Volle agenda rondetafelgesprekken 9 juni

Dinsdag 9 juni zijn er weer rondetafelgesprekken, een volle agenda deze keer met de Omgevingswet, de Jaarstukken van de gemeente over 2019, de eerste bestuursrapportage 2020, de financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht en de Jaarstukken en ontwerpbegroting 2021 van de GGD regio Utrecht.

Het rondetafelgesprek wordt live uitgezonden via Notubiz.

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen over gaan.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
119:00uTeams / Notubiz

Ruud Vis

Programmaplan Omgevingswet

   220:00Teams / Notubiz

Mathieu Cox

Jaarstukken 2019 - Resultaatbepaling
Mathieu Cox

Jaarstukken 2019 - Resultaatbestemming

  

Mathieu Cox

1e Bestuursrapportage 2020


Ruud Vis

Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht

  
Karen Voshol

Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 GGDrU

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 16 juni in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus is het niet mogelijk om het rondetafelgesprek op het gemeentehuis te organiseren. Om toch de gelegenheid te bieden in te kunnen spreken kunt u zich bij de griffie@houten.nl aanmelden voor deelname via Microsoft Teams. Zij ontvangen dan graag uiterlijk maandag 8 juni 09.00 uur uw naam/functie, e-mailadres, reden om in te spreken en de kern van uw boodschap

Samenvatting raadsvoorstellen

Programmaplan Omgevingswet

Het huidige stelsel van relevante wet- en regelgeving voor de leefomgeving is ingewikkeld en versnipperd. Het sluit daardoor onvoldoende aan op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven vanuit de samenleving en politiek. Om deze problematiek tegen te gaan, komt er op in 2021 één wet voor de hele leefomgeving die moet leiden tot een eenvoudig, samenhangend en toekomstbestendig stelsel: de Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt de huidige 26 wetten, 60 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en 4 ministeriële regelingen door: 1 Omgevingswet, 4 AMvB’s en 1 ministeriële regeling. Met de komst van de Omgevingswet zal het huidige omgevingsrecht dan ook flink op de schop gaan.

Naast fysieke aspecten zoals bebouwing, landschap en water, krijgen ook minder tastbare aspecten een belangrijke rol in het stelsel. Onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid en energie maken met de komst van Omgevingswet een essentieel onderdeel uit van het domein fysieke leefomgeving.

De gemeente Houten onderschrijft de doelen van de Omgevingswet. Tegelijkertijd heeft de invoering van de Omgevingswet niet alleen juridische en inhoudelijke gevolgen, maar ook gevolgen voor de interne werkwijze en voor de processen rondom vergunningverlening, toetsing en handhaving. En ook voor de samenwerking met externe partners. Het heeft invloed op de organisatieonderdelen van onder andere het ruimtelijke, sociaal en veiligheidsdomein, maar zorgt ook voor een andere rolverhouding tussen raad en college. Daarnaast wordt van de gemeente verwacht dat alle ruimtelijke relevante informatie digitaal beschikbaar en te gebruiken is door onze inwoners en partners.

Het gevolg is dat Houten zelf keuzes moet maken over hoe zij de wet wenst te implementeren. Dit is een lastige, maar ook mooie uitdaging. Het is namelijk een nieuwe ontwikkeling, die we direct afstemmen op de bestaande ambities van zowel de organisatie, als die van de gemeente. 

Voor een goede voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet is op basis van het programmaplan € 2.137.560 nodig. Het college stelt voor de inzet en kosten te splitsen in twee fases (€1.500.000 en € 637.560). Dit voorstel heeft betrekking op de middelen die nodig zijn voor de eerste fase. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de beklemde algemene reserve en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voorbereiding en implementatie Omgevingswet.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2019 - Resultaatbepaling

Het gaat hier om de bepaling van het financiële resultaat van de gemeente Houten over het jaar 2019. De geconsolideerde jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo van €513.062. Met dit raadsvoorstel wordt financieel verantwoording afgelegd.

VVD commissielid Mathieu Cox voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD raadslid Jan Rinkel woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2019 - Resultaatbestemming

Het college stelt voor om het positieve financiële resultaat van €513.062 in de algemene reserve te storten. Daarnaast stelt het ook voor om daaruit een bedrag te onttrekken van €249.000 voor enkele werkzaamheden uit 2019 die doorlopen in 2020. Hierbij gaat het onder meer om het verlenen van omgevingsvergunningen en het opstellen van een visie op Erfgoed.

VVD commissielid Mathieu Cox voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD raadslid Jan Rinkel woordvoerder bij dit onderwerp.

1e Bestuursrapportage 2020

De 1e bestuursrapportage is tot stand gekomen in een periode met grote onzekerheid door het coronavirus. De gemeente heeft, in aanvulling op landelijke regelingen, economische hulpmaatregelen genomen om lokaal ondernemers, zzp’ers, sociaal-maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en culturele instellingen te helpen de gevolgen van de corona-crisis het hoofd te bieden. Aan de hand van een projectorganisatie wordt de impact op de samenleving en de financiële effecten in kaart. De impact hiervan zal groot zijn, maar hoe groot is onbekend.

In de bestuursrapportage heeft het college deze onzekerheid een plek gegeven in de risicoparagraaf, door corona hierin prominent op te nemen. Een andere onzekerheid blijft de kostenontwikkeling van de Jeugdhulp en Wmo. Het college is druk doende het in de begroting 2020 vastgesteld pakket aan aanvullende inhoudsgestuurde maatregelen te implementeren. Hiervan is het, ook door de coronacrisis, te vroeg aan te geven of de trend van kostenstijgingen is teruggedrongen. In de 2e bestuursrapportage, ondermeer ondersteund met halfjaarcijfers van de RBL kunnen we meer zeggen over de maatschappelijke en financiële effecten van de Wmo en Jeugdhulp.

De omvang van de financiële bijstellingen van de 1e bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2020 €694.000 voordelig. Onder het kopje  ́Financiën ́ worden deze bijstellingen kort toegelicht. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van €1.186.000 positief.

VVD commissielid Mathieu Cox voert dinsdag het woord, in de raadsvergadering is VVD raadslid Jan Rinkel woordvoerder bij dit onderwerp.

Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De Veiligheidsregio biedt de gemeenteraad de ontwerpjaarstukken 2019 en de ontwerpprogrammabegroting 2021 (inclusief gewijzigde begroting 2020) aan om hierop een zienswijze te geven.

De VRU heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat dat voornamelijk incidenteel van aard is. Het algemeen bestuur van de VRU stelt dit in te zetten om de incidentele lasten voor het FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) overgangsrecht in 2020 te dekken. Het resterende deel van het rekeningresultaat wordt in de ontwikkel- en egalisatiereserve gestort.

Blijkens de geactualiseerde begroting 2020 stijgt de gemeentelijke bijdrage met €1,0 miljoen ten opzichte van de begroting 2020. Dit bedrag heeft uitsluitend betrekking op de actualisatie van het financiële kader. Voor de gemeente Houten betekent dit een verhoging van de bijdrage van €33.000 voor 2020.

De ontwerpbegroting 2021 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2020 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2021. Ook voor 2021 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor de bijstelling van bestaand of nieuw beleid.

In totaal wordt in 2021 een bedrag van €84,4 miljoen gevraagd voor het gemeentelijke basistakenpakket. Dit is €1,8 miljoen minder dan in de kadernota 2021 was opgenomen. Ten opzichte van de Kadernota 2021 betekent dit een verlaging van €52.000 voor de gemeente Houten in de begroting VRU 2021. De ontwerpjaarstukken en de ontwerpbegroting/geactualiseerde begroting geven volgens het college geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerpbegroting 2021 en Jaarstukken 2019 GGDrU

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2021 van de GGDrU.

De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2019 afsluit met een positief saldo van €633.000 inclusief mutaties in reserves. De financiële risico’s voldoende zijn afgedekt.

De ontwerpbegroting 2021 is een uitwerking van de kaderbrief 2021. Over het algemeen is het college tevreden met de ontwerpbegroting, ze wil de GGDrU twee aandachtspunten meegeven:

  • de berekening loon- en prijsindexering ontwerpbegroting aan te laten sluiten op de berekening in de kaderbrief om te komen tot een transparante begroting;
  • onderzoeken of in aanvulling op de analyse uitvoering reisadvisering er ook andere wettelijke taken zijn die efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.