VVD statement bij het raadsvoorstel Energieplan 2020-2025

In de raadsvergadering van 11 februari werd het Energieplan 2020-2025 besproken. In dit artikel wordt de inbreng van VVD fractievoorzitter Eef Stiekema weergegeven.

Voorzitter,

Voor ligt het raadsvoorstel Energieplan 2020-2025, een plan dat als vliegwiel moet gaan zorgen dat de resultaten van duurzaamheidsinitiatieven iedere vijf jaar verdubbelen.

In het Energieplan is het concept van de Samenlevingsagenda toegepast. In het plan is duidelijk omschreven met wie samengewerkt wordt en welke verantwoordelijkheden daar bij horen. Wij zijn blij met deze aanpak omdat het ook een duidelijke verantwoordelijkheid buiten de gemeente legt. Ook ligt er een kans voor Houtense ondernemers om een nadrukkelijke rol te spelen in het isoleren en verduurzamen van Houtense huizen. Zonder de regels voor mededinging te willen omzeilen vraagt onze fractie aandacht voor het gunnen van opdrachten aan lokale partijen.

Wij hebben ook enkele zorgen waarvan wij graag willen dat de wethouder ze wegneemt.

Ten eerste de kosten voor het Energieplan: deze zijn fors en zijn voornamelijk om de formatie aan te vullen zodat initiatieven gecoördineerd en professioneel ondersteund kunnen worden. In het plan staan een aantal concrete doelen en ambities die bereikt moeten worden in de komende jaren. Hoe gaat het college aangeven dat de inspanningen resultaat opleveren? Wij zien het liefst dat in aanvulling op de toegezegde jaarplannen ook een jaarlijks overzicht laat zien welke resultaten er gehaald zijn en wat daarvoor is gedaan. Op deze manier willen wij graag toetsen of we op schema liggen en of de ingezette middelen doelmatig worden ingezet. Wij dienen daarom samen met CDA en andere partijen een motie in.

Een tweede zorg betreft de regiefunctie die de gemeente zich aanmeet in het Energieplan. Hoewel begrijpelijk is er een risico op ongewenst effecten. Net nu initiatiefnemers, bedrijven en vrijwilligers dit onderwerp ter hand hebben genomen springt de gemeente er in. Het risico is wat ons betreft tweeledig: enerzijds kunnen initiatiefnemers denken dat hun taak er op zit en afwachtend naar de gemeente gaan kijken, anderzijds kan de gemeente (in al haar enthousiasme) voor de voeten van de initiatiefnemers gaan lopen. Hoe zorgt het college er voor dat dit niet gaat gebeuren?

Voorzitter, wij zijn los van deze zorgen blij met het voorstel en horen graag hoe de wethouder in haar beantwoording onze zorgen kan wegnemen.

*Update*

In haar beantwoording gaf de wethouder aan dat lokale ondernemers inmiddels al zijn aangesloten bij het Energieplan. Ten aanzien van de regiefunctie of het ‘voor de voeten lopen’ van vrijwilligers kon ze de zorgen van de fractie wegnemen: het is juist de bedoeling dat de gelden gebruikt worden om te zorgen dat de initiatieven meer ruimte kunnen krijgen. 

Het plan werd met overgrote meerderheid aangenomen.