Agenda raadsvergadering 11 februari a.s.

Dinsdag 11 februari wordt de volgende raadsvergadering gehouden. De agenda is beperkt in het aantal onderwerpen, maar de raadsvoorstellen zijn er niet minder belangrijk door. Gedebatteerd wordt over het Energieplan 2020-2025 en over Bestemmingsplan De Geer.

In de debatraad worden eerst de nieuwe directeur van de rekenkamercommissie en een nieuw commissielid voor ITH benoemd. Vervolgens wordt gedebatteerd over het Energieplan 2020-2025 en over het Bestemmingsplan De Geer.


Agenda

 1. Opening 
 2. Grondwetlezing 
 3. Vaststellen agenda 
 4. Vragen halfuur 
 5. Aanwijzen nieuwe directeur van de rekenkamer 
 6. Benoemen commissielid voor de fractie van ITH 
 7. Energieplan 2020-2025 
 8. Bestemmingsplan De Geer 
 9. Heropening 
 10. Energieplan 2020-2025 
 11. Bestemmingplan De Geer 
 12. Archiefverordening gemeente Houten Kaderbrief 2021 
 13. WIL Uitgangspunten programmabegroting 2021 
 14. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 15. Ontwerp Kadernota 2021 RUD Ontwerp kadernota 2021 
 16. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 
 17. Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen bij raadsvoorstel (706935) Aankoop ca. 39 ha grond, Agrarische Structuurversterking Project 1 
 18. Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen bij raadsvoorstel (706412) Aankoop 16 hectare grond en de notitie deelprojecten Agrarische Structuurversterking Project 2 
 19. Opheffing geheimhouding anterieure overeenkomst Windpark Goyerbrug 
 20. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 11 februari 2020 
 21. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 21 januari 2020
 22. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 11 februari 2020
 23. Sluiting