Rondetafelgesprekken op 3 en 5 november

Op 3 en 5 november zijn er weer rondetafelgesprekken over verschillend onderwerpen. Op dinsdag een bestemmingsplan, jeugdhulp & WMO en de verkiezingen van volgend jaar. Op donderdag is de eerste van een reeks over de Ruimtelijke Koers gepland.

Dinsdag staat het reguliere rondetafelgesprek in het teken van een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor een bestemmingsplan aan het Overeind 59-60 in Schalkwijk, de nieuwe verordening jeugdhulp en WMO en het meedoen aan een experiment bij het tellen van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Op donderdag staat de eerste van een reeks aan rondetafelgesprekken over de Ruimtelijke Koers gepland. Oorspronkelijk stond de eerste sessie vorige week gepland, maar vanwege de situatie rond COVID is deze verplaatst. Tijdens dit rondetafelgesprek wordt onder leiding van een gespreksleider gesproken over gebiedspaspoorten Centrum, gebiedspaspoort Molenzoom en gebiedspaspoort De Koppeling. Morgen vergaderen de agendacommissie en het seniorenconvent (de fractievoorzitters, burgemeester en griffier) of en hoe dit rondetafelgesprek doorgang zal vinden. Er wordt dan besloten of het rondetafelgesprek fysiek kan, digitaal zal moeten of wederom wordt verplaatst in tijd.

De rondetafelgesprekken worden live uitgezonden via Notubiz

Agenda dinsdag 3 november 

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
120:30uMS Teams / NotubizDavid Rentinck

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Overeind 59-60 in Schalkwijk.

Karen Voshol

Integrale verordening jeugdhulp en Wmo gemeente Houten
Eef Stiekema

Experiment centraal stemmen tellen bij verkiezingen 2021


Agenda donderdag 5 november

RTGTijdLocatieWieOnderwerp
119:30uCollege de Heemlanden of MS Teams / NotubizRuud Vis

Ruimtelijke Koers Houten

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl. Meer informatie over de agenda van de RTG’s, deze en eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente.

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van het rondetafelgesprek op 3 november worden op 17 november  in de gemeenteraadsvergadering besproken. De Ruimtelijke Koers staat gepland in de raadsvergadering van 8 december.

Samenvatting raadsvoorstellen

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Overeind 59-60 in Schalkwijk

In 2015 heeft melkrundveehouderij Hoogland een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een nieuwe melkrundveestal op haar perceel Overeind 59-60 in Schalkwijk. De geplande locatie van de nieuwe stal is na locatie-onderzoek de meest geschikte locatie voor die stal gebleken.

De raad heeft in 2015 een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van de nieuwe stal afgegeven. Daarna heeft het college een (eerste) ontwerpbesluit op de aanvraag en die verklaring ter inzage gelegd. Op het ontwerpbesluit zijn door omwonenden zienswijzen ingediend. Geprobeerd is om partijen op één lijn te krijgen (mediation-traject). Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, de ontwikkelingen in de melkrundveehouderij en het mediation-traject heeft aanvrager de aanvraag op een aantal punten gewijzigd.

Begin 2020 heeft aanvrager de gewijzigde aanvraag ingediend. Die aanvraag is beter onderbouwd (door diverse onderzoeken, waaronder locatie- en geluidonderzoek) dan de oorspronkelijke aanvraag, de nieuwe stal en het aantal melkkoeien worden kleiner dan oorspronkelijk gevraagd en veel bedrijfsactiviteiten vinden op grotere afstand van omwonenden plaats dan oorspronkelijk gevraagd, waardoor deze omwonenden er minder hinder van ondervinden. En ook neemt de stikstofemissie vanuit het bedrijf door het kleinere aantal melkkoeien en een emissiearmer stalsysteem aanzienlijk af ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.

Ook voor de gewijzigde aanvraag is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig omdat de bouwkosten ook nu meer dan € 500.000 bedragen.

VVD commissielid David Rentinck is woordvoerder bij dit onderwerp, bij de behandeling in de raad voert VVD raadslid Ruud Vis het woord. 

Integrale verordening jeugdhulp en Wmo gemeente Houten

Dit voorstel betreft het vaststellen van de nieuwe Verordening Jeugdhulp en Wmo gemeente Houten.

Er waren verschillende aanleidingen om een nieuwe integrale verordening op te stellen:

  • de motie van de raad d.d. 5 juni 2019 om tot een meer integrale verordening te komen;
  • het nieuwe beleidskader Sociale Koers 2020-2023;
  • behoefte aan meer juridische basis ten behoeve van de uitvoering van de door de raad bij de begroting 2020 vastgestelde ombuigingsmaatregelen en;
  • vanuit landelijke wetgeving benodigde wijzigingen.

Daarom zijn de verordening Jeugd gemeente Houten en de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Houten geïntegreerd en vernieuwd tot één Verordening Jeugdhulp en Wmo. De Verordening biedt het lokale kader voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wordt nader uitgewerkt in Beleidsregels Jeugdhulp en Wmo gemeente Houten en het Besluit Jeugdhulp en Wmo gemeente Houten .Het vaststellen van de beleidsregels en het besluit is een bevoegdheid van het college.

Houten heeft, zoals veel gemeenten in Nederland, te maken met oplopende tekorten in het sociaal domein. De voorliggende Verordening is erop gericht om goede zorg en ondersteuning te bieden aan hen die dat nodig hebben en tegelijkertijd de kosten van deze zorg en ondersteuning beter beheersbaar te maken.

Naast dat er inhoudelijke wijzigingen worden voorgesteld, is de Verordening ook in leesbaarheid verbeterd. Dit laatste op nadrukkelijk verzoek van de raad.

VVD raadslid Karen Voshol is woordvoerder bij dit onderwerp.

Experiment centraal stemmen tellen bij verkiezingen 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties probeert het telproces waar mogelijk te verbeteren en heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een experimentenwet: de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. De minister heeft bij nieuwsbrief van 20 mei 2020 gewezen op de mogelijkheid om bij de aankomende verkiezingen in 2021 mee te doen aan een experiment met het centraal tellen van de stembiljetten.

Wat houdt het in?

In een gemeente die deelneemt aan het experiment, voeren de stembureaus na de sluiting van de stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau uit. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt. Die dient tevens als referentie voor de definitieve tellingen.

Het tellen van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurd de volgende dag op een centrale locatie, door een daarvoor ingesteld gemeentelijk stembureau. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit gemeentelijk stembureau. Dit stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat de stemopneming juist is uitgevoerd, maakt dit het proces- verbaal van de stemopneming voor de gemeente op. De kans dat daarna een hertelling door het centraal stembureau nodig zal zijn, is door het volgen van deze procedure geringer. Immers, eventuele fouten in de tellingen kunnen worden hersteld voordat het proces-verbaal van de gemeente definitief wordt vastgesteld.

De centrale telling zal zo worden georganiseerd dat alle medewerkenden en eventuele bezoekers zich veilig zullen voelen. De COVID-19-maatregelen, die dan gelden, zullen daar ook op gericht zijn.

VVD fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ruimtelijke Koers Houten

In 2016 heeft de gemeenteraad van Houten in een aangenomen motie bij vaststelling van de Woonvisie 2016-2025 het college opgeroepen om een verkenning te starten buiten bestaande kaders (waaronder het bouwen buiten de Rondweg en betrekken van (oudere) bedrijfslocaties) i.v.m. de voorziene toekomstige Houtense woningbehoefte.

In 2017/2018 is daarom een Stedenbouwkundige Verkenning gemaakt die een eerste inzicht gaf: in de opgaves waar Houten voor staat, in de potentie van een aantal gebieden en in denkrichtingen voor woningbouw. De Stedenbouwkundige Verkenning maakte nog geen keuzes. Dat moest ná de verkiezingen van 2018 gaan gebeuren met een Stedenbouwkundige Visie.

In het collegeprogramma 2018-2022 is hierover opgenomen dat in de Stedenbouwkundige Visie onderzocht moet worden op welke wijze een totale opgave van 4.300 á 5.300 woningen tot 2040 mogelijk en/of realistisch is en past binnen het concept van de stedenbouwkundige benadering van waaruit Houten vorm is gegeven: fiets, voldoende groen en de menselijke maat (het Houtense DNA).

Daarna is op 12 februari 2019 het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van deze visie (met de naam Ruimtelijke Koers) unaniem vastgesteld in de raad. De opdracht die de raad heeft meegegeven was om een Ruimtelijke Koers uit te werken die het kader vormt voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de kernen in de gemeente Houten tot 2040. Het doel was om op een gefundeerde wijze een “go” of “no-go” beslissing te kunnen nemen betreffende de (ontwikkeling van) gebieden, programma en randvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

Het afgelopen jaar is er veel onderzoek verricht door adviesbureaus en werkgroepen van de gemeente. Eén van onderzoeken is bijvoorbeeld die naar de woningbehoefte van Houten, waarop het woningbouwprogramma van de Ruimtelijke Koers is gebaseerd. Daarnaast is de expertise en mening zo’n 3.000 inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners geraadpleegd via allerlei fysieke bijeenkomsten en (online) activiteiten, zoals een ontwerpatelier, online enquête en fietstochten.

Bovenstaande heeft geleid tot het Ontwerp Ruimtelijke Koers. Het Ontwerp heeft tussen 9 april en 18 juni 2020 (10 weken) ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. De 397 ingediende zienswijzen zijn allemaal opgenomen (samengevat en gerubriceerd) in de reactienota en voorzien van een antwoord. In de reactienota is ook aangegeven of zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen van het Ontwerp Ruimtelijke Koers. De hoofdkeuzes van de Ruimtelijke Koers blijven staan. De aanpassingen zijn terug te vinden in dit voorstel, de reactienota en de aangepaste Ruimtelijke Koers.

VVD raadslid Ruud Vis is woordvoerder bij dit onderwerp.