied van (meer dan 333 km) riolering (met een vervangingswaarde van €200 miljoen) en waterbeheer uit te voeren. Wij wensen de gemeente veel succes en wijsheid bij de uitvoering ervan.