Weer boeiende rondetafelgesprekken dinsdag a.s.

Komende dinsdag zijn er weer rondetafelgesprekken met uiteenlopende onderwerpen. In dit artikel lees je waar ze over gaan en welk fractielid aan de gesprekken deelneemt.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uRaadzaal

Ruud Vis 

Aankoop van ca. 39 ha grond/ Agrarische Structuurversterking Project 1

Ruud Vis

Aankoop 16 hectare grond/ De notitie deelprojecten Agrarische Structuurversterking Project 2
Robert Paling

Bestemmingsplan Eikenhout

220:00uk046/047Karen Voshol

Programma Sociale Koers 2020-2023
Mathieu Cox 

Kadernota 2021 GGD regio Utrecht

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 10 maart in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Aankoop ca. 39 ha grond/Agrarische Structuurversterking Project 1

Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld. De structuurvisie richt zich op duurzame gebiedsontwikkeling met behoud en ontwikkeling van het landelijke karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en leefbare dorpen.

In dat kader is een grondruil van ca. 110 ha tot stand gekomen. Hierdoor ontstaan grotere huiskavels en daarmee levensvatbare bedrijven voor de deelnemende agrarische bedrijven en/of veldkavels van deze bedrijven op kortere afstand tot het bedrijf. Dat resulteert in een verbetering van de agrarische structuur, betere mogelijkheden voor weidegang en vergroting van de grondgebondenheid van de bedrijven. Met de grondruil nemen agrariërs weer gronden terug van de ontwikkelaars en wordt grond verworven voor de versterking van de Lekdijk. Verder verbetert de leefbaarheid op het Eiland door vermindering van de vervoersbewegingen door grote landbouwvoertuigen.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk om één agrarisch bedrijf te verplaatsen naar een nieuwe plek op het Eiland. Het gaat hierbij om het agrarisch bedrijf aan de Lekdijk 28. Het voorstel is om dit bedrijf te verplaatsen naar de Trip. Om de doelen uit deze ontwikkeling te realiseren is een ‘kettingreactie’ aan deelprojecten noodzakelijk. Als één deelproject/schakel niet doorgaat heeft dit direct gevolgen voor de andere deelprojecten en het uiteindelijke hoofddoel.

Voorgesteld wordt om de 39 ha agrarische gronden nabij Trip aan te kopen en een kaderstellende notitie deelprojecten Agrarische Structuurversterking Project 1 vast te stellen voor de gehele ontwikkeling. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de programmatische uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie en de projectfasering met participatieproces. De gemeenteraad is in januari en november van 2019 geïnformeerd over de voortgang van deze ontwikkeling.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Aankoop 16 hectare grond/ De notitie deelprojecten Agrarische Structuurversterking Project 2

Om de einddoelen van ‘agrarische structuurversterking Eiland van Schalkwijk’ te realiseren is het voorstel om mee te werken aan het initiatief om het agrarisch bedrijf aan de Lagedijk 1 te verplaatsen naar de Kanaaldijk Zuid. De meerwaarde voor het eiland is niet alleen het verplaatsen van een agrarisch bedrijf, maar dat meerdere deelprojecten samen het totale project vormen. De deelprojecten bestaan uit:

 • Realisatie Droom van Schalkwijk;
 • Uitbreiding toeristische routes op het Eiland, zoals toevoegen kanoroute en upgraden verbinding met het Elpad;
 • Realisatie beleefboerderij aan de Kanaaldijk Zuid;
 • Betere verkaveling meerdere agrarische bedrijven;
 • Onderzoek naar verbeteringen ontsluiting en parkeren Sportpark Blokhoven.

Op 29 januari 2019 is door het college onder voorwaarden ingestemd met de verplaatsing van het agrarische bedrijf aan Lagedijk 1 te Schalkwijk. Tevens heeft het college ingestemd met een locatie voor de Droom van Schalkwijk, het planologisch mogelijk maken van woningen op de locatie Lagedijk 1 en het starten van gesprekken met Mitros ter verwerving van gronden nabij de Lange Uitweg.

Voorgesteld wordt om de 16 ha agrarische gronden aan te kopen en de kaderstellende notitie deelprojecten Agrarische Structuurversterking Project 2 vast te stellen voor de gehele ontwikkeling. Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen de programmatische uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie en de projectfasering met participatieproces.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Bestemmingsplan Eikenhout

Op basis van de door de raad vastgestelde startnotitie voor de locatie Eikenhout is er een verkoopprocedure opgestart. Daarbij heeft het college in een later stadium ingestemd met de verkoop van de locatie Eikenhout aan een ontwikkelaar.

Daarna is er op basis van de startnotitie een projectplan opgesteld in nauwe samenwerking met omwonenden/belanghebbenden. Dit is gebeurd op basis van een uitgebreid communicatie- en participatietraject. In dat traject hebben opmerkingen en adviezen er mede voor gezorgd dat er een breed gedragen projectplan ligt.

Het door het college vastgestelde projectplan is vertaald in een ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Eikenhout. Het plan omvat een parkachtige setting waarin 80 appartementen (huur en koop) worden ontwikkeld voor ouderen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder bij dit onderwerp.

Programma Sociale Koers 2020-2023

In het programma Sociale Koers 2020-2023 stelt de gemeente de doelstellingen vast voor het sociaal domein, met daarbij het inhoudelijke en financiële kader. In de Sociale Koers integreren we de aflopende bestaande beleidskaders Wmo, Jeugd en Onderwijs, het Gezondheidsbeleid en het kader Lekstroom werkt/Meedoen naar Vermogen tot één beleidskader.

Ook realiseren we binnen het programma, in samenhang met het inhoudelijk beleid, het vastgestelde pakket ombuigingen.

Om integraal te kunnen sturen is het programma Sociale Koers opgedeeld in 4 thema’s:

 • Gezondheid
 • Saamhorigheid
 • Leren en werken
 • Thuis

Binnen elk thema maken we onderscheid tussen de basis (algemene voorzieningen, sociaal netwerk, etc.), extra steun (participatie, armoedebestrijding, hulp bij opgroeien) en specialistische hulp (bijvoorbeeld vanuit Jeugdwet en Wmo)

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.

Kadernota 2021 GGD regio Utrecht

De raad wordt voorgesteld om de volgende zienswijze in te brengen op de Kaderbrief 2021:

 • complimenten voor het geven van een financiële doorkijk naar de ontwerpbegroting van 2021;
 • dringend verzoek om de gemeenten tijdig te informeren over de financiële consequenties van ontwikkelingen die in dit stadium nog niet financieel uitgewerkt zijn.

De raad wordt voorgesteld om het verwachte structurele financiële effect van € 55.000 in 2021 te verwerken in de Perspectiefnota 2021.

VVD commissielid Mathieu Cox is woordvoerder bij dit onderwerp.