Agenda Rondetafelgesprekken 7 januari a.s.

Dinsdag 7 januari staat alweer het eerste rondetafelgesprek op de agenda. In dit artikel is te lezen welke onderwerpen op het programma staan en welk fractielid woordvoerder is.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uRaadzaalRuud Vis 

Rekenkamerrapport Uitnodigingsplanologie

Eef Stiekema

Startnotitie Transitievisie Warmte


Jan Rinkel

Preventie- en Handhavingsplan alcoholRuud Vis

Kadernota VRU 2021

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 7 januari in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Rekenkamerrapport Uitnodigingsplanologie

De directeur van de Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar uitnodigingsplanologie in de gemeente Houten. Bij uitnodigingsplanologie bepalen overheden op hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn en worden anderen uitgenodigd om daar invulling aan te geven. De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen om het principe van uitnodigingsplanologie, mede met het oog op de Omgevingswet, verder vorm te geven en te optimaliseren.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Startnotitie TransitieVisie Warmte

De gemeente Houten start met het opstellen van de TransitieVisie Warmte. Houten werk bij de totstandkoming van de eigen gemeentelijke visie samen met buurgemeente Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. De TransitieVisie War,te geeft de planning weer wanneer welke wijken van het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor verwarming. Onderdeel van de TransitieVisie Warmte is dat er voor de delen van Houten die voor 2030 van het aardgas afgaan, zogenaamde wijkuitvoeringsplannen worden gemaakt. De keuzes die we gaan maken in de TransitieVisie Warmte zijn complex en gaan heel Houten raken. Bij de totstandkoming worden dan ook veel inwoners en instellingen betrokkenen, de startnotitie geeft aan hoe het college dit wil aanpakken.

VVD fractievoorzitters Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020-2023

In dit plan staan de doelen en acties om alcoholgebruik (met name onder jongeren) te voorkomen. Dat is nodig omdat alcoholgebruik verweven is in het dagelijkse leefmilieu in onze samenleving en alcohol drinken niet zonder gevaar is. Om effectief alcoholbeleid te kunnen voeren is een integrale aanpak nodig waarbij preventie en handhavingsactiviteiten op elkaar aansluiten. De acties in dit plan bestaan onder meer uit het houden van gastheergesprekken, het geven van voorlichting en het uitvoeren van controles. Het plan geldt voor de periode 2020-2023.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Kadernota VRU 2021

Door middel van de kadernota wordt de raad geïnformeerd over het beleidskader en het financiële kader dat daaruit voortvloeit voor de begroting 2021 VRU. Op de kadernota 2021 kan de raad een zienswijze indienen, zodat de raad als eigenaar en als lid van de gemeenschappelijke regeling regie kan voeren over de richting van de begroting 2021 VRU. Voorgesteld wordt om de raad een zienswijze te laten inbrengen. Deze houdt in dat de raad het algemeen bestuur van de VRU adviseert om het verwachte positieve rekeningresultaat van de begroting 2019 in te zetten om de hogere kosten van het functioneel leeftijdsontslag te dekken.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.