Een bijzondere raad komende dinsdag

Aanstaande dinsdag is er weer een raadsvergadering. Behalve een aantal voordrachten, waaronder die voor de positie van wethouder voor de VVD, wordt gedebatteerd over de Sociale Koers en de Regionale Energie Strategie.

Komende week wordt er weer een raadsvergadering gehouden. Op de agenda staat onder meer het benoemen van twee nieuwe wethouders. Voor de VVD zal Sander Bos worden voorgedragen. Hij vervangt hiermee Herman Geerdes die na tien jaar een baan in het bedrijfsleven heeft gevonden. Ook de ChristenUnie draagt dinsdag een nieuwe wethouder voor: Jan Overweg zal de vertrokken Jana Smith vervangen.

Behalve nieuwe wethouders zullen er ook een aantal nieuwe commissieleden benoemd worden voor D66, GroenLinks, SGP en ChristenUnie.

Vervolgens wordt gedebatteerd over het Ontwerp Regionale Energie Strategie en concept-bod en over het Programma Sociale Koers. 

De raadsvergadering start dinsdag a.s. om 19:00 uur en kan vanwege de maatregelen in het kader van COVID19 niet worden bijgewoond maar wordt uiteraard wel live uitgezonden via Notubiz.

Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragen halfuur
 4. Benoeming wethouder S.A.M. Bos
 5. Ontheffing ingezetenschap wethouder Bos
 6. Beëdiging van de heer S.A.M. Bos als wethouder
 7. Benoeming wethouder J. Overweg
 8. Ontheffing ingezetenschap wethouder Overweg
 9. Beëdiging van de heer J. Overweg als wethouder
 10. Benoeming commissieleden fracties GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP
 11. Vervolg op evaluatie uitnodigingskader zonnevelden
 12. Ontwerp-Regionale Energiestrategie (RES) en concept-bod
 13. Programma Sociale Koers incl. aangehouden amendementen en moties nrs. 006-2020 t/m 014-2020
 14. Ontwerpbegroting 2021 van Afval Verwijdering Utrecht
 15. 1e Begrotingswijziging 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden
 16. Heropening
 17. Vervolg op evaluatie uitnodigingskader zonnevelden
 18. Ontwerp-Regionale Energiestrategie (RES) en concept-bod
 19. Programma Sociale Koers
 20. Financieel effect subsidie Stichting Sociaal Team Houten
 21. Ontwerpbegroting 2021 van Afval Verwijdering Utrecht
 22. 1e Begrotingswijziging 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden
 23. Ontwerp Begroting 2021 inclusief Meerjarenperspectief BghU 2022 - 2024, 1e begrotingswijziging 2020 BghU en de jaarstukken BghU 2019
 24. Bekrachtiging geheimhouding raadsvoorstel 307116-710618
 25. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel 710386 ASV Project 1
 26. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel 712791 ASV Project 2
 27. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel Financieel Perspectief en uitvoering Strategie Ruimtelijke Koers
 28. Bekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstel 309737-714729 Jaarstukken 2019 - resultaatbepaling
 29. Gedeeltelijke opheffing geheimhouding raadsvoorstel 309801-714775 met bijlagen
 30. Aanwijzing leden algemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstreek (WIL) en Stichtse Groenlanden
 31. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 19 mei 2020
 32. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 10 maart 2020 en 7 april 2020 (openbaar en besloten)
 33. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken 19 mei 2020
 34. Sluiting