Ruimtelijke Koers Houten

De gemeente Houten heeft een Ontwerp Ruimtelijke Koers opgesteld. Daarin wordt richting gegeven aan hoe het college van de gemeente Houten denkt de ambitie waar te kunnen maken om ongeveer 4750 woningen toe te voegen tot 2040.

Het genoemde aantal komt neer op gemiddeld tussen de 200 en 250 woningen per jaar wat voor Houten niet abnormaal veel is en wat in lijn ligt met de aantallen van afgelopen jaren.

Deze ruimtelijke koers geeft met de getoonde ambitie een doorkijk hoe het college de ruimtelijke vertaling heeft gemaakt om het woningtekort aan te pakken. Ik wil benadrukken dat nog niet alles vaststaat en er dus ook nog heel veel inspraak mogelijk is maar dat dit document wel de richting aangeeft. 

Als VVD fractie vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het opleveren van het eerder genoemde aantal woningen en om te kijken hoe, waar en welke type woningen we kunnen realiseren. Wij zullen extra aandacht vestigen op die zaken binnen de Ruimtelijke Koers waar we onze vraagtekens bij hebben.

Onze gebruikelijke standpunten met betrekking tot woningbouw zullen wij als fractie toepassen op deze Ruimtelijke Koers:

  • de uitwerkingen van de geschetste koers moet passend zijn binnen de bestaande omgeving;
  • de Houtense kwaliteit die zo erg door onze inwoners gewaardeerd wordt, willen we terugzien;
  • de inspraak met de buurt bij de verdere uitwerking van de Ruimtelijke Koers moet georganiseerd zijn;
  • de bereikbaarheid van de gemeente Houten mag niet verslechteren.

De Ruimtelijke Koers biedt de gemeente Houten veel kansen. Bijvoorbeeld om onze infrastructuur te verbeteren en om kwaliteitsimpulsen en nieuwe inrichting te realiseren aan verouderde gebieden zoals de Doornkade. Ook helpt het onze huidige voorzieningen in stand te kunnen houden of verder te verbeteren.

Wij begrijpen heel goed dat deze Ruimtelijke Koers vragen bij iedereen oproept. Ook wij hebben als VVD fractie inhoudelijke vragen die we zeker gaan voorleggen aan het college tijdens de politieke behandeling van deze Ruimtelijke koers. Waarom wordt er bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid van sloop of van bepaalde bouwhoogten bij inbreidingslocaties? Hoe gaan we om met de verschuivende parkeernorm? Hoe laten we nieuwe bebouwing goed aansluiten binnen bestaande woonwijken? 

Om ons standpunt over deze Ruimtelijke Koers binnen de fractie goed te kunnen bepalen, is het belangrijk om de signalen en vragen vanuit de samenleving op te blijven vangen. U kunt deze sturen aan fractie@vvd-houten.nl.

Tot en met 18 juni hadden inwoners van Houten formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeente op de Ontwerp Ruimtelijke Koers. Aangezien de Ruimtelijke Koers een belangrijk stuk is waarin grote keuzes worden voorgesteld voor de komende decennia, zullen wij als VVD fractie er bij het college extra op aandringen dat op de ingediende zienswijzen een passende en weloverwogen reactie wordt gegeven die recht doet aan de waardevolle inzichten van de inwoners van Houten.