Bestemmingsplan Woningbouw Tuurdijk ’t Goy

De VVD fractie is blij dat woningbouw in ‘t Goy nu eindelijk plaats kan vinden maar had in de raadsvergadering, bij monde van Raadslid Ruud Vis nog wel een paar kritische vragen.

Voorzitter,

Het is essentieel en absoluut noodzakelijk om de kleine kernen leefbaar te houden. Het is belangrijk dat de jeugd wilt blijven wonen in de kernen waar vele generaties al zijn grootgebracht. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat we optimaal gebruik maken van het realiseren van woningen voor onder andere de starters op de woningmarkt. U kent mij dan ook als een fervent voorstander van woningbouw in de kleine kernen. Met het voorliggende raadsvoorstel geven we invulling aan de wens om woningen toe te kunnen voegen aan ’t Goy. We hebben nog twee punten waar we van de wethouder nog een antwoord op willen hebben.

Het blijkt vanuit de wet en regelgeving lastig om in te grijpen in de marktwerking om er voor te zorgen dat de woningen die gebouwd gaan worden in ’t Goy ook gebouwd gaan worden voor mensen uit ’t Goy. Daarnaast zou ik het zuur vinden als de €500.000 die we hier extra hebben ingestopt, binnen een aantal jaar door de verkoop van de eerste bewoners min of meer in hun zak belandt. Wat kan de wethouder doen om te voorkomen dat dit gaat gebeuren?


Ander punt dat ik toch nog wel wil adresseren nav vragen van ons tijdens de RTG is de rol van de provincie. Oorspronkelijk was er sprake van dat de Provincie Utrecht bereid was eventueel financiële steun te verlenen op dit plan. Echter doordat we als Raad zelf de €500.000 beschikbaar hebben gesteld, was de steun vanuit de Provincie overbodig. Hoe kan de wethouder er voor zorgen dat voor nu en in de toekomst de Provincie Utrecht ook haar financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt bij dergelijke trajecten en wat is er nu nog mogelijk vanuit de provincie specifiek op dit dossier?