VVD Statement Startnotitie Lekdijk 28

In de raadsvergadering van 16 juni werd de startnotitie Lekdijk 28 besproken, voor de VVD voerde Ruud Vis het woord.

Voorzitter, de raad is In de afgelopen periode op meerdere momenten geconsulteerd over de koers van het college over de agrarische structuurversterking waarbij de verplaatsing van het bedrijf aan de Lekdijk 28 betrokken is. We hebben als raad daarin al een aantal besluiten genomen. Meerdere keren is vanuit de wethouder aangeven dat dit proces meerdere stappen kent en dat het cruciaal is voor het succes van dit traject dat alle stappen gezet worden. Vanavond staat de wat mij betreft logische vervolgstap op de agenda namelijk het vaststellen van de startnotitie Lekdijk 28.

Ik ben content met de geschetste ontwikkeling en de win-win situatie die we op deze manier weten te realiseren zoals nieuwe mogelijkheden voor een agrariĆ«r om zijn bedrijf op een andere locatie te kunnen voortzetten, het verstevigen van de Lekdijk mogelijk te maken en het realiseren van een aantal woningen. Het is duidelijk dat de genoemde aantallen woningen bij sommigen confronterend overkomt. De fractie van VVD Houten heeft geen bezwaar tegen het benodigde aantal woningen op de locatie Lekdijk om uit de totale kosten te komen. Wij hebben ook geen bezwaar mocht het aantal gespreid moeten worden gerealiseerd op locatie Lekdijk en Kaaidijk mits dit vanuit de omgeving Kaaidijk niet tot bezwaar leidt. Het alternatief om 100 woningen op een andere locatie te moeten realiseren, heeft niet onze voorkeur. 

Laatste toevoeging is dat het voor ons van belang is dat de geldende normen tot afstand van bestaande bouw en bedrijfsactiviteiten in acht worden genomen. Het kan niet zo zijn dat bestaande aanpalende bedrijven belemmert worden in hun bedrijfsvoering door deze ontwikkeling van woningbouw.

Voor wat betreft de grondexploitatie en andere randvoorwaarden het volgende: we willen benadrukken dat voor ons minimaal een budgettair neutraal grondexploitatie de absolute voorwaarde is net als de ruimtelijke inpasbaarheid zonder dat dit het verkrijgen van de Unesco Werelderfgoed schaadt op basis van de Heritage Impact Assessment (HIA).