VVD positief over raadsvoorstel ‘Groen en biodiversiteit’

Vanavond werd in de raadsvergadering het raadsvoorstel ‘Groen en Biodiversiteit’ besproken. Fractievoorzitter Eef Stiekema voerde voor de Houtense VVD het woord bij dit onderwerp in deze eerste volledig digitaal gevoerde raadsvergadering.

“Voorzitter, college, raadsleden en andere belangstellenden,

In de Visie Groen en Biodiversiteit is aangegeven hoe wij in Houten de hoeveelheid groen willen vergroten, verbeteren en verbinden. Zoals in het uitvoeringsplan ook staat: “mensen worden blij van groen!” Je kunt dan ook niet tegen de visie zijn, wel wil ik nog een paar kanttekeningen plaatsen. 

Voordat ik deze kanttekeningen noem, wil ik eerst nog wat complimenten geven: voor de ambtenaren en het college voor het duidelijke raadsvoorstel en visie, maar ook voor de inzet van de vele inwoners bij de totstandkoming van de visie. Met name natuurlijk de inwoners die inmiddels de Klankbordgroep Biodiversiteit gevormd hebben en hebben aangegeven een rol te willen blijven spelen in de uitvoering van de visie.

Dan toch ook een paar kanttekeningen. 

In de visie wordt aangegeven dat ‘Beter Groen’ ook gerealiseerd kan worden door verstoring van recreatie en verkeer te beperken waarbij ‘keuzes worden gemaakt waar groen speciaal bedoeld is voor flora en fauna en waar groen ook bedoeld is voor recreatie.’ Dit zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben wanneer hierdoor een weg wordt afgesloten of recreatie verboden. Desgevraagd kregen we van de betrokken ambtenaar een voorbeeld waarbij je zou kunnen concluderen dat het om zeer beperkte maatregelen zou gaan die met omwonenden worden besproken. Vraag aan de wethouder is hoe ingeschat wordt dat een maatregel dusdanig vergaand is dat het in bredere context, dus voorbij de direct omwonenden besproken wordt.

Verder schiet de visie hier en daar wat door, bijvoorbeeld door onkruid op verharding voor te stellen als ‘stoepplanten die allerlei voordelen hebben: ze nemen CO2 op, ze geven zuurstof af, zijn goed voor de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling en bevorderen het welzijn van mensen’. Het blijft onkruid: op die plek ongewenste begroeiing. Kortom: hier gaan we ervan uit dat het onderhoud van de openbare ruimte niet, gelegitimeerd door deze visie, verder achteruit gaat. 

Tot slot vinden we dat onze natuurbeheerders van het buitengebied, de agrariërs goed betrokken moeten worden bij de uitwerking van de visie. Wij hebben inmiddels van de wethouder begrepen dat dit ook zeker de bedoeling is, maar horen graag een bevestiging hiervan in deze raad. 

Voorzitter, we zijn blij met deze visie en zullen dan ook instemmen met het raadsvoorstel.”