Rondetafelgesprekken dinsdag 13 oktober over financiën gemeente

Dinsdag staan in het rondetafelgesprek de Begroting 2021 en de Tweede Bestuursrapportage van de gemeente Houten op de agenda.

Het rondetafelgesprek wordt via MS Teams gehouden. Publiek kan het gesprek live volgens via Notubiz.

Onder de tabel wordt per onderwerp kort samengevat waar de raadsvoorstellen over gaan.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:00uMS Teams / Notubiz

Mathieu Cox

Begroting 2021

  


Mathieu Cox

Tweede Bestuursrapportage 2020

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek staat ook het spreekrecht voor inwoners op het programma en worden de raads- en commissieleden bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van dit rondetafelgesprek worden op 27 oktober in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Samenvatting raadsvoorstellen

Begroting 2021

In de begroting geeft het college aan dat we in Houten grote waarde hechten aan het behoud van het culturele, sociale en bedrijfsleven van onze gemeenschap. Wij zijn trots op onze Houtense dynamiek. Die willen wij ook gedurende en ná de coronacrisis behouden. Daarom hebben wij op 7 april 2020 besloten tot een pakket aan economische hulpmaatregelen voor het ondersteunen van onze lokale ondernemers, zzp’ers, sociaal-maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en culturele instellingen.

De gevolgen van COVID-19 zullen ook in een belangrijk deel van 2021 merkbaar zijn. Dit betekent dat dit ook van invloed is op onze begroting. Daarom heeft de raad in de perspectiefnota 2021 ook geen strakke beleidskaders vastgesteld, maar wel een richting (proces en uitgangspunten) voor de maanden in aanloop naar het opstellen van de begroting 2021.

Deze aanpak biedt ruimte om met elkaar bij te sturen op actuele ontwikkelingen. Eén van de belangrijkste onderwerpen in het debat over de perspectiefnota 2021 was: “Is ons eigen vermogen voldoende om de financiële gevolgen van COVID-19 én die van een eventuele nieuwe crisis te kunnen opvangen of zijn nieuwe ombuigingen noodzakelijk?”. Om hierop een zo goed mogelijk antwoord te geven is er op hoofdlijnen een risico impact- analyse uitgevoerd. Deze analyse geeft inzicht in de mogelijke financiële indicaties van COVID-19 in de 1,5 meter-samenleving.

De aanpak van de coronacrisis heeft de afgelopen periode extra tijd van de gemeentelijke organisatie gevraagd. Dit geldt voor zowel de binnen- als buitendienst. Op de gemeentewerf was het zeer druk, waardoor aanvullende verkeersmaatregelen genomen moesten worden, maar ook onze boa’s hebben het uiteraard extra druk gehad bij de handhaving van de RIVM-maatregelen. Vanaf half maart 2020 moesten alEl medewerkers plotseling thuiswerken.

Om dit te realiseren heeft het team Informatie een extra krachtsinspanning moeten doen, maar het is allemaal zonder noemenswaardige problemen gelukt. Tot slot heeft de coronacrisis op veel plekken in de organisatie tot extra werkzaamheden geleid, die via een projectmatige aanpak in goede banen zijn geleid. Desondanks heeft het bovenstaande niet geleid tot stagnatie in de realisatie van de ambities uit het collegeprogramma 2018-2022 “Duurzaam, ondernemend en dichtbij!”. Wat ons betreft dan ook een groot compliment voor de organisatie.

In 2020 is een aantal belangrijke beleidsdocumenten door de raad vastgesteld die van invloed zijn op de realisatie van onze ambities in de tweede helft van deze bestuursperiode. Het betreft:

  • Energieplan 2020-2025
  • Programma Sociale Koers 2020-2023
  • Programmaplan Omgevingswet

Bij de verdere uitvoering van het collegeprogramma heeft het college de komende tijd wel te maken met een aantal externe financiële onzekerheden. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven (tussenhaakjes de verwachting bij welke circulaire/moment hierover meer duidelijkheid komt).

  • De integrale herijking (sociaal domein en het klassieke deel) van het gemeentefonds (decembercirculaire 2020)
  • Gevolgen van de economische recessie (septembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021)
  • Structurele voortzetting incidentele compensatie (2019-2021) door het Rijk voor hogere kosten jeugdhulp (septembercirculaire 2021).

VVD commissielid Mathieu Cox voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, raadslid Jan Rinkel is woordvoerder tijdens de raadsvergadering.

Tweede Bestuursrapportage 2020

Als follow-up van de 1e bestuursrapportage geeft deze 2e bestuursrapportage duidelijkheid over de financiële impact van de lock-down-situatie als gevolg van het Corona-virus. Ook is er zicht op de opbrengst van het pakket aan inhoud-gestuurde (ombuigings-)maatregelen op de Jeugdhulp en Wmo. Beide grijpen diep in op de gemeentelijke financiële situatie en worden voorlopig opgevangen door het positief effect van de meicirculaire 2020 over gemeentefonds en diverse meevallers. 

Voorlopig, want de onzekerheid over de kostenontwikkeling van de Jeugdhulp en Wmo blijft bestaan en is onvoldoende hard om financieel te vertalen in de bestuursrapportage. Daarmee blijft Jeugdzorg en Wmo, samen met verdere Corona onzekerheden, een prominente plek innemen van de risicoparagraaf en monitoring behouden de komende maanden.

Buiten deze dossiers heeft in deze 2e bestuursrapportage 2020 een zo goed mogelijke actualisatie van de uitvoering van de begroting 2020 plaatsgevonden. Inhoudelijk is dit gebeurd aan de hand van de prestatie-indicatoren, Financieel in bijstellingen op de algemene uitkering, verbonden partijen, organisatiekosten, mutaties reserves en nieuwe benodigde investeringen.

De omvang van de financiële bijstellingen van de 2e bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2020 € 181.000 voordelig. De bijstellingen uit de bestuursrapportage geven een nieuw begrotingssaldo van €1.079.000 positief.  

VVD commissielid Mathieu Cox voert dinsdag het woord in het rondetafelgesprek, raadslid Jan Rinkel is woordvoerder tijdens de raadsvergadering.