Agenda Rondetafelgesprekken 26 mei a.s.

Dinsdag 26 mei zijn er weer rondetafelgesprekken, in dit artikel is te lezen waar deze over gaan en wie voor de VVD het woord voert. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan worden de gesprekken via MS Teams gehouden. De vergadering wordt wel live uitgezonden.

Een volle agenda deze keer met een aantal raadsvoorstellen met betrekking tot woningbouw, het programmaplan voor de Omgevingswet en het contour en aangescherpt beoordelingskader voor het Ruimtelijk-Economisch Programma voor de U16. In dat laatste geval gaat het ook om een omvangrijk programma waarbij tot 2040 minimaal 104.000 woningen in onze regio gebouwd moeten worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de toename aan arbeidsplaatsen (80.000), de opgave rond de energietransitie en de effecten van dit alles op de landschappelijke kwaliteit en mobiliteit. 

Het rondetafelgesprek wordt live uitgezonden via Notubiz

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uTeams / Notubiz

Robert Paling

Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord

   

Ruud Vis

Programmaplan Omgevingswet
Robert Paling

Startnotitie Lekdijk 28 (Schalkwijk)

   220:00uTeams / NotubizEef Stiekema

Contour en aangescherpt beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma U16


Ruud Vis

Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen bij raadsvoorstel (710386) Bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk - Agrarische Structuurversterking Project 1

  
Ruud Vis

Financiële afwikkeling Agrarische structuurversterking Project 2

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 16 juni in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord

Om de bouw van het plan Wegwijzer Den Oord mogelijk te maken moet de raad een nieuw bestemmingsplan vaststellen.

De uitgangspunten voor de nieuwbouw Wegwijzer Den Oord zijn in de startnotitie van februari 2017 vastgelegd. De raad in 2019 het stedenbouwkundig kader en het woonprogramma vastgesteld. Na een uitgebreid participatietraject zijn de afspraken met omwonenden vastgelegd in een lijst en deze is ondertekend. De relevante aspecten uit genoemde raadbesluiten en de afsprakenlijst zijn overgenomen in het ontwerp- bestemmingsplan “Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord”.

Conform de regels in de Wet ruimtelijke ordening (WRO) heeft het ontwerp- bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegen en kon iedereen zienswijzen indienen. Er is één zienswijze ingediend door Den Oord Bewonersbelangen (DOBB). De reactie op de zienswijze is verwerkt in de Nota van Zienswijzen. De zienswijze van DOBB heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan. De Nota van Zienswijzen en het gewijzigde bestemmingsplan worden door de raad vastgesteld.

VVD commissielid Robert Paling voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD raadslid Ruud Vis woordvoerder bij dit onderwerp.

Programmaplan Omgevingswet

Het huidige stelsel van relevante wet- en regelgeving voor de leefomgeving is ingewikkeld en versnipperd. Het sluit daardoor onvoldoende aan op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven vanuit de samenleving en politiek. Om deze problematiek tegen te gaan, komt er op in 2021 één wet voor de hele leefomgeving die moet leiden tot een eenvoudig, samenhangend en toekomstbestendig stelsel: de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt de huidige 26 wetten, 60 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en 4 ministeriële regelingen door: 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en 1 ministeriële regeling. Met de komst van de Omgevingswet zal het huidige omgevingsrecht dan ook flink op de schop gaan.

Naast fysieke aspecten zoals bebouwing, landschap en water, krijgen ook minder tastbare aspecten een belangrijke rol in het stelsel. Onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en energie maken met de komst van Omgevingswet een essentieel onderdeel uit van het domein fysieke leefomgeving.

De gemeente Houten onderschrijft de doelen van de Omgevingswet. Tegelijkertijd heeft de invoering van de Omgevingswet niet alleen juridische en inhoudelijke gevolgen, maar ook gevolgen voor de interne werkwijze en voor de processen rondom vergunningverlening, toetsing en handhaving. En ook voor de samenwerking met externe partners. Het heeft invloed op de organisatieonderdelen van onder andere het ruimtelijke, sociaal en veiligheidsdomein, maar zorgt ook voor een andere rolverhouding tussen raad en college. Daarnaast wordt van de gemeente verwacht dat alle ruimtelijke relevante informatie digitaal beschikbaar en te gebruiken is door onze inwoners en partners.

Het gevolg is dat Houten zelf keuzes moet maken over hoe zij de wet wenst te implementeren. Dit is een lastige, maar ook mooie uitdaging. Het is namelijk een nieuwe ontwikkeling, die we direct afstemmen op de bestaande ambities van zowel de organisatie, als die van de gemeente. 

Voor een goede voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet is op basis van het programmaplan € 2.137.560 nodig. Deze inzet en dus kosten splitsen we in twee fases (€1.500.000 en € 637.560). Dit voorstel heeft betrekking op de middelen die nodig zijn voor de eerste fase. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de beklemde algemene reserve en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voorbereiding en implementatie Omgevingswet.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Startnotitie Lekdijk 28 (Schalkwijk)

In het kader van de agrarische structuurversterking (project I) op het Eiland van Schalkwijk komt een grondruil van circa 110 ha tot stand. Daarbij is het noodzakelijk om één agrarisch bedrijf te verplaatsen naar een nieuwe plek op het Eiland. Het gaat hierbij om het bedrijf aan de Lekdijk 28.

De startnotitie Lekdijk 28 beschrijft welke stappen noodzakelijk zijn om de woningbouwontwikkeling op de locatie Lekdijk 28 mogelijk te maken. Tevens beschrijft het welke uitgangspunten gelden voor de nadere uitwerking. Voorgesteld wordt om de startnotitie vast te stellen.


VVD commissielid Robert Paling voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD raadslid Ruud Vis woordvoerder bij dit onderwerp.

Contour en aangescherpt beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma U16

De regio Utrecht onderscheidt zich als ontmoetingsplaats voor gezond, stedelijk leven. De regio staat voor grote opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en landschap. Om deze opgaven op een gezonde, duurzame manier te accommoderen én op een wijze dat de regio zich verder versterkt en onderscheidt, moeten weloverwogen, integrale ruimtelijke keuzes worden gemaakt.

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen bij raadsvoorstel (710386) Bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk - Agrarische Structuurversterking Project 1

Gezien de onderhandelingspositie van de partijen voor de verwerving van het onroerend goed, zijn het voorstel en het besluit niet openbaar. Openbaarheid heeft namelijk een ongewenst positief effect op de waarde van het onroerend goed.

Het belang van openbaarheid weegt in dit geval niet op tegen de economische en financiële belangen van de gemeente.

De geheimhouding eindigt als de aankoop en verkoop na de juridische levering via het Kadaster bekend zijn gemaakt.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Financiële afwikkeling Agrarische structuurversterking Project 2


In het kader van de agrarische structuurversterking (project 1) op het Eiland van Schalkwijk, verhuist één agrarisch bedrijf van de Lagedijk 1/Lange Uitweg naar de Kanaaldijk Zuid. Dit bedrijf combineert op de nieuwe locatie landbouw, recreatie en educatie. Het laat bezoekers zien waar ons voedsel vandaan komt. Bij de Lagedijk 1/Lange Uitweg komt hierdoor ook een locatie beschikbaar voor de Droom van Schalkwijk. Dit is een initiatief voor een woon- en dagbestedingslocatie voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Om de doelen uit deze ontwikkeling te realiseren is een ‘kettingreactie’ aan deelprojecten noodzakelijk. Als één deelproject/schakel niet doorgaat heeft dit direct gevolgen voor de andere deelprojecten en het uiteindelijke hoofddoel.

De gemeente neemt een faciliterend rol in dit project. Alle kosten van de dit project worden via een overeenkomst verhaald op de eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Lagedijk 1. Deze kosten en opbrengsten zijn in de grondexploitatie ASV2 verwerkt. Ten behoeve van de Droom van Schalkwijk is de grondexploitatie “Droom van Schalkwijk” opgesteld. Deze grondexploitatie betreft aankoop van 16 ha gronden van Mitros en doorverkoop van een gedeelte hiervan ten behoeve van Droom van Schalkwijk.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de grondexploitaties.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.