Rondetafelgesprekken 12 mei over de energietransitie en recreatieschap

Dinsdag 12 mei zijn er weer rondetafelgesprekken, in dit artikel is te lezen waar deze over gaan en wie voor de VVD het woord voert. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan worden de gesprekken via MS Teams gehouden. De vergadering wordt wel live uitgezonden.

De raadsvoorstellen in dit Rondetafelgesprek gaan over de energietransitie en het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

In het eerste geval wordt er gesproken over de evaluatie van het Uitnodigingskader voor het realiseren van Zonnevelden. Er is een wens om het systeem hiervoor aan te passen en een meer kwalitatieve weging vooraf te kunnen doen zodat niet het eerste maar het beste initiatief gekozen kan worden. Ook wordt het concept-bod voor de Regionale Energie Strategie besproken. Hierin wordt aangegeven dat voor onze regio (16 gemeenten) een bod wordt voorbereid waarbij 1,8 TWh aan duurzame energie moet worden opgewekt. Waar en hoe dit moet komen is nog niet duidelijk, maar de hoeveelheid energie wel.

Tot slot wordt gesproken over een begrotingswijziging van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hierbij wordt door het recreatieschap voorgesteld om een tekort op de begroting volledig ten laste te laten komen van de Bestemmingsreserve inrichting Honswijkerplas. Het college vraagt zich terecht af waarom dat op deze manier wordt voorgesteld.

Het rondetafelgesprek wordt live uitgezonden via Notubiz

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:30uMS Teams / NotubizRobert Paling

Vervolg Evaluatie Uitnodigingskader Zonnevelden

Eef Stiekema

Ontwerp - Regionale Energie Strategie (RES) en concept - bod
Ruud Vis

1e Begrotingswijziging 2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 19 mei  in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Vervolg Uitnodigingskader Zonnevelden

In november 2017 is het huidige uitnodigingskader zonnevelden vastgesteld. Dit uitnodigingskader is dit voorjaar geëvalueerd. Uit deze evaluatie is een breed gedeelde behoefte aan meer sturing op de kwaliteit van zonnevelden gezien. Deze kwaliteit omvat verschillende aspecten. Met een nieuwe beleid voor zonnevelden kan hierop worden ingezet. Voor dit nieuwe beleid wordt een aantal uitgangspunten aan de raad voorgesteld: beoordeling van initiatieven met een puntensysteem en het principe van ‘schaarse vergunningen’. Voor de uitwerking van het nieuwe beleid zal het college de komende maanden het (maatschappelijke) gesprek aangaan met inwoners, ondernemers en raadsleden.

In het vierde kwartaal van 2020 is vaststelling van het nieuwe beleid in de raad voorzien. In afwachting van het nieuwe beleid heeft het college besloten tot een vergunningsstop. Daarmee wordt voorkomen dat in de tussentijd aanvragen worden ingediend, die dan op basis van het huidige beleid beoordeeld moeten worden.

VVD commissielid Robert Paling is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerp - Regionale Energie Strategie (RES) en concept - bod

Gemeente Houten neemt deel aan de RES-regio U16. Binnen deze regio werken 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). De RES komt tot stand via twee tussenproducten: een startnotitie (vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2019) en een ontwerp-RES met een concept-bod aan de Rijksoverheid. Nu is besluitvorming over deze ontwerp-RES en het concept-bod aan de orde.

De ontwerp-RES is een tussenstand van verkenningen voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte. In de ontwerp-RES worden nog geen keuzes gemaakt of zoekgebieden aangewezen. Dit komt in de RES 1.0. De verkenningen voor duurzame elektriciteit bieden wel een basis voor het concept-bod aan de Rijksoverheid. Het voorgestelde concept-bod is om als U16-regio 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken in 2030. Dit is een bod met daaraan gekoppeld een aantal randvoorwaarden richting het Rijk en een disclaimer. Denk bij de randvoorwaarden bijvoorbeeld aan het (financieel) aantrekkelijker maken van zonnepanelen op (grote) daken of de inzet van rijksgebouwen en -gronden voor de opwek van duurzame elektriciteit. De disclaimer waarschuwt voor wijzigingen in de RES1.0 ten opzichte van de ontwerp-RES, vanwege de onderzoeksfase waarin de RES U16 zich nu nog bevindt.

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

1e Begrotingswijziging 2020 Recreactieschap Stichtse Groenlanden

Het dagelijkse bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de 1e begrotingswijziging 2020 aan de deelnemende gemeenten en provincie toegezonden. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over deze begrotingswijziging.

De eerste begrotingswijziging komt voort uit het verschil dat er is ontstaan tussen de vastgestelde begroting van 9 oktober 2019 en de cijfers en inzichten uit de periode tussen de vaststelling en medio januari 2020. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging. Daarin geeft de gemeente Houten aan dat zij graag had meegedacht over de wijze waarop het tekort op de begroting wordt opgelost. Zij stelt voor om de algemene reserve aan te vullen vanuit alle (bestemmings-)reserves. Daarnaast stelt het college voor om deze reserves in de toekomst wanneer dat realistisch is weer aan te vullen.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.