Agenda Rondetafelgesprekken 28 januari a.s.

Dinsdag 28 januari staan alweer het volgende rondetafelgesprekken op de agenda. In dit artikel is te lezen welke onderwerpen op het programma staan en welk fractielid woordvoerder is.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uRaadzaalJan Rinkel 

Archiefverordening gemeente Houten

Jan Rinkel

Energieplan 2020-2025

220:00uk046/047Ruud Vis

Kaderbrief 2021 WILRuud Vis

Uitgangspunten programmabegroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Ruud Vis 

Ontwerp Kadernota 2021 RUD

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 11 februari in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Archiefverordening Gemeente Houten

De archiefwet 1995 regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden beheerd. Volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995 is de gemeente Houten verplicht een verordening over het archiefbeheer, een Archiefverordening, vast te stellen. De huidige Archiefverordening van de gemeente Houten is vastgesteld in 2011 en is sterk verouderd. De geactualiseerde Archiefverordening sluit beter aan bij de heersende wetgevingsleer waarbij veel overbodige regels geschrapt zijn. Tevens sluit de verordening beter aan bij de verdergaande digitalisering van de archieven.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Energieplan 2020 - 2025

Sinds 2009 heeft Houten de ambitie om in 2040 klimaat- en energieneutraal te zijn. Het huidige college heeft ervoor gekozen om het nieuwe duurzaamheidsbeleid meer de vorm van een samenlevingsagenda te geven. De werktitel hiervoor is het klimaatplan (collegeprogramma 2018-2022). Het klimaatplan bestaat uit drie delen: 1. Energieplan, 2. Actieplan Circulaire Economie en 3. Klimaatadaptatieplan. De laatste twee plannen volgen later in 2020. In 2019 is het Energieplan gemaakt, samen met de Houtense samenleving.

In de aanpak is een onderscheid gemaakt in drie participatieniveaus: meedoen-meedenken- meeweten. De meedoeners zijn de partijen die een concrete en substantiële bijdrage (kunnen) leveren aan de versnelling van de energietransitie in Houten. Met deze meedoeners is een aantal sessies gehouden. Samen hebben zij mee het Energieplan vormgegeven. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van de opbrengsten van twee meedenk- sessies, waarin betrokken Houtenaren mee konden denken over de aandachtspunten en kansen voor het Energieplan. Het resultaat is een plan voor de periode 2020-2025.

VVD raadslid Jan Rinkel voert het woord in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Kaderbrief 2021 WIL

WIL heeft haar deelnemers de Kaderbrief 2021 toegestuurd en de raad in de gelegenheid gesteld daarop een zienswijze te geven. De gemeente Houten herkent de ontwikkelingen en voornemens uit de kaderbrief. Wel wordt de raad geadviseerd zijn zienswijze te geven op het uitblijven van heldere financiële consequenties en het vooruit lopen op een aantal beleidsvoornemens. Het gaat dan bijvoorbeeld om reservevorming waarover binnen WIL 3.0 nog het goede gesprek wordt gevoerd. Daarnaast willen we als gemeente in 2020 bijvoorbeeld nog onze visie bepalen over de nieuwe Wet inburgering. 

VVD raadslid Ruud Vis voert het woord in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp

Uitgangspunten programmabegroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangspunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft op 27 november 2019 de ‘Uitgangspunten Programmabegroting 2021’ opgesteld. Deze uitgangspunten zijn een verbijzondering van de ‘Kadernota 2019-2022’. De raad wordt nu in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerp Kadernota 2021 RUD

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft de Ontwerp Kadernota 2021 vastgesteld. Deze nota geeft een beeld van de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten en wordt nu voor zienswijze opengesteld. De bijdrage stijgt voor Houten mogelijk van €226.000 naar €250.000 per jaar vanaf 2021.

Het college stelt voor nu in te stemmen met de Kadernota 2021 en dit kenbaar te maken. Voor gemeenschappelijke regelingen als deze bestaat in Houten de Commissie Verbonden Partijen (CVP). Hierin is aantal raadsleden benoemd die zich verdiepen in de materie en een voorstel doen aan de gehele raad. In dit geval heeft de CVP voorgesteld om de zienswijze aan te passen: van ‘instemmen met’ naar ‘kennisnemen van’. In het rondetafelgesprek zal de CVP dit verder toelichten.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.