Veel te bespreken in de raad komende dinsdag

In de gemeenteraadsvergadering dinsdag aanstaande weer een vol programma met de beëdiging van nieuwe mensen, bestemmingsplannen en bugdetten.

Na de beëdiging van de nieuwe griffier Charlotte Visser zullen eeen aantal nieuwe leden van de raad voor de ChristenUnie aantreden: Agna van Rees en Rombout Soldaat als raadslid en Alida van Maurik als commissielid. We wensen allen zeer veel succes!

na het bijpraten over de stand van zaken ten aanzien van Covid-19 in Houten en de maandelijkse begrotingswijziging, die ook behoorlijk de gevolgen van het virus laat zien, gaan we door met bestemmingsplannen in ‘t Goy en Hofstad IVb. Verder wordt gedebatteerd over extra werkbudget voor de Ruimtelijke Koers en de Jaarstukken voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Beëdiging nieuwe griffier mevrouw C.M.S. Visser
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Benoemen raadsleden mevrouw A. van Rees en de heer R.F. Soldaat, fractie ChristenUnie
 5. Benoemen commissielid mevrouw A. van Maurik, fractie ChristenUnie
 6. Vragen halfuur
 7. Stand van zaken COVID 19 in Houten
 8. Maandelijkse begrotingswijziging september 2020
 9. Bestemmingsplan Woningbouw Tuurdijk 't Goy
 10. Bestemmingsplan Hofstad IVb
 11. Extra werkbudget Ruimtelijke Koers ontwikkeling instrumentarium gebiedsontwikkeling
 12. Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden
 13. Heropening
 14. Maandelijkse begrotingswijziging september 2020
 15. Bestemmingsplan Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy
 16. Bestemmingsplan Hofstad IVb
 17. Extra werkbudget Ruimtelijke Koers ontwikkeling instrumentarium gebiedsontwikkeling
 18. Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden
 19. Zienswijze op de begrotingswijziging WIL 2020
 20. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2020 RUD incl. begrotingswijziging
 21. Verantwoording fractievergoedingen 2019
 22. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 29 september 2020 
 23. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 7 en 9 juli 2020
 24. Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 29 september 2020 
 25. Sluiting