Rondetafelgesprekken over de Sociale Koers en het Sociaal Team Houten

Vanwege Bevrijdingsdag zijn de rondetafelgesprekken deze week niet op dinsdag maar op donderdag 7 mei. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan worden de gesprekken via MS Teams gehouden. De vergadering wordt wel live uitgezonden.

De raadsvoorstellen in dit Rondetafelgesprek gaan beide over het Sociaal Domein. Eerst wordt de Sociale Koers besproken, vervolgens wordt gesproken over een aanvraag voor het verhogen van de subsidie aan de Stichting Sociaal Team Houten. 

Het rondetafelgesprek wordt live uitgezonden via Notubiz

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uMS Teams / NotubizKaren Voshol 

Sociale Koers

 Mathieu Cox 

Financieel effect subsidie Stichting Sociaal Team Houten

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 19 mei in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Programma Sociale Koers

Het programma Sociale Koers is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 10 maart 2020. In die vergadering zijn diverse amendementen en moties ingediend en is besloten de behandeling van het desbetreffende raadsvoorstel aan te houden. Naar aanleiding daarvan zijn het programma Sociale Koers en het raadsvoorstel aangepast.In het programma Sociale Koers 2020-2023 2.0 stelt de gemeente de doelstellingen vast voor het sociaal domein, met daarbij de inhoudelijke en financiële kader. In de Sociale Koers zijn de aflopende bestaande beleidskaders Wmo, Jeugd en Onderwijs, het Gezondheidsbeleid en het kader Lekstroom werkt/Meedoen naar Vermogen tot één beleidskader geïntegreerd. Ook wordt binnen het programma, in samenhang met het inhoudelijk beleid, het vastgestelde pakket ombuigingen gerealiseerd. Om integraal te kunnen sturen is het programma Sociale Koers opgedeeld in vier thema’s: gezondheid, saamhorigheid, leren en werken en thuis.

 

Binnen elk thema wordt onderscheid gemaakt tussen de basis (algemene voorzieningen, sociaal netwerk, etc.), extra steun (participatie, armoedebestrijding, hulp bij opgroeien) en specialistische hulp (bijvoorbeeld vanuit Jeugdwet en Wmo).

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.

Financieel effect subsidie Stichting Sociaal Team Houten

Stichting Sociaal Team Houten heeft tijdig, voor 1 mei 2019, een aanvraag ingediend voor subsidie voor 2020. Met name in de tweede helft van 2019 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan, die van invloed zijn op de opdracht aan en beschikbare middelen voor de stichting. Op verzoek van het college heeft de stichting in november 2019 dan ook een herijkte aanvraag ingediend. De aangevraagde middelen zijn echter niet realistisch en houden nog geen rekening met de Sociale Koers.

 

Daarom zijn stichting en gemeente in een intensief samenwerkingstraject gekomen tot een wederzijds werkbaar en gedragen set van uitgangspunten, die vertaald zijn naar het jaarplan, de beschikking en de uitvoeringsovereenkomst 2020. Samen vormen deze stukken de opdracht aan de stichting voor 2020. Daarbij is de Sociale Koers leidend geweest. Ook de wens van het college om zorgvuldig de mogelijkheden tot verdergaande procesoptimalisatie en een gerichte inzet van mensen en middelen te onderzoeken is meegenomen, zodat de diensten aan inwoners en samenwerkingspartijen volgens de bedoeling van de Sociale Koers verricht kunnen worden in een tijd van omvangrijke ombuigingsopgaven.

 

In de opdracht wordt de toegang doorontwikkeld en blijft de samenwerking met partijen, die voor de hulpvraag van inwoners van belang zijn, op niveau. Ook wordt de begeleiding aan inwoners voortgezet en werkt de stichting samen met de gemeente aan de realisatie van de ombuigingen en coördinatie van zorg. 

 

Hiervoor zijn meer middelen nodig dan nu in de gemeentebegroting 2020 is voorzien. Het besluit over het beschikbaar stellen van deze extra middelen, ter hoogte van € 250.000, is een raadsbevoegdheid. Het is van belang om in 2020 te meten wat de effecten van deze aanscherping van de opdracht zijn voor inwoners, stichting, gemeente en samenwerkingspartners. In 2020 is een evaluatie voorzien van de organisatie van taken in de stichting, waarna besluitvorming zal volgen over het structurele vervolg ervan. De aangescherpte uitvoering van taken uit de opdracht aan de stichting in 2020 maken deel uit van deze besluitvorming.


VVD commissielid Mathieu Cox voert het woord in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering is raadslid Karen Voshol woordvoerder bij dit onderwerp.