Bijna Kerst, tijd voor een terugblik

En zo is 2019 al weer bijna voorbij: ‘time flies when you’re having fun’… en anders trouwens ook, hoor ik wel eens. Het was weer een bewogen jaar waarin het nodige gebeurde. Tijd voor een terugblik, maar ook een korte vooruitblik wat ons in 2020 te wachten staat.

In 2019 ging de fractie weer naar zeer veel door de gemeente, inwoners of gemeenschappelijk regelingen georganiseerde bijeenkomsten, we lieten ons informeren door middel van klankbordgroepen, rondetafelgesprekken, bijpraatavonden en gewoon door het gesprek aan te gaan met de inwoners, vrijwilligers en ondernemers van Houten. In maart en mei waren er verkiezingen: voor Provinciale Staten, het Waterschap en voor Europa. Wij gingen hiervoor veelvuldig de straat op. Wij gingen we met VVD lijsttrekker voor Provinciale Staten André van Schie en kandidaat Martijn de Vries in verschillende wijken langs de deur om te vragen wat u bezighoudt. Het waren stuk voor stuk mooie gesprekken en het smaakte naar meer! 

Het jaar kan op verschillende manieren worden getypeerd, samengevat ging het vooral over wonen, de energietransitie en de toegenomen kosten van de zorg. 

Voor wat betreft dat eerste zijn er weer goede stappen gezet in het vormgeven van de Ruimtelijke Koers van Houten: waar gaan we tot 2040 woningen bouwen zodat er aan de huidige en toekomstige vraag voldaan kan worden. VVD wethouder Herman Geerdes zorgde er hierbij goed voor om alle Houtenaren die er over willen meepraten te betrekken. Voor de VVD fractie waren raadslid Ruud Vis en commissielid Robert Paling altijd aanwezig bij die bijeenkomsten om onze liberale inbreng te laten horen. Welk scenario het gaat worden zal begin volgend jaar verder besproken worden. Wat ons betreft is verdichting (en dus ook de hoogte in) in het centrum in ieder geval bespreekbaar. Dat zullen dan woningen zijn die dichtbij de voorzieningen en openbaar vervoer zitten en dus zeer geschikt voor senioren en starters. Ook voor de winkels in het centrum zullen de extra inwoners welkom zijn. In de eerste helft van 2020 zal ook de herziene visie op het Oude Dorp verder opgepakt worden. 

Minder blij waren we met het besluit dat wij moesten nemen ten aanzien van het windpark Goyerbrug. Omdat dit initiatief in onze ogen onafwendbaar is kozen wij ervoor om de regie te blijven houden en de concept ‘Verklaring van geen bedenkingen’ goed te keuren onder strikte voorwaarden zodat de directe omgeving goed gecompenseerd wordt. In het provinciale samenwerkingsverband U10 wordt momenteel de Regionale Energie Strategie vormgegeven. Hierin wordt duidelijk dat de druk vanuit het Rijk steeds hoger wordt om concrete plannen te maken om de energietransitie, de verduurzaming van energie te realiseren. Het is wat ons betreft nu aan de gemeenten in onze regio om de volgende stappen te zetten. Begin volgend jaar staat in Houten het Energieplan op de agenda, hierin zullen wij scherp zijn op het realistisch gehalte en financiële haalbaarheid van de voorstellen. 

Raadslid Karen Voshol, commissielid Mathieu Cox en ik verdiepten ons regelmatig in de dossiers in het Sociaal Domein waarbij steeds duidelijker werd dat er grote tekorten op ons af komen. Tijdens de Perspectiefnota werd door mij bepleit dat deze trend echt gekeerd moet worden door maatregelen te nemen in het Sociaal Domein. Dat er financieel zwaar weer op komst was liet raadslid Jan Rinkel overigens al optekenen bij de bespreking van de Jaarrekening 2018. Hoewel de cijfers toen nog goed waren dienden de donkere wolken van een tekort zich al aan. In de begroting moest uiteindelijk een forse bezuiniging worden ingezet: de kosten van jeugdzorg en WMO in Houten zijn structureel €2,5 miljoen per jaar gestegen. Hoewel pijnlijk, vinden we het zeer nodig dat deze trend tegen gegaan wordt: een stijging als dit is financieel niet houdbaar! Wij nemen dit standpunt mee als we in maart 2020 de Sociale Koers behandelen. 

Het was ook een jaar van afscheid nemen: in mei overleed Gerard Zandbergen, onze collega van ITH. Zijn plotselinge heengaan was een grote schok voor iedereen in de gemeenteraad. In het eerste half jaar werd ook afscheid genomen van burgemeester Wouter de Jong. Wij kijken met veel waardering terug op zijn burgemeesterschap. Zijn opvolger werd gezocht door de vertrouwenscommissie die ik mocht voorzitten, een eervolle klus die ik met veel plezier heb gedaan. In Gilbert Isabella werd een prima opvolger gevonden die in het eerste half jaar laat zien met enorm veel energie kennis te willen maken met Houten en haar inwoners. 

 In de fractie mochten wij ook een nieuw lid verwelkomen: David Rentinck. Wij vinden het erg fijn dat hij ons als fractieassistent is komen aanvullen. David is 22 jaar en heeft net zijn Bachelor Filosofie afgesloten aan de Universiteit Utrecht, Inmiddels volgt hij de Master Applied Ethics (Toegepaste Ethiek). Hij zal zich in in de fractie onder meer bezighouden met onderwerpen op het gebied van Jeugd, Duurzaamheid en Onderwijs.

Voor nu: even vakantie, weer opladen en daarna weer lekker verder. Ik wens iedereen namens de fractie en het bestuur hele fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een heel goed begin van het nieuwe jaar! 

Eef Stiekema
Fractievoorzitter Houtense VVD