Rondetafelgesprek op 6 oktober over woningbouw en groen

Dinsdag 6 oktober is er weer een rondetafelgesprek, vanwege de aangescherpte maatregelen om verspreiding van COVID-19 te beperken wordt deze vergadering digitaal gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt via MS Teams gehouden. Publiek kan het gesprek live volgens via Notubiz.

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen over gaan.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uMS Teams / Notubiz

David Rentinck

Herontwikkeling Druivengaarde 5

  


David Rentinck

Visie Groen en Biodiversiteit

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 27 oktober in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Herontwikkeling perceel Druivengaarde 5

Begin 2018 heeft een initiatiefnemer de gemeente benaderd met de vraag of zij medewerking zou willen verlenen aan de ontwikkeling van 28 appartementen op het perceel aan de Druivengaarde 5 in Houten. De initiatiefnemer heeft een bijeenkomst met de buurt gehouden en daar het ontwerp voorgelegd. Hieruit volgde zowel positieve als negatieve reacties. Naar aanleiding van die reacties heeft de initiatiefnemer het plan aangepast naar voorliggend plan met 28 appartementen met 39 parkeerplaatsen.

De ontwikkeling past niet binnen de beheersverordening Houten Noord en Houten Zuid. Om medewerking te kunnen verlenen is een planologische afwijking van de beheersverordening nodig. Het college is bevoegd om te besluiten op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Voorafgaand hieraan is echter een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de raad vereist, waarin de raad aangeeft dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, raadslid Ruud Vis is woordvoerder tijdens de raadsvergadering.

Visie Groen en Biodiversiteit

Groen en biodiversiteit zijn wereldwijd belangrijke onderwerpen. Vergeleken met de biodiversiteit van 1990 is in Nederland de biodiversiteit van nagenoeg alle ecosystemen afgenomen. Belangrijke oorzaken zijn volgens het college intensieve landbouw, stikstofdepositie, vervuiling, afname oppervlakte natuur en versnippering van natuurgebieden. De Visie Groen en Biodiversiteit gaat in op waar dit groen met welke kwaliteit in Houten aanwezig is, waarna in een visie wordt weergegeven hoe dit kan worden verbeterd en versterkt. In de Visie is als ambitie opgenomen ‘meer, beter en verbonden groen’ te realiseren. Om dit te realiseren zijn voorstellen gedaan, binnen een aantal thema’s. Doel van het college is dat zij zich maximaal wil inzetten voor het vergroten en verbeteren van de biodiversiteit en daarbij ook de sociale functie die groen vervult, versterken.

Naast de Visie is voor 2020 en 2021 een Uitvoeringsprogramma opgesteld waarin projecten zijn opgenomen ter verbetering en uitbreiding van het groen en de biodiversiteit in de gemeente en waarmee de ambities uit de Visie kunnen worden vormgegeven. Het realiseren van deze ambities wil het college samendoen met de inwoners van Houten en met organisaties die op dit gebied in Houten werkzaam zijn.

VVD commissielid David Rentinck voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek.