Hoe willen we dat de regio er in 2040 uitziet: hoe wonen, werken en recreëren wij dan?

In de raad van 16 juni werd de Contour en aangescherpt beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma voor de U16 besproken. Deze ingrediënten leiden uiteindelijk tot een vergezicht van de Utrechtse regio: hoe komen die 16 gemeenten er in 2040 uit te zien?

Voorzitter,

Vandaag besluiten we met het Ruimtelijk Economisch Programma over een belangrijk tussenproduct, de contour en aangescherpt beoordelingskader (verder contour). Het wordt namelijk als input gebruikt voor een integraal ruimtelijk perspectief op de U16 regio. Met andere woorden: hoe willen we dat de regio er in 2040 uitziet, hoe wonen, werken en recreëren wij dan?

Het stuk is zoals aangegeven vrij ruim van opzet; er is nog veel mogelijk. Met de randvoorwaarde dat (en dat zou zo moeten werken) de gemeenten zelf beslissingsbevoegdheid hebben wanneer de uitwerking concreet wordt, zijn wij over het algemeen positief. 

Allereerst de positieve punten. Het is goed dat we dit als regio oppakken: Houten is geen eiland waar geen rekening met de omgeving gehouden hoeft te worden. Daarnaast kunnen we op deze manier sterkten en behoeften op elkaar afstemmen; de regio zal er sterker en beter door (kunnen) worden.

Ook als wij de tekst in de contour langs de meetlat van wat wij belangrijk vinden houden zien we veel goeds: 

  • Het plan om woningbouw in regionaal verband op te pakken
  • Bouwen in de kleine kernen toestaan om de leefbaarheid te versterken
  • Natuur en recreatie verder ontwikkelen in het Kromme Rijngebied en het Eiland van Schalkwijk
  • De landbouwsector naast economische drager ook als natuurbeheerder zien
  • Verbeteren van de regionale mobiliteit door een volledige aansluiting op de A12 en de aanleg van snelfietspaden

We hier blij mee! We zien echter ook nog wat punten waar we minder blij van worden. 

Allereerst de manier waarop er over de landbouw wordt geschreven. Alsof het nu echt enorm slecht gesteld is met deze sector, wordt aangegeven dat het tijd is voor een ‘New Deal’ waarin lucht, bodem en water weer schoon moeten worden, waarin producten weer gezond moeten zijn en dan dus zorgen voor een gezonde mens. Alsof dit nu niet zo is voorzitter… ik herken mij niet in dit negatieve beeld van de sector. Ik zie een agrarische sector waar de overgrote meerderheid van de ondernemers netjes met de natuur en omgeving omgaat en die zorgt voor mooie en gezonde producten. Ik zou graag van de wethouder willen horen hoe de agrarische sector meegenomen is in de totstandkoming van de Contour en hoe de sector in de toekomst betrokken gaat worden in de uitwerking van onderzoeksvraag ‘Hoe geven we de transitie naar duurzame landbouw vorm?’ Daarnaast dienen we samen met het CDA een motie in om meer aandacht te besteden aan het behouden en versterken van de agrarische sector.

Verder komt de auto-infrastructuur er maar bekaaid van af in de Contour. Dit wordt ook erkend door het college dat dit als kanttekening heeft laten opnemen in het raadsvoorstel. Wij dienen daarom een motie in die het college ondersteunt om dit alsnog in de verdere uitwerking in de U16 recht te laten trekken. Utrecht is voor wat betreft mobiliteit, en zeker ook voor wat betreft automobiliteit, de draaischijf van Nederland. Als in de REP geen rekening wordt gehouden met dit feit dreigt op termijn een verkeersinfarct en zal de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid van onze regio onvoldoende gewaarborgd zijn. 

In aanvulling daarop worden nog wat zaken in de kantlijn van de Contour geschetst die we wat ons betreft  in Houten links zullen laten liggen. Zo wordt onder meer gesproken over het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag door stimuleren, beperken en beprijzen. Een spitsheffing, daar gaan de raden en colleges van de U16 gelukkig niet over en dat willen wij graag zo houden. 

Samengevat voorzitter, zijn wij over het algemeen positief over de Contour maar vinden wij dat de landbouwsector en automobiliteit positiever benoemd hadden kunnen worden en beter meegenomen moeten worden in het vervolg. Gelukkig is er nog voldoende ruimte om dit recht te zetten.