Agenda debat- en besluitvormende raadsvergadering dinsdag 21 januari a.s.

Aanstaande dinsdag is de volgende raadsvergadering van de gemeente Houten. De debatraad bestaat uit een beperkte agenda, de vergadering start om 20:00 uur

In de debatraad wordt onder meer gesproken over het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en de Ontwerp Kadernota 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD. Hierbij wordt geregeld dat de wettelijke taken ten aanzien van asbest ook bij deze dienst worden neergelegd. In het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol staan de doelen en acties om alcoholgebruik (met name onder jongeren) te voorkomen. Om effectief alcoholbeleid te kunnen voeren is een integrale aanpak nodig waarbij preventie en handhavingsactiviteiten op elkaar aansluiten. De acties in dit plan bestaan onder meer uit het houden van gastheergesprekken, het geven van voorlichting en het uitvoeren van controles. Het plan geldt voor de periode 2020-2023.  

  Na de schorsing volgt de besluitvormende raad, hierin is ook ruim aandacht voor het afscheid van onze griffier William van Zanen die Houten na vijf jaar inzet gaat verlaten voor een positie als plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Amsterdam.

  Agendapunten
  1. Opening
  2. grondwetlezing
  3. Vaststellen agenda
  4. Vragen halfuur
  5. Aanwijzen van de griffier, plaatsvervangend griffier en een interim-griffier
  6. Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2020-2023
  7. Ontwerp Kadernota 2021 RUD
  8. Heropening
  9. Aanwijzen van de griffier, plaatsvervangend griffier en een interim-griffier
  10. Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2020-2023
  11. Ontwerp Kadernota 2021 RUD
  12. Startnotitie TransitieVisie Warmte
  13. Rekenkamerrapport Uitnodigingsplanologie
  14. Kadernota VRU 2021
  15. Werving nieuwe griffier
  16. Maandelijkse begrotingswijziging januari 2020
  17. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 21 januari 2020
  18. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 10 december 2019
  19. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 21 januari 2020
  20. Afscheid griffier
  21. Sluiting

  Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden via fractie@vvd-houten.nl. Bovengenoemde (en eerder behandelde) raadsvoorstellen zijn terug te vinden op de website van de gemeente